Cwestiynau ac atebion am canabis meddygolDaneg meddyginiaethau efallai y bydd asiantaeth yn unig yn asesu ac o bosibl yn cymeradwyo nifer o cannabisbaserede gyffuriau, os bydd cwmnïau yn ceisio cael rhai paratoadau yn cael eu cymeradwyo. Daneg meddyginiaethau asiantaeth efallai na fydd yn gofyn i’r cwmnïau i wneud cais am gymeradwyaeth meddygaeth. Rhaid i’r fenter yn dod o’r cwmni. Daneg meddyginiaethau asiantaeth wedi ei gymeradwyo yn meddyginiaeth gyda canabis. Mae’r cais yn dod gan y cwmni GW deunydd Fferyllol, a oedd yn foddhaol ar gymeradwyaeth y cynnyrch meddyginiaethol Sativex ar gyfer trin sglerosis ymledol. Daneg meddyginiaethau asiantaeth wedi gwrthod unrhyw geisiadau am awdurdodiad cynhyrchion meddyginiaethol gyda canabis, ond rydym wedi hysbysu nifer o gwmnïau am y weithdrefn. Yn fyr, mae’n rhaid cyntaf fod yn rhywun sy’n gwneud cais i gael eu cannabisprodukt gymeradwyo fel cyffur. Bydd yn dweud cwmni sydd wedi awdurdodi i gynhyrchu cynhyrchion meddyginiaethol, y mae angen i ddatblygu cannabisprodukt ac yna ceisio cael y cynnyrch a gymeradwywyd ar gyfer y farchnad daneg. Rhaid i’r cwmni gyflwyno tystiolaeth y feddyginiaeth effaith a sgîl-effeithiau yn ogystal â bod yn gallu dangos bod y cyffur yn cael ei cynhyrchu o dan amodau a gymeradwywyd. Diben y gweithdrefnau cymeradwyo yw sicrhau bod cleifion yn derbyn aneffeithiol neu gyffuriau peryglus. Daneg meddyginiaethau asiantaeth mai dim ond yn cynnwys cynhyrchion canabis yn y cynllun peilot, os mae yna gwmnïau sy’n gofyn i gael cynhyrchion concrid yn brysur. Mae’r cynllun yn seiliedig ar y fenter o gwmnïau preifat. Rydym yn prosesu ceisiadau ar gyfer ffilm o canabis cynhyrchion, cyn gynted ag y cawn nhw i mewn, ac rydym yn cofnodi i gyd yn y cynnyrch, a chwmnïau cynnyrch yn bodloni’r gofynion. Y gyfraith ar y cynllun peilot o canabis meddygol ddaeth i rym ar. Ionawr, ac mae nifer o gwmnïau wedi nodi y byddant yn gweithio ar hyn o bryd ar geisiadau ar gyfer cynhyrchion newydd. Mae’n daneg meddyginiaethau asiantaeth yn disgwyl y bydd y parhaus yn cael eu hychwanegu at fwy o gynnyrch yn y cynllun peilot. Mae’r holl feddygon wedi y gallu i argraffu y cynnyrch, sy’n cael eu cofnodi yn y treial ar canabis meddygol, ond dim meddyg yn gorfod gwneud hynny. Y cyfan y gall meddygon argraffu magistrally cynhyrchu meddyginiaethau sy’n seiliedig ar ganabis, ond nid oes rhaid i wneud hynny. Mewn perthynas â cheisiadau am Marinol a Nabilone ar y tosturiol, felly, yn cymryd y daneg meddyginiaethau asiantaeth sefyllfa at y meddyg ceisiadau penodol. O. Ionawr yn cael ei gyfrifo’n awtomatig grantiau i canabis meddygol yn y cynllun peilot, pan brynwyd ar ôl presgripsiwn yn y fferyllfa. Os yw meddyg printiau Sativex, magistrally cynhyrchu cyffuriau canabis, neu cannabisholdige cynhyrchion meddyginiaethol tosturiol defnyddio (Marinol a Nabilone), gall y meddyg wneud cais am enkelttilskud