Cyfreithwyr yn Denmarc. Mae'r holl gyfreithwyr ar-Lein


Mae cyfreithwyr sy'n Arbenigo mewn troi allan - Ni fydd yn Cael Eich Plentyn yn y Cartref. Darllenwch Yma


Gallwn eich helpu, waeth ble yn y wlad rydych yn byw

Ar Judan Cyfreithwyr, rydym wedi arbenigo mewn achosion yn ymwneud â symud gorfodi o blantWaeth a tvangsanbringelse wedi digwydd, neu p'un a yw'r mater wedi dim ond newydd ddechrau, fel y gallwn eich helpu.

Rydym yn rhoi popeth mewn trefn, i ddod â theuluoedd at ei gilydd unwaith eto.

Mae croeso i chi gysylltu â ni, os ydych chi eisiau gwybod mwy am sut y gallwn eich helpu chi i osgoi tynnu gorfodi eich plentyn. Gallwch ein ffonio ni ar y ffôn neu llenwch y ffurflen gysylltu ar y dde y dudalen, felly byddwn yn cysylltu â chi heddiw. Ar y gorchymyn rydym yn cymryd gofal eich diddordebau ac yn eich helpu i reoli'r na ellir eu rheoli lawer o reolau ynghylch y symud gorfodi o blant. Rydym yn adolygu y fwrdeistref gwaith ynglŷn ag atafaelu, ac yn gwneud yn siŵr bod yr holl sagsbehandlingsfejl, diffyg o ddeunyddiau, astudiaethau, cyfiawnhad, ac ati. cael eu canfod a nodwyd. Rydym fel arfer yn gallu cwrdd â chi yr un diwrnod neu y diwrnod ar ôl i chi gysylltu â ni unrhyw. yn y cartref neu le gerllaw.

Yn achos symud gorfodi yn greulon profiad ar gyfer y plant yn ogystal â pherthnasau yn ogystal.

Ar yr un pryd, y math o achosion yn llusgo ymlaen am lawer rhy hir, gan y gall fod yn trafod heriau i gyfreithwyr, y teulu ac yn y fwrdeistref.

Fel teulu, i tvangsanbragt plant y mae gennych hawl i rhad ac am ddim cyfreithiwr. Bydd yn dweud bod y fwrdeistref dylai gynnwys y costau a allai godi mewn cysylltiad â, bod yn cael cyngor cyfreithiol.

Hefyd, mae gennych yr hawl i ddewis yn union y troi allan cyfreithiwr, yr ydych ei eisiau.

Mae'n rhoi rhyddid i chi ddod o hyd medrus børneadvokat, sydd wedi eich anghenion mewn cof.

Ar Judan Cyfreithwyr, rydym yn rhoi popeth i mewn er mwyn osgoi troi allan ac i ddod â theuluoedd at ei gilydd unwaith eto, ac rydym yn yn helpu chi trwy'r broses gyfan gan y gorchymyn. Rydym yn cadw golwg ar y rheolau, dogfennau ac, nid y lleiaf, eich hawliau, er mwyn i chi dreulio amser ar eich hun ac yn eich teulu.

Mae ein flynyddoedd lawer o brofiad gyda achosion sy'n ymwneud ag achosion o droi allan yn rhoi dealltwriaeth lawn o anodd ac yn agored i niwed amser, rydych chi'n mynd trwyddo fel rhieni - ac yn enwedig os ydych yn ei ben ei hun.

Rydym yn mynd i fyny yn uchel yn eich a lles plentyn, pam yr ydym yn benodol yn ei chael yn anodd, bod troi allan yn bob amser yn yr olaf mesur a gymerwyd yn cael eu defnyddio. Rydym yn rhoi'r gorau, felly, nad yw eich achos, os yw'n cael ei chadarnhau. Yn hytrach, rydym yn dod â'r mater hwn ymlaen, cyn belled ag y dymunwch. Rydym yn awyddus i wirio i mewn achos yn ymwneud troi allan, waeth beth yw oedran y plentyn ac yn ei le yn y broses.

Mae'n emosiynol frwydr, a oedd yn anodd eu trin

Y yn gynharach, rydym yn cael eu cyflwyno yn eich achos chi, y gorau y gallwn ni eich helpu chi i osgoi tynnu gorfodi. Rydym yn ymwybodol nad oes unrhyw ddau achos yr un fath ac maent i gyd yn gofyn am lefel uchel o ymrwymiad a sylw - dyma ni byth yn cyfaddawdu. Proses y gorchymyn yn cael yn hynod feichus, ac yn ei gwneud yn ofynnol mewnwelediad dwfn i sicrhau canlyniad cywir yn yr achos. Felly, mae'n bwysig eich bod chi bob amser yn cymryd mantais o'r cymorth cyfreithiol am ddim, lle gallwch gael drwy'r ni.

