Cyfreithwyr yn Denmarc. Mae'r holl gyfreithwyr ar-Lein


Ar y morgais a morgais - Cymharu yma


Chi, y cwsmer, yn talu kurtageomkostningerne

Yn Nenmarc perchnogion tai y cyfle i ariannu eu cartrefi gyda chymorth benthyciad morgaisMorgais credyd yn ffordd arbennig i ariannu tai, sy'n yn wahanol i fenthyciadau banc yn y benthyciadau a ariennir yn uniongyrchol gan y gwerthu o fondiau gyda cyfochrog ystad go iawn.

Ariannu y benthyciadau trwy benthyca morgeisi yn cael ei wneud gan, wrth saethu benthyciad morgais yn y cartref, yna bondiau a gyhoeddwyd ar gyfer y swm tebyg.

Bydd y benthyciwr yn talu o hyn ymlaen, y llog ac ad-daliadau cyfalaf i berchnogion y bondiau drwy gyfrwng y mci. Y bondiau yn cael eu masnachu yn rhydd ar y farchnad gyfalaf, lle mae'n bosibl i unrhyw un i fuddsoddi ynddynt. Un o fanteision o ariannu ei annedd drwy gyfrwng morgais yw eich bod yn cael diddordeb deniadol gyfradd a bod yn gyfle i gyd-fynd y gyfradd llog am hyd at ddeng mlynedd ar hugain. Mae yna nifer o ddarparwyr morgais credyd, ac, felly, efallai y bydd arian i arbed ar y gost y mci (ffurfio ac yn parhau cyfraniadau), os oes un yn edrych ar y farchnad cyn dewis darparwr y morgais, byddwch yn cymryd rhan gyda.

Gael un cartref ecwiti a benthyciadau drud yn ei tai, y gall yn aml yn talu i setlo benthyciadau ar gyfer y budd o yn rhatach cyfraddau morgais.

Ar ben hynny, gall hefyd yn aml yn cael opsiwn deniadol i newid i fath gwahanol o morgais os bydd cyfraddau llog yn newid. Pan fyddwch yn prynu annedd, mae'n rhaid i chi o leiaf pump o'r cartref gwerth. Gallwch fenthyg hyd at y cartref gwerth neu os yw cartref gwyliau megis morgais. Mae'n rhaid i'r gweddill yn cael ei gofnodi fel benthyciadau banc. Rydym bob amser yn argymell eich bod yn edrych ar y farchnad, felly eich bod yn sicr o gael y benthyciad sy'n addas i chi y gorau. Beth bynnag y byddwch yn mynd allan ac yn gwneud cais am y benthyciad ar gyfer annedd newydd neu a yw'n y morgais ailgyllido, rydych yn ei ystyried, mae'n bwysig nad ydych yn gadael i chi gyfyngu ar yr hyn yr un benthyciwr morgais yn cynnig. Er mwyn gwneud dewis gwybodus fel sail ag y bo modd, gallwch ddefnyddio ein cyfrifiannell morgais ar gyfer cyfraddau cyfrannu i wneud cymhariaeth benthyciad morgais. Ysgrifenedig: medi Hvis chi gael cyfradd sefydlog benthyciadau morgais gyda chyfradd llog ar neu'n uwch yn y tri dylech ystyried i aildrefnu y benthyciad erbyn y dyddiad dyledus yn rhagfyr. Mae hyn yn golygu bod yn rhaid i chi yn gorffen y benthyciad ar gyfer ad-dalu am bris o gannoedd ar y diweddaraf iawn y llynedd diwrnod ym mis hydref.

Ailstrwythuro o fenthyciadau morgais a gall olygu y gallwch gael cyfradd llog is, is cyfraniad os bydd y gwerthusiad y tŷ neu fflat yn uwch nag o'r blaen.

Gallwch hefyd gael y dadansoddiad yn y ddwy morgeisi os ydych am un neu os oes gennych unrhyw amorteiddiad ar ei benthyciad morgais.