penodol y claf. Daneg meddyginiaethau asiantaeth efallai y grant enkelttilskud ar gyfer cleifion gyda afiechydon, ble gall fod yn argyhoeddiadol bod cannabisbaseret feddyginiaeth yn gweithio. Fel ar eraill, nad ydynt yn marchnata cyffuriau yn ofynnol yn ogystal i bawb arall triniaeth gyda gyffuriau a gymeradwywyd ar gyfer y clefyd mewn cwestiwn wedi bod yn rhoi cynnig heb ddigon o effaith. Ceisiadau yn cael eu prosesu yn unigol ar ôl y behandlingsvejledninger perthnasol o gymdeithasau gwyddonol. Os ydych yn teimlo’n gysglyd, swrth, neu’n benysgafn, dylech peidiwch byth â gyrru car, gweithredu peiriannau neu gymryd rhan mewn gweithgareddau peryglus. Os yw meddyg rhagnodi THC-yn cynnwys meddyginiaeth, rhaid i’r meddyg siarad gyda’r claf am trafikfarlighed, ac yn y cyd-destun hwn, efallai y bydd eich meddyg yn penderfynu i osod hyn a elwir yn waharddiad gyrru. Daneg asiantaeth diogelwch Cleifion yn argymell ar hyn o bryd i feddygon, sy’n rhagnodi triniaeth gyda y cynnyrch yn cynnwys yn y cynllun peilot gyda canabis meddygol, mater meddygol a gyrru cyfyngiadau yn ystod y cyfan o amser prosesu. gyrru a canabis driniaeth ar y weinyddiaeth Patientsikkerheds gwefan. Dim. Tystiolaeth nad yw’n perthyn ym mhob un o’r gwledydd. Mae’r canlyniadau o astudiaethau gwyddonol a gyhoeddwyd mewn cyfnodolion rhyngwladol yn saesneg ac yn rhannu gwyddonol o fewn cymunedau a rhwng awdurdodau ar draws ffiniau. Ledled y byd, nid ydynt yn gwneud llawer iawn o astudiaethau gwyddonol o ansawdd uchel, sydd wedi ymchwilio i effaith neu sgîl-effeithiau o ganabis mewn pobl. Felly mae’r dystiolaeth yn seiliedig ar wybodaeth ar y defnydd meddygol o ganabis yn gyfyngedig iawn. Mae hyn yn berthnasol yn Nenmarc a thramor. Daneg meddyginiaethau asiantaeth canllawiau ar gyfer yn y prosiect peilot ar canabis meddygol ymhlith pethau eraill, yn seiliedig ar y rhyngwladol gwyddonol llenyddiaeth ar canabis, yn ogystal ag ar y profiadau o yr Iseldiroedd, Canada ac Israel. Y cannabisolier gwerthu ar y we yn gallu cael llawer o wahanol gryfderau ac fel arfer yn cynnwys y ddwy THC a CBD. Maent yn cael eu gwerthu fel bwyd, cyffuriau a cholur. Sy’n berthnasol i’r ddeddfwriaeth wahanol yn y tri maes. Os mae sôn am cannabisolie ar gyfer defnydd meddygol, yr ateb yw na. Cannabisolie ar gyfer defnydd meddygol mai dim ond yn cael ei werthu mewn fferyllfeydd a dim ond i gleifion sydd â phresgripsiwn gan feddyg. Am wybodaeth am y rheolau ar gyfer cannabisolier f. ex. fel atchwanegiadau dietegol neu fel colur, rydym yn cyfeirio at y drefn honno. Mae’r fda neu Asiantaeth diogelu’r amgylchedd. Mae’n gwneud daneg meddyginiaethau asiantaeth. Mae sôn am asesiad unigol o bob cynnyrch. Os bydd yr olew yn cynnwys sylweddau gweithredol fel THC a CBD yn y raddfa, sy’n cael effaith ar y corff, neu os yw i gael ei ddefnyddio ar gyfer trin clefyd, felly mae’n debyg y bydd yn yn cael ei asesu