BETH SYDD ANGEN I CHI WYBOD I REDEG Y VIRKSOMHEDSKE GYMUNED CYN Y FFIN. AR Y CYFRADDAU, CREDYD A FORSØGELSE MEWN CYSYLLTIAD Â NHW. Gyda eich dwylo — Sut i wneud eich hunDramor segment o’r farchnad eiddo tiriog yn y tair blynedd diwethaf yn dod yn fwy a mwy poblogaidd ymysg ein dinasyddion, ac felly, y datblygwr profiludviklerne fel madarch. Mewnforio ystad go iawn denu gydwladwyr yn bennaf gan eu proffidioldeb: Ers yr astudiaeth yn dangos y gwesteion yn yr Arddangosfa Ryngwladol V ‘Eiddo Tramor’ (Kiev, hydref amcanion), maent yn y rhan fwyaf diddorol o Sbaen, Cyprus, yr Eidal, Bwlgaria, Croatia, Ffrainc, gwlad Groeg, y weriniaeth tsiec, yr EMIRAETHAU arabaidd unedig a Montenegro. Hynny yw gwledydd gyda’r bwriad o gael trwydded breswylio, manteision ychwanegol o agor y fisa, yn ogystal â’r rhai lle mae’n hawsaf i ddechrau eich busnes eich hun. Sbaen yn flaenoriaeth yn ddealladwy, oherwydd bod y yen ar yr ystad go iawn yn y wlad hon oherwydd yr argyfwng wedi gostwng gan bron i ddeg ac yn y dinasoedd mawr — am saith. Dewis y wlad ar gyfer prynu ystad go iawn yw, fodd bynnag, yn broses gyffredin: y Wlad, neu yn hytrach, ei llywodraeth, yn dewis hyd yn oed yn skattebesøgere ac mewn rhai achosion yn ofalus iawn. Felly, dylai’r prynwr baratoi ar gyfer pan fyddwch yn prynu eiddo tiriog dramor, bydd rhaid i chi fynd drwy fath arbennig o edrych. Gwledydd lle mae’n anodd i dramorwyr i brynu ystad go iawn, yn dyfeisiau. Mae’r rhain yn cael eu hyn a elwir yn rogue daleithiau. Yn y gweddill, mae yna gyfyngiadau y gellir eu rhannu’n ddau grŵp: Byplanlægningsnormer yn cyfeirio nid yn unig i’r rhai sydd ei angen i adeiladu tŷ ar y tir a gafwyd, ond hefyd y rhai sy’n prynu tai gorffenedig yn y farchnad cynradd neu uwchradd, yn enwedig mewn ardaloedd arfordirol. Yn ddiweddar, yr holl wledydd môr y canoldir f. ex. A fabwysiadwyd y confensiwn gwarchod yr arfordir, sy’n awgrymu cyfyngiadau penodol ar gyfer y datblygiad. Cymhellion ar gyfer caffael dramor eiddo real ym mhob achos yn eu pen eu hunain, ond mae bron bob amser yn gyfuno y ddau begwn: Unrhyw cyfrifiad oer yn cael ei effeithio yn ymhlyg gan y stereoteipiau sy’n cael eu gwreiddio yn y meddwl, ac unrhyw ymgnawdoliad y fabolaidd breuddwydion yn digwydd o fewn y prynwr galluoedd ariannol. Fodd bynnag, y dewis gwastraff a sgrap dramor, nid yn unig ar y sail y proffidioldeb y buddsoddiad ac yn y lleoliad y gwrthrych yn y drømmelandet. Tŷ mewn yndlingsland yn gallu yn gyflym yn cael ei anwybyddu, pan fydd y prynwr yn clywed am y trethi lleol neu yn y swm o comisiynau. I ddewis safle neu dŷ mewn gwlad arall, y wcreineg mae’n rhaid i brynwr yn unig yn trin yr arfer gwerth am arian, pa mor fawr i gymryd i ystyriaeth nifer o ffactorau pwysig. Nid dim ond am y cyfyngiadau cyfreithiol ar gyfer tramorwyr, ond hefyd y radd o difrifoldeb y drefn fisa ar gyfer ukrainians, yr amser a dreulir ar brynu ac yn ei clirio, banciau lleol teyrngarwch (os yw’n angenrheidiol i chi gymryd benthyciad), y cyfle i gael trwydded breswylio, yn ogystal ag am eich busnes eich hun. ystyried Popeth uchod, mae’r eiddo yn colli ei atyniad ar gyfer y rhai sy’n aeth dramor butikstur. swm y blaendal yn amrywio o wlad i wlad: yn yr UNOL daleithiau, fel rheol, i o’r swm trafodiad, yng Ngorllewin ewrop, o ddau deg i’r ewro yn Bwlgaria — o mil ewro. Costau ychwanegol ar gyfer prynu a chofrestru o ystad go iawn yn dibynnu ar y farchnad benodol yn y wlad benodol. Achos y taliad o trethi a thalu o gyfryngwyr. Hyd yn oed ar tramor eiddo a brynwyd o bobl gyfoethog, nid yw pob un ohonynt yn barod ar gyfer costau ychwanegol. Pan fyddwch yn dewis gwrthrych yn y wlad benodol, mae’n angenrheidiol felly i yn gwybod y gorchmynion presennol yn ei. Yng ngwlad Groeg a Sbaen, gall gwariant o’r fath f. ex. Ateb i — y gwrthrych ar werth, ym Mwlgaria — tua thair ac yn Cyprus — am un. Yng Ngorllewin ewrop, y gyfradd dreth ystad go iawn yn uchel, tra ym Mwlgaria a Cyprus yn trethi blynyddol yn llai nag un y swm y gwerth rhentu. Yn yr Aifft, o, cyflwynodd bach dreth eiddo o fwy na y. e, sydd yn dod o chwe bl.

