CyfreithwyrCyfreithiwr Jacqueline Mwenesani yn d. d. yn y Llys gyda forældremyndighedssag. Y cwestiwn yw a yw’r psysisk trais a’r aflonyddu y mae y cleient yn cael ei brofi, gall hyn arwain at derfynu y ddalfa ar y cyd. Ein barn ni yw y bod yn dal i fod yn broblem fawr yn yr ardal, yn ymwneud â trais seicolegol gan ei fod yn aml yn y ddadl yn erbyn y cais, ac nid oes llawer i lifft y baich profi. Rydym yn gobeithio y bydd y cleient cael ddalfa llawn y plentyn. Rydym wedi cymhwyso ar gyfer cymorth cyfreithiol, fel achos nid yw’n costio ein cleient yn unrhyw beth. Rydym yn d. d. ar gyfer cyfweliadau gyda ein cleient. Rydym bob amser yn argymell ein cwsmeriaid i gysylltu â ni cyn eu bod yn mynd i wrandawiadau. Rydym yn adolygu bob amser yn yr achos, gan gynnwys dogfennau achos, ac ati. gyda’r cleient cyn yr holi. Yn y ffordd hon, y cleient yn gwbl gyfarwydd â’r achos cyn y cleient yn dweud. Cyfreithiwr Jacqueline Mwenesani yn d. d. ar gyfer y lansiad o Amnest Rhyngwladol adroddiad: mae rhyw heb gydsynio treisio ymrwymo i gytundeb i afvilke ffurf y iværksætterselskaber. Maent yn golygu bod tua. iværksætterselskaber yn o fewn dwy flynedd i ail-gofrestru eu hunain fel preifat cwmni atebolrwydd cyfyngedig gyda cyfalaf cyfrannau o min. kr. yn y newyddion oddi wrth y weinyddiaeth Busnes a diwydiant. Achos dau»Chokoladetyven»oedd yr atwrnai Jacqueline Mwenesanis iawn achos troseddol yn gyntaf. Roedd hi’n hollol gwyrdd yn y maes ac yn dal cyswllt iau. Parhau llongyfarchiadau i’r cleient, a oedd yn ddieuog. Rydym yn edrych ymlaen at fynd allan o’r Gorllewin Carchar giât gyda ein cleientiaid, sydd wedi bod yn y ddalfa am fwy na deunaw mis ar ôl y ddedfryd llawn yn ôl y Gyfraith §, paragraff cyntaf, heb. Er gwaethaf højesteretsafgørelser, sy’n rhoi pwyslais ar, bod yn rhaid ei ryddhau, pan fydd wedi cael y frawddeg yn fwy na phum mis ar ôl y ddedfryd llawn, ac ynad sydd wedi (ddwywaith) wedi rhyddhau y cleient, a gynhelir ar y erlynydd, y dylai aros yn y ddalfa ac yn yr uchel Lys yn cytuno â hyn. Fodd bynnag, mae yna — ar ôl yr holl y terfynau ar gyfer pa mor hir y gall unigolyn fod yn cael ei gadw. Yn awr — ar ôl y trydydd rhyddhau — sydd unwaith eto wedi bod yn y ffos gan yr erlyniad — y terfyn wedi ei gyrraedd. (Mae’r lluniau yn cael eu cymryd yn y Vestre Carchar mynediad ac ymadael ar gyfer ymwelwyr — cyn rhaid i chi gymryd ei ffôn). Achos ynghylch preswylio a chysylltu, sydd wedi bod yn rhedeg am nifer o flynyddoedd, oedd yn d. d. a ddaeth i ben gyda setliad yn y Llys. Cyfreithiwr Jacqueline Mwenesani hefyd wedi cynorthwyo ein cleient (y tad) yn y wladwriaeth Gweinyddu yn ymwneud â’r ystad. Mae’r partïon wedi cytuno yn wreiddiol o naw i bump trefniant i mam bl. a. yn sgil y plentyn ifanc. Mae ein cleient yn cael