Ar y symudiad yn DenmarcMae gennych ddyletswydd i roi gwybod i’ch cyfeiriad newydd o fewn pum niwrnod, ar ôl i chi wedi newid eich man preswyl. Flyttedatoen yn y diwrnod y byddwch mewn gwirionedd yn symud i mewn. Hynny yw, pan rydych chi wedi symud eich eiddo ac yn cysgu yn y cyfeiriad. A oes gennych gyfnod penodol o amser mae angen i gael eich post ei anfon i’r cyfeiriad arall nag y mae eich cyfeiriad cofrestredig, y mae angen i chi roi eich anfonwyr neges. Os ydych am adressebeskyttelse, mae’n rhaid i chi gofio i wneud cais ar ei gyfer ar y cyd gyda eich flytteanmeldelse. Noder, fodd bynnag, y dylech chi roi neges i PostNord, os ydych am gael gyfrinachol cyfeiriad. Felly, yn gofyn i chi i chi drosglwyddo’r wybodaeth i eraill yn y cwmnïau dosbarthu na PostNord. Os nad ydych yn cael y cyfle i wasanaethu chi hyd yn oed ar y we, gallwch gael help o y fwrdeistref yn y gwasanaeth dinasyddion. Os ydych yn symud i mewn gyda perchennog neu denant, ac yn eich enw eich hun nid yw’n ymddangos ar y drws, mae’n rhaid i chi nodi y perchennog neu’r tenant enw yn y maes ‘Yn (c o yn dalfyriad ar gyfer y saesneg ymadrodd ‘Gofal’)’. Efallai nad ydych yn cael eu cofrestru yn y CPR ar c o gyfeiriad, os nad oes mewn gwirionedd yn byw yno. Gall y bwrdeistref ei gwneud yn ofynnol bod perchennog neu denant gyda logiværterklæring yn cadarnhau eich bod yn byw gydag ef neu hi. Mae’n rhad ac am ddim i newid meddyg, pan mae’n digwydd ar yr un pryd â eich flytteanmeldelse i y fwrdeistref yn swyddfa gofrestru. Gallwch ddewis yn rhydd i feddyg neu glinig, sy’n cael ei agor ar gyfer y cofnod o gleifion newydd. Ydych chi wedi newydd gyhoeddi y symud — ac rydych chi wedi gwneud camgymeriad — fel y gallwch hyd yn oed yn cael gwared ar y symud, cyhyd ag y nid yw wedi bod yn sagsbehandlet. Yn y symud yn nid yw eto wedi ei sagsbehandlet, byddwch yn ar y dudalen gyntaf yn y golofn ar y dde o dan ‘Parhaus symudiad’ yma yn gallu clicio ar y ‘Dileu trosglwyddo’. Os ydych chi angen i fod yn lletywr ac yn eich enw eich hun yn gallu sefyll ar y drws neu’r blwch post, yn y digidol flytteanmeldelse datgelu: Pan fyddwch yn cofrestru ar C O gyfeiriad, mae’n golygu eich bod yn llofnodi i fyny, yn byw, yn cysgu yn rheolaidd ac yn aros yn gorfforol yn y cyfeiriad. Y fwrdeistref yn medru gofyn i’r perchennog y landlord, hy. logiværten, i gadarnhau eich bod yn byw ac yn cysgu yn y cyfeiriad. Mae’n cael ei wneud gan y perchennog, landlord, yn llenwi allan logiværtserklæring. Yn oes gennych symudedd cyfyngedig neu wedi eraill llai o swyddogaethau, gallwch gael yr eitem yn dod at eich drws. Nid oes unrhyw reolau arbennig ar gyfer pensiynwyr yr ardal, ond yn gyffredin yw bod yn rhaid i chi wneud cais i y fwrdeistref i gael yr eitem yn dod at eich drws. Pan fyddwch wedi gorffen symud, llythyrau, papurau newydd a chylchgronau yn awtomatig eftersendt at eich cyfeiriad newydd y canlynol chwe mis. A oes gennych gyfnod penodol o amser mae angen i gael eich post ei anfon i’r cyfeiriad arall nag y mae eich cyfeiriad cofrestredig, y mae angen i chi roi eich anfonwyr neges. Pan fyddwch yn symud, rydych yn ar wahân i roi hysbysiad i’r fwrdeistref, yn gwneud yn siwr i ddarllen eich mesurydd trydan a rhoi gwybod am symudiad eich cyflenwr trydan. Yn ôl y canllawiau, yn atebol i’r defnyddiwr unigol ar gyfer y defnydd o drydan ar fraflytningsadressen, hyd nes y dyddiad y mae’r cytundeb yn swyddogol yn dod i ben. Yn ogystal, rhaid i chi ddarllen y mesurydd yn y tai newydd a darparu trydan cyflenwr neges am yr hyn y mesurydd yn dangos. Os yn berthnasol, rhaid i chi hefyd ddarllen y mesuryddion a rhoi adroddiad ar y symudiad i eich gwresogi, nwy a vandleverandør. Pan fyddwch yn gadael y cartref, mae gennych chi ddyletswydd i, o fewn pum diwrnod ar ôl y trosglwyddo i adroddiad trosglwyddo i y fwrdeistref. Gallwch anfon flyttemeddelelse i y fwrdeistref trwy hunan-wasanaeth ateb ‘Adroddiad y symudiad i’r swyddfa gofrestru’.