Bydd y gyfradd cyfraniadau yn cael yr hyn rydych yn talu i gael benthyciad gan fenthyciwr morgais, tra bod y llog a'r ad-daliadau yn cael ei, yn rhaid i chi dalu i'r buddsoddwr. Bydd y gyfradd cyfraniadau yn cael ei bennu gan y benthyciad cofnodi, a fydd yn gwneud cais drwy'r cyfnod cyfan. Cyfradd y cyfraniad a osodwyd allan oddi wrth belåningsgraden, ac mae'n union yn y belåningsgraden, mae'r arbedion posibl yn cael ei storio. Belåningsgraden yn disgyn yn unol â'r ffaith bod y cartref yn cynyddu mewn gwerth, os byddwch yn cael asesiad newydd. Mae'r cyfraddau cyfrannu yn amrywio yn dibynnu ar y math fenthyciad a benthyciwr morgeisi. Gallwch gael trosolwg o'r gwahanol sefydliadau morgais cyfraddau cyfraniad. Ar sail y gwahaniaeth mewn cyfraddau cyfraniadau, gall ar gyfer llawer o fargen dda i newid benthyciwr morgeisi, ond mae'n dod i wneud hynny ar yr adeg iawn. Trosi i chi, er enghraifft eich presennol F-benthyciad o ddwy filiwn o coronau newydd F-benthyciad flwyddyn ar ôl ail-ariannu, yn dangos y cyfrifiadau o Mybanker bod cyfanswm y gost sneaks i fyny ar rhwng. Gallwch aros tan y ail-ariannu, y swm o cyferbyniad rhwng. coronau Rhaid i un fod yn ymwybodol o nifer o ffactorau heblaw cyfraniad gyfnewid, oherwydd mae costau eraill sy'n gysylltiedig â ailstrwythuro y benthyciad. Golwg ar gebyrerneDet yn rhad ac am ddim i newid o un benthyciwr morgeisi arall. Er bod y newid yn dod yn realiti, mae llawer o ffioedd, y mae'n rhaid ei dalu: Broceriaeth: Morgeisi yn codi tâl ar y gost i'r broceriaeth, pan masnachu y bondiau sy'n gysylltiedig â'r benthyciad. Kursskæring: Kursskæring yn y ffi rydych chi'n ei thalu i mci, pan fydd y bondiau y tu ôl i'r benthyciad yn cael ei werthu ar y farchnad. Os gwelwch yn dda nodi bod ddylai fod yn talu parhaus kursskæring ar y benthyciadau gyda llog sefydlog cyfraddau, gan nad oes unrhyw ail-ariannu. Fodd bynnag, mae kursskæring gan werthiant y bondiau - hefyd ar y benthyciad gyda'r gyfradd llog sefydlog. Sagsgebyr: benthycwyr morgeisi yn cymryd sagsgebyr i ailstrwythuro eich benthyciad. Mae'n unigol o sefydliad i sefydliad, beth sydd angen i chi ei dalu. Ffi cofrestru: Pan fyddwch yn rhoi eich benthyciad am, mae'n rhaid i chi dalu ffi cofrestru i'r wladwriaeth. Bydd yr ardoll yn cynnwys ffi sefydlog o ddoleri fesul benthyciad. Yn ogystal, yn amrywio yn y cyfraddau cyfraniadau, yn dibynnu ar y math fenthyciad a benthyciwr morgeisi. Gallwch gael trosolwg o'r gwahanol sefydliadau morgais cyfraddau cyfraniad yma. Ar sail y gwahaniaeth mewn cyfraddau cyfraniadau, gall ar gyfer llawer o fargen dda i newid benthyciwr morgeisi, ond mae'n bwysig i gael yr amseriad yn eu trefn. Mae yna wahanol fathau o forgeisi sydd ar y farchnad, felly pan fydd angen i chi ddewis y benthyciad morgais, mae angen i chi gofnodi'r, mae yna nifer o bethau y dylech fod yn ymwybodol ohonynt. Yn ein artikelunivers, fel y byddwch yn dod o hyd yn y y bar ar frig y dudalen, gallwch ddod o hyd i atebion i gyd yn y maes o benthyca morgeisi, morgais renteudvikling a sut yr ydych yn rhaid i gyfeiriad eich hun i'r gwahanol låntyper i gael y gorau a rhataf morgais. Mybanker ennill arian drwy hwyluso cyswllt rhwng chi fel defnyddiwr ac yn y banciau a chwmnïau cyllid (partneriaid), sydd wedi eu logo ar ein sammenligningslister. A ydych yn defnyddio ein porth heb proffil defnyddiwr neu logio i mewn, rydym yn dangos y cyfraddau ar gyfer y partneriaid, fel yr ydym wedi cydweithredu economaidd. Mybanker ennill hefyd o arian pan fyddwch yn clicio ar bartner logo, cliciwch ar"Wybodaeth"nesaf at y cynnyrch, cliciwch ar y"Llyfr benthyciad yn cynnig"neu cliciwch ar y"cofrestrwch nawr". Nid yw pob darparwr, sydd am gydweithredu economaidd gyda Mybanker. Waeth a yw'r Mybanker wedi cydweithredu economaidd neu beidio, rydym yn dangos y cyfraddau ar gyfer y mwyafrif helaeth o ddarparwyr, os ydych yn creu rhad ac am ddim proffil defnyddiwr neu logio i mewn i Mybanker.