fel cynnyrch meddyginiaethol. Os bydd olew yn graddio i fod yn gynnyrch meddyginiaethol, bydd yn cael ei gymeradwyo neu ei gofnodi yn y cynllun peilot er mwyn y gall fod yn a werthir yn y fferyllfa. Ar ôl i. Gorffennaf yn cael ei ystyried canabis cynhyrchion gyda chynnwys o, ddwy THC neu lai yw mwyach fel y cyffuriau rheoledig. Mae hyn yn golygu y bydd yn cael ei ganiatáu i feddu ar a dosbarthu cynhyrchion canabis gyda THC o dan y trothwy. Ond gan yr ochr hon yn parhau i gymhwyso’r rheolau ynghylch cynhyrchion meddyginiaethol, ychwanegion bwyd, bwyd m. v, a rhaid cael eu cynnal. Mae’n anodd i ateb, yn gyffredinol, o ganabis cynhyrchion ar y we yn awr yn gyfreithiol neu beidio. Mae’n dibynnu ar concrid asesiad gynnwys gwirioneddol, cais, gwlad y tarddiad, cynhyrchu amodau m. m. Ond yn gyffredinol, mae llawer o’r cannabisolie gwerthu ar y we yn cynnwys CBD yn swm sy’n effeithio ar y corff. Y olew felly bydd yn ôl pob tebyg yn cael eu barnu i fod yn cyffur, hyd yn oed os bydd y cynnwys THC yn is na, mae dau. Os cannabisolien yn cyffuriau, mae’n rhaid iddo naill ai yn byw i fyny at y rheolau sydd yn y ddeddf, neu yn y gyfraith ar y cynllun peilot gyda canabis meddygol. Cannabisolie, sy’n cynnwys y CBD ac yn gwerthu ar y we, felly, ar gyfer y rhan fwyaf anghyfreithlon — hyd yn oed os yw’r olew yn cynnwys llai na, ddwy THC, oherwydd ei fod yn byw i fyny at y rheolau eraill sy’n berthnasol. Yn gyntaf, gall un fod yn siŵr o’r cynnwys y sylweddau THC a CBD, pan fyddwch yn prynu cynhyrchion ar y farchnad anghyfreithlon. Cryfder gall fod yn rhy uchel ac felly efallai y bydd yna risg o sgîl-effeithiau difrifol. Yn ail, hyd yn oed gyda ‘iawn’ dos yn cael ei sgîl-effeithiau sy’n ei gwneud yn ofynnol meddygol monitro ac, o bosibl. ymyriad. Yn drydydd, nid oes unrhyw rheoleiddio rheoli cyffuriau anghyfreithlon. Yn anffodus, mae gennym enghreifftiau o gyffuriau anghyfreithlon yn cael eu gwneud o dan amodau anhylan ac yn cynnwys eraill na hyn y mae’n ei ddweud ar y label. Mae’n beryglus, yn arbennig i bobl sâl i amlyncu sylweddau anhysbys, gan nad yw’r meddyg neu’r claf yn cael y cyfle i ragweld, sut y sylweddau anhysbys a fydd yn effeithio ar y clefyd ac y feddyginiaeth arall, byddwch yn cael. Yn y pen draw, byddwch yn rhedeg y risg o fod yn fwy sâl. Ie. Dylai plant o dan unrhyw amgylchiadau fod yn agored i heb ei reoli meddyginiaeth. Yn benodol, o ran y CBD yn gwneud gwaith ymchwil sydd wedi archwilio sut y gyfreithiol gynhyrchu cyffuriau gyda’r CBD yn effeithio ar blant a phobl ifanc ag prin epilepsisyndrom»Dravet syndrom». Mae’r ymchwil yn dangos y gallai fod mín effaith gadarnhaol ar y nifer o drawiadau, ond mae hefyd yn dangos sgîl-effeithiau difrifol yn y ffurf o amlwg gysglyd, dolur rhydd, ac yn dyrchafu profion gweithrediad yr afu, a allai fod yn arwyddion o effaith wenwynig ar yr afu gyda rhan o bump o’r plant a oedd yn derbyn y