Os gwelwch yn dda i lywio eich hun o unrhyw newid cyfeiriad er mwyn eich cysylltiadau eraill. Er enghraifft: mae Eich cyflogwr, banc gwaed, amrywiol tanysgrifiadau, gweithgareddau hamdden, cyfrif a cerdyn aelodaeth, eich deintydd. Mae eich rhieni, sydd yn penderfynu lle bydd rhaid i chi aros nes eich bod yn o oedran cyfreithiol fel -mlwydd-oed. Os oes angen i symud yn y cyfeiriad ei ben ei hun, eich rhiant sydd â chyfrifoldeb rhiant fynd i y ganolfan cyngor ar bopeth i gyhoeddi i ganslo’r newid cyfeiriad. Os bydd yn mynd yn ddrwg yn y cartref, gallwch gael help yn y fwrdeistref.

Børnetelefonen gall eich arwain at y cymorth gorau

Rhaid i blentyn, fel oedolion, i gael ei gofrestru yn y cyfeiriad lle mae’n aros y rhan fwyaf. Mae hyn hefyd yn berthnasol os yw’r rhieni’n byw ar wahân, ac ni waeth pa un ohonoch yn y man preswyl neu samværsforælder. Os mae’r plentyn yn byw gyda chi, a ydych am newid y lle plentyn o gartref, rhaid i chi roi gwybod i’r rhiant arall heb fod yn hwyrach na chwe wythnos cyn y symud yn digwydd. Mae hyn yn berthnasol os oes gennych y ddalfa ar y cyd, neu os yw un ohonoch wedi dod yn unig yn y ddalfa. Pan fydd eich plentyn bach y dylid symud y cyfeiriad, rhaid cael gwybod yn y fwrdeistref lle y dylai plentyn fyw. Cyn i drosglwyddo eich plentyn i gael ei gofrestru yn y CPR, y fwrdeistref yn rhaid penderfynu p’un ai yn y arfaethedig gall symud yn cael eu derbyn. Y fwrdeistref yn rhaid partshøre y rhiant nad yw’n symud, os yw ef hi yn y wyneb y fwrdeistref wedi derbyn y symud. Cofrestru yn bwysig ar gyfer dyraniad cyhoeddus budd-daliadau a cymorthdaliadau ac am eich cyfraniad at ofalu am y plentyn. Gofynion preswylio yn golygu eich bod chi fel y perchennog preswyl parhaol wedi y rhwymedigaeth i sicrhau bod yr annedd yn byw o leiaf diwrnod y flwyddyn — naill ai ar eich pen eich hun neu ei rentu i rywun arall. Bopælspligten yn cael ei reoleiddio yn Boligreguleringslovens pennod saith ar y defnydd o dai. Y terfyn o diwrnod yn cael ei grybwyll yn y gyfraith, ond yn ymarferol pga.

Skattestyrelsens rheolau ar atebolrwydd treth

Y fwrdeistref bydd yn gosod i lawr yn cynllunio cenedlaethol, a tai o fewn y fwrdeistref, sydd wedi gofynion preswylio. Bopælspligten yn cael ei chyflwyno er mwyn osgoi diboblogi mewn ardaloedd gwledig, i atal y ffurfio o»sommerhuskvarterer»mewn ardaloedd sydd wedi’u bwriadu i helårsbeboelse yn ogystal ag i atal penrhydd ddyfalu yn y farchnad dai bob amser Gysylltu eich fwrdeistref i ddod o hyd allan os oes gofynion preswylio penodol preswylfa barhaol neu ar yr annedd, er enghraifft, wedi statws fel flexbolig. Ydych chi am gwyno am y fwrdeistref penderfyniad mewn cysylltiad â newid eich cyfeiriad, mae’n rhaid i chi anfon y gŵyn at eich bwrdeistref preswyl. Y fwrdeistref bydd yna anfon cwyn at y swyddfa nawdd cymdeithasol o dan y weinyddiaeth Economi a’r weinyddiaeth y Tu, os bydd y fwrdeistref yn cynnal y penderfyniad. Gallwch weld y deddfau a’r rheolau ar symudiadau yn Denmarc ym mhennod pedwar o ‘nawdd cymdeithasol gyfraith Archddyfarniad y ddeddf ar Y Canolog Gan y system gofrestru sifil’