Mae rhai adegau yn dibynnu ar y nifer o gostau ychwanegol a brynwyd math o annedd. Er enghraifft, yn Ffrainc, pan ddaw i adeiladu, gwasanaethau notari, trethi a dyletswyddau stamp fydd yn ychwanegu i fyny i ddim llai na dau, ac mewn achos o drafodion ar y farchnad eilaidd — JSC saith gwerth. Y gwasanaethau y brocer yn ei gostio i chi — y trafodiad. Yn yr Eidal, os nad yw’n preswylio prynwr primærboliger, yr holl drethi, tri, ac mewn achosion eraill — un ar ddeg o’r y swm y trafodiad. Mae’r gwaith yn asiant ystad go iawn yn amcangyfrif bod yn i y swm a bennir yn y contract. Y gallu i gael benthyciad ar gyfer prynu eiddo tiriog neu ddefnyddio, o’r rhandaliadau — yn rhan bwysig, ac mewn rhai sefyllfaoedd yn ffactor tyngedfennol ar gyfer y dewis o wlad i gartref newydd. Yn ogystal, mewn rhai gwledydd yn haws i wneud hyn nag yn y cartref, ac mae’r cyfraddau llog ar forgeisi yn is o lawer nag yn yr Wcrain. Ar y naill law yn ei galluogi i gyfforddus gwasanaeth yn fwy cyfleus na benthyciadau, gan fod y prynwr yn gallu galw ar y mwyaf pasbortau a indkomstattest. Ar y llaw arall llaw, yn ganiataol bod yn anaml yn y cyfraddau yn fwy na thair blynedd, felly swm mawr mae’n rhaid ei dalu’n fisol mewn perthynas â thaliadau llog ar y benthyciad. Yn ogystal, drwy brynu llain neu dŷ dramor mewn rhandaliadau, gall prynwr, ar y gorau, gael gwared ar y gwrthrych ar ei ddisgresiwn ei hun, ar ôl talu y rhan fwyaf o’r ddyled, tra yn achos morgeisi, mae’n bosibl i wneud iawn am y taliadau i’r banc drwy rentu y gwrthrych. Yn Bwlgaria mae’n er enghraifft anodd i gael y benthyciad, ond yma yn y system o rhandaliadau datblygu. Standardordningen fel a ganlyn: ti — rhandaliad cyntaf, y deg ar hugain i gael eu talu o fewn naw mis, ac yn y taliad o’r yn cael ei rannu yn y — mlynedd. Tyrceg datblygwyr yn rhoi i brynwyr o Wcráin, di-log rhandaliadau ar y gwrthrych o dan adeiladu, ond fel arfer mae’n gyfyngedig i ddyddiad cwblhau’r gwaith adeiladu. Cyprus benthyciadau yn gallu darparu ar gyfer i o werth marchnad yr eiddo gyda’r gyfradd o, — mewn hyd i bymtheg mlynedd. Yn Ffrainc, yn enwedig pan ddaw i brynu eiddo tiriog cael ei adeiladu, gall tramorwyr gael benthyciad yn y swm o y trafodiad o — mlynedd. Mae cyflymder yn gallu cael ei benderfynu (pump) neu’n gyfnewidiol (ymdrech gan Y comisiwn Ewropeaidd a Gynigir rhwng Banciau Gyfnewid, y mae’r banc gomisiwn, chwech o y swm sy’n ddyledus fesul blwyddyn). dim ond rhannau, ac nid yw sgrap am ugain mlynedd, a leolir yn y ddinas o Alanya, Antalya, twrci, Istanbul, Bodrum, Datca, Didim, Kusadasi, Mugla, Fethiye ac yn Alanya. Gallwch gymryd y benthyciad yn y swm o o amcangyfrif o werth y tocyn gwrthrych i gyfradd sefydlog o, pedwar y flwyddyn (yn dibynnu ar arian cyfred) am gyfnod o — mlynedd. Yn yr Almaen yn y morgais yn unig a roddir i’r estron ar yr amod ei fod yn barhaol yn byw, yn gweithio neu yn cynnal ei fusnes ar y diriogaeth yr UE, neu eisoes wedi caffael perchnogaeth y diogelwch. Yng ngwlad Groeg, y cais ar gyfer benthyciad morgais yn cael eu derbyn dim ond os garantisten yn ddinesydd o wlad hon. Mae’r siawns o gael benthyciadau yn yr Eidal yn fach iawn, ac yr eifftiaid yn dewis peidio â delio gyda tramorwyr. Os byddwch yn gwneud morgais dramor, mae’n debyg y bydd angen i chi dalu prisiad yr eiddo (approx.