CBD. Daneg meddyginiaethau nid yw asiantaeth yn argymell, felly, yn condemnio yn gryf y driniaeth plant ag cannabisolie heb oruchwyliaeth feddygol. Daneg meddyginiaethau asiantaeth yn ymwybodol bod gwledydd eraill yn yr UE yn gyffredinol yn ystyried cannabisolier gyda’r CBD i fod yn atodiad dietegol. Rhan o wledydd yn union fel Denmarc, CBD yn sylwedd. Mae’n bosibl bod mae benodol olew gyda chynnwys isel o THC a CBD, sydd mewn rhai gwledydd wedi cael eu dosbarthu fel atchwanegiadau dietegol gan yr awdurdodau yn y wlad benodol. Daneg meddyginiaethau asiantaeth yn asesu bod y rhan fwyaf o olewau, fel unigolion yn cyflwyno i mewn segur fel cannabisolie, THC olew, neu CBD olew mwyaf tebygol ydynt yn gyfreithiol yn y gwledydd lle maent yn cael eu gwerthu. Rhaid bod y cwmni sydd eisiau gwerthu penodol cannabisolie fel atodiad dietegol. Yn cynnwys olew CBD, mae’n rhaid i cael ei werthuso gan y daneg meddyginiaethau asiantaeth i sicrhau nad yw’n cynnwys uchel y crynodiad o sylweddau gweithredol sy’n cael eu hasesu i fod yn gyffur. Os daneg meddyginiaethau asiantaeth yn asesu nad oes cyffuriau, ni ellir ei gofrestru fel atodiad dietegol. Os, fodd bynnag, nid yw cyffuriau, ond koststilskud yn y Fda a all wedyn yn asesu p’un a yw’r olew yn cydymffurfio â’r rheolau ar gyfer atchwanegiadau deietegol. Yn gyfreithiol, siarad, nid ei fod yn drosedd i prynu cyffuriau anghyfreithlon ar gyfer eu defnydd eu hunain. Rydym yn gorfodi’r rheolau ar gyfer cwmnïau — nid ar gyfer dinasyddion sy’n prynu cynnyrch yn y DU. Mae’n rhaid i chi, fodd bynnag, fod yn ymwybodol os ydych yn prynu ac yn meddu ar CBD olewau neu eraill canabis cynhyrchion, a allai gynnwys mwy na, ddwy THC, bydd hefyd yn drosedd i feddiannu. Cyffuriau anghyfreithlon efallai, fodd bynnag, fod yn amhur, yn dos anghywir ac yn anghywir datgan. Nid oes unrhyw sicrwydd ar y cyffuriau prynu ar y farchnad anghyfreithlon. Daneg meddyginiaethau asiantaeth yn cynghori yn gryf felly argymhellir eich bod yn prynu cyffuriau anghyfreithlon. Dim. Denmarc wedi cymeradwyo unrhyw cyffuriau canabis ar gyfer ceffylau, cŵn, cathod, neu anifeiliaid eraill. Anifeiliaid yn cael eu nid yw o fewn cwmpas y cynllun peilot prosiect ar canabis meddygol, a yw’n bosibl i gael y feddyginiaeth gyda canabis i anifeiliaid drwy’r rheoliadau, y mae yn y ddeddf h. y. naill ai ar tosturiol neu fel magistrally cynhyrchu meddygaeth. Felly, nid oes cyfreithiol posibiliadau er mwyn rhoi meddyginiaethau gyda canabis i anifeiliaid. Nid yw’n caniatáu ei hun i fewnforio meddyginiaethau ar gyfer anifeiliaid, boed yn gyfreithlon neu’n anghyfreithlon cynnyrch. Anifeiliaid ddylai fod yn agored i gyffuriau anghyfreithlon. Os oes gennych chi anifail sâl, dylai siarad â’i milfeddyg, a all roi cyngor ar y driniaeth briodol. Canabis a cannabinoids synthetig hefyd ar y rhestr o sylweddau gwaharddedig mewn, ar gyfer enghraifft, yn y marchogaeth