trafferth ers peth amser mewn sawl mlynedd ar fwy o agosatrwydd, a gallai heddiw yn mynd adref gyda cytundeb ar — cynllun. Mam cynhwysydd man preswylio. Llongyfarchiadau i ein cleientiaid. (Y cleient yn ganiataol retshjælpsdækning rhad ac am ddim gyda chymorth cyfreithiol fel bod ein cymorth yn costio iddo kr). Cyfreithiwr Jacqueline Mwenesani mae heddiw yn Flygtningenævnet gyda dau o gleientiaid. Yr achos cyntaf yn ymwneud â’r Estroniaid § paragraff. y Cleient yn eisiau gan y Taliban. Yr ail achos pryderon y Estroniaid § paragraff. y Cleient mewn perygl o erledigaeth oherwydd ei fod yn gristion, ac efe a ddaw o gwlad fwslimaidd. Hir ac yn galed frwydr am iawndal ar gyfer anwirfoddol ymyrraeth i ben heddiw. Yn ein cleient (yn gwasanaethu) gwahardd gan y gymuned ar gyfer dau ddiwrnod ar amheuaeth o smyglo. Ers amheuaeth — yn ein hasesiad — yn gwbl ddi-sail, rydym yn gofyn am iawndal. Rydym yn yn cael eu gwrthod iawndal. Mae hyn yn cwyno rydym yn drosodd, ac aeth yr achos yr holl ffordd. Bron i, bum mlynedd yn ddiweddarach rydym wedi d. d. bod yn gwybod bod y Gyfarwyddiaeth bellach wedi newid y penderfyniad ar iawndal. Llongyfarchiadau i ein cleientiaid. Ein paragyfreithiol wedi d. d. bod yn Copenhagen dinas yn y Llys er mwyn mynd i gyfraith (parhad) forældremyndighedssag. Mae ein cleient yn y ddalfa o’r plant dad fel ei fod wedi ymddwyn yn amhriodol ar gyfer y fam a’r plant. Y fam yn cael gorchymyn ataliol yn erbyn y peryglon bl. a. oherwydd dro ar ôl tro aflonyddu a fandaliaeth. Y costau a gwmpesir gan cymorth cyfreithiol, felly rydym yn fawr iawn gobeithio i gyflawni canlyniad da — yn rhad ac am ddim. Cyfreithiwr Jacqueline Mwenesani d. d. bod yn y Vestre Carchar mewn cysylltiad â estyniad. Mae ein cleient yn eistedd yn y ddalfa ar ôl y gyfraith §, paragraff cyntaf, heb. Mae’r awdurdodau yn awyddus i sicrhau ei bresenoldeb ef tra eu bod yn ceisio i adnabod ef. Mae’r cleient yn dod i Ddenmarc fel mân eu pennau eu hunain ac ni all gwrdd â’r gofynion ar gyfer adnabod, gan ei fod yn rhy ifanc i i gael olion bysedd, ac ati. pan adawodd ei gartref wlad. Mae bellach yn eu dal yn rhwng y ddwy system. Gan ei fod wedi bod yn y ddalfa am bron i, dair blynedd ar gyfer darlledu, mae ein hasesiad y dylai gael ei ryddhau o ganlyniad. cymesuredd. Cyfreithiwr Jacqueline Mwenesani mae heddiw yn Flygtningenævnet. Mae ein cleient, yn geisiwr lloches o Iran, yn honni hawliad am loches yn gweld, yr estroniaid § paragraff. Mae’n trosi i cristnogaeth ac yn wyneb y risg o erledigaeth oherwydd ei grefydd. Rydym yn awyddus cleient penderfyniad da. Y profiad hwn, rydym yn JJM gyfraith yn Gadarn hefyd, yn anffodus, yn aml, yn enwedig yn y tvangsfjernelsessager. Ar wahân i, bod — yn ein hasesiad — yn cael eu cymryd penderfyniadau