un o’i werth)

Yn ogystal, yn gofyn y banciau bron bob amser i yswirio bywyd y benthyciwr ar gyfer y tymor cyfan y benthyciad. Brocer sy’n darparu gwasanaethau ar gyfer prynu a chofrestru o ystad go iawn dramor yn angenrheidiol. Yn yr achos hwn, newbie busnes neu bach, cyfyngedig-adnodd asiantaeth nid yn unig yn helpu, ond mae hefyd yn niweidio. Mae’r rhain yn rhyngwladol trafodion yn rhaid wedi’r cyfan, yn awgrymu yn enwedig staff sydd wedi’u hyfforddi’n: gwerthwyr tai go iawn sy’n arbenigo mewn tramor trafodion, cyfreithwyr, yn ogystal ag ymgynghorwyr a dadansoddwyr sy’n gallu asesu y cyfleuster yn fwy deniadol. Fel rheol, mae staff yn llawn o angen i weithwyr sydd ar gael ar gyfer mentrau mawr sy’n delio â gwerthu a phrynu eiddo dramor go iawn. Yn yr achos penodol gwlad, asiantaeth sydd wedi gweithio gyda llwyddiant yn ei farchnad am amser hir, yn ei wneud. Nid oes angen i chi fynd yn hyn: mae yna swyddfeydd gynrychiolydd o nifer o fawr ddatblygwyr sy’n cymryd rhan yn y gwaith o adeiladu y gyrchfan yn Cyprus, yr Aifft, Bwlgaria, Y Weriniaeth Ddominicaidd, Twrci, gwlad Groeg a Sbaen. Mae’r prynwr, a oedd yn berthnasol yn uniongyrchol at y datblygwr, a fydd yn derbyn y gwasanaethau o’r ansawdd uchaf ac nid ydynt yn talu formidlingsagenturer. Trwy fasnachu gyda go iawn eiddo neu dir tramor, dylai fod yn barod ar gyfer y lliw lleol yn y ffurf lleol penodol cyfyngiadau. Er enghraifft, nid yw mewn Bodrum (rhanbarth o Twrci) safon benodol o byggevita ffasadau, ac yn benodol ar bensaernïaeth, na ellir ei newid. Yr un cyfyngiadau yn berthnasol i un o’r Ynysoedd Dedwydd. Yn Bwlgaria, y wcreineg ffrâm yn rhoi’r gorau i: y Tŷ ardal yn rhwym i’r ardal a gall fod yn fwy na chanran arbennig. Yn ogystal, mae yn y wlad hon yn ddau eiddo ar wahân — tir ac eiddo tiriog, sydd wedi ei leoli ar. Gall cartrefi yn cael eu prynu gan bawb, ond nid y tir yn unig yn perthyn i drigolion. Mae’r datblygiad yn Ewrop o lleol hunan-lywodraeth, sy’n golygu bod lle yn y outback ffrangeg gall y boblogaeth leol nid ydynt yn rhoi caniatâd i adeiladu tŷ mewn arddull, a fyddant yn ei hoffi. Ar gyfer y lliwiau uchod nid oeddent yn dod o hyd yn y broses, a hyd yn oed ar ôl y prynu y gwrthrych, mae angen i ddefnyddio gwasanaethau proffesiynol, asiantaethau a busnesau, y mae eu staff yn gymwys cyfreithwyr, ymgynghorwyr a dadansoddwyr, sydd yn brofiad gwych ac mae wedi gwneud mwy nag un brynu a gwerthu. Ar gyfer cofrestru morgais am y prynu ystad go iawn yn banciau tramor ei gwneud yn ofynnol nad yw’n preswylio benthyciwr: yn Ogystal, efallai y bydd angen i chi lenwi holiadur gwestiynau personol (am oedran, preswyl, galwedigaeth, carennydd, ac ati). Yn gyffredinol, mae prynwr o ystad dramor go iawn yn ddefnyddiol i gael gydag ef ddogfennau sy’n dangos ei chadernid ariannol a chyfreithiol tarddiad y cronfeydd, a oedd yn yr ystad go iawn yn cael ei gaffael. Er enghraifft, ejendomsattester ar gyfer ystad go iawn mewn unrhyw wlad yn y byd, cyfranddaliadau, cwmnïau neu polion mewn iddynt, yn ogystal bankerklæringer. Fel rheol, yr holl ddogfennau yn cael ei gyfieithu i iaith y wladwriaeth ac yn ardystio gan notari lleol