afresymol, y rhieni hyd yn oed eu cosbi am gwyno fel genbehandlingsfristen (yn aml) yn cael ei gyfrifo o’r dyddiad y penderfyniad diweddaraf. Mae hyn yn berthnasol hyd yn oed os y cyfnod o amser prosesu rhwng y plant ac ungeudvalgets penderfyniad a bod y penderfyniad yr achos yn y llys wedi bod yn rhy hir. Perthynas gyda rhieni-dileu nid yw yn cael dylanwad ar. Iawn rhyddhad cleient d. d. bod yn gostwng i dirwy am osgoi talu treth), kr. Ar ôl Skattekontrollovens § tri ar ddeg a oes unrhyw gosbau am ddarparu anghywir neu gamarweiniol gwybodaeth am dreth. Mae ein cleient wedi derbyn cymorth gan gydnabod mewn cysylltiad ag adrodd am lwfansau treuliau ar gyfer cludiant. Mae ei cyfarwydd wedi rhoi gwybodaeth ffug, a ddarganfuwyd gan y TRYSOR o fewn y»ad-daliad»o arian i ein cleientiaid. Mae hi yn ei gyhuddo o osgoi talu treth ac felly roedd i lawr i kr. Y cleient yn cysylltu â’r atwrnai Jacqueline Mwenesani, fel yn y dydd goleuo nifer o faterion bl. a, bod y cleient yn ei ddefnyddio i adroddiad y symiau hyn, tra oedd yn bresennol, i’r cleient bl. a. ni allai siarad daneg ar y pryd fod y cleient wedi cael gwaith cyson ers iddi ddod i Ddenmarc, ac wedi talu y DRETH a hefyd yn dda pherthnasoedd personol. TRETH yn dod i hynny a oedd yn gweithredu gyda esgeulustod dybryd, ond mae’n rhoi y goleuo lliniaru amgylchiadau, ac y cleient ddirwy ei ostwng i kr. O’r fath yn cael ei ddathlu pan fydd ysgariad yn symud ymlaen yn cael ei gwblhau. Y cleient wedi ei drosglwyddo hanner y tŷ at y dyn i yn fanteisiol pris. Ymweld a bopælsaftalen yn cael ei gwblhau. Bodelingsaftalen hefyd underskevet. Hapus cleient — cyfreithiwr hapus. Rydym yn aml yn derbyn ceisiadau gan gyn-cariadon, a oedd yn berchen ar yr asedau (tŷ, fflat, car, ac ati.) at ei gilydd, ac yn diddymu y briodas. Yn eithaf aml, mae codi anghytundeb ynghylch pwy all fod yn y fflat, ac yn y blaen. Yn ymarferol, rhaid i un yn prynu y llall hanner y fflat, ac os nad oes unrhyw un yn gallu ei fforddio, yn gwneud y ddau yn symud ac yn gwerthu y fflatiau i drydydd parti. Mae hyn yn ei gwneud yn ofynnol, fodd bynnag, eich bod yn cytuno ar nifer o bethau, gan gynnwys pris. Gall hyn fod yn anodd, pan fydd gennych chi dim ond yn mynd oddi wrth ei gilydd. Felly, rydym yn argymell eich bod yn creu samejeoverenskomst, lle mae nifer y gwrthdaro a all godi yn cael eu cwrdd. Aros i chi i greu samejeoverenskomst (kr, yn cynnwys taw. taw), ydych yn rhedeg y risg o — fel rhan o’n cleientiaid — yn anffodus, talu llawer mwy yn advokatregning, pan ddaw i negodi, tra byddwch yn grac ar ei gilydd. Yn yr achos gwaethaf, rhaid cael asesiad o’r Profiant llys. Mae hyn i gyd yn ddrud ac yn cymryd llawer o amser, a gellir eu hosgoi drwy greu samejeoverenskomst, tra byddwch yn dal i fod yn gariadon