Pan fydd teulu yn datod o ganlyniad i orfod symud, a yw'n rhywbeth bron yn amhosibl i edrych yn rhesymegol ar y rhesymau dros y gorchymyn.

Am yr un rheswm, gall a pherthnasau i fod yn anodd i chyfrif i maes, a oes anbringelsesgrundlag yn yr achos.

Y rheswm am y gorchymyn i fod yn geir yn y ddeddf, ac mae'n ei gwneud yn ofynnol dealltwriaeth fanwl.

Mae'n y fwrdeistref sy'n cymryd y cam cyntaf yn y broses o droi allan, a rhaid iddynt beidio, heb sail gadarn i wneud hynny. Yma, mae yna fel arfer mae nifer o rybuddion. Mae trosglwyddo gall, mewn egwyddor, yn dod o unrhyw un, ond mae'r rhan fwyaf yn aml mae'n dod o berson yn y plentyn rhwydwaith - er enghraifft, fel addysgwr, cymydog neu aelod o'r teulu. Mae yna, fodd bynnag, yn aml yn fwy adroddiadau, cyn y fwrdeistref wedi digon o dystiolaeth i asesu a gorfodi symud y plentyn yn angenrheidiol. Cyffredin am yr holl resymau ar gyfer y troi allan yw nad oes rhaid i'r rhain fod yn gallu adfer y dystiolaeth, bod y plentyn ar iechyd neu ddatblygiad rhoi mewn perygl difrifol yn y cartref. Cael eu hasesu yn ystod y broses, ei bod yn sefydlog yn sail ar gyfer y problemau yn y cartref yn gallu cael eu datrys mewn ffordd arall, gall y atafaelu y plentyn, nid yw'n cymryd eu lle. Felly, mae tebygolrwydd uchel bod y fwrdeistref yn asesu yn gallu cael eu gwrthdroi. Dyma lle rydym yn profi tvangsfjernelses-cyfreithwyr efallai y byddwch yn medru helpu. Mistrivsel yn y cartref ymhlith y rhesymau mwyaf cyffredin ar gyfer y troi allan. Bydd hyn yn cael ei, er enghraifft, os yw rhieni yn ei chael yn anodd â cam-drin alcohol neu gyffuriau.

Hefyd yn gweld salwch meddwl a thrais ymysg y preswylydd aelodau o'r teulu hefyd yn aml yn rhesymau am y troi allan.

Mae'n Servicelovens §, yn disgrifio'r amgylchiadau yn cyfiawnhau gorfodi system yn gwbl anaddas plentyn. Mae'n cael ei ragnodi fel y gall y gorchymyn fod yn bresennol, os oes perygl i iechyd y plentyn neu ei ddatblygiad yn cael ei rwystro gan y canlynol resymau, y symud Gorfodi o fabanod yn dreisgar ymosod ar pobi ffres teulu. yma yn y penderfyniad ar y symud gorfodi yn aml yn cymryd hyd yn oed cyn i'r babi gael ei eni.

Mae'n golygu bod y rhesymau yn seiliedig ar forældrekompetenceundersøgelse, a bod y rhieni wedi cael y cyfle i brofi eu galluoedd yn ymarferol.

Pam fod y system yn gwbl anaddas gorfodi babanod hefyd yn benderfyniad sydd mewn sawl ffordd yn gallu cael ei wrthdroi. Mae'r rhan fwyaf yn aml yn rhesymau am y symud gorfodi o fabanod oherwydd y ffaith bod y rhieni wedi bod yn gaeth, er enghraifft alcohol neu gyffuriau. Yn yr un modd, salwch meddwl, trais neu bod y rhieni yn ymrwymo eu hunain yn amhriodol amgylchedd hefyd yn aml yn achosi. Mae'n hanfodol am fagwraeth y plentyn, sydd yn gyson yn cadw i fyny gyda'r rhieni datblygu, ac felly hefyd eu gallu i godi babi ar ei phen ei hun. Mae'r berthynas rhwng plant a rhieni yn fregus ac yn bwysig iawn, trwy y plentyn yn y flwyddyn gyntaf o fywyd. Yn Nenmarc un yn gweld y rhan fwyaf o achosion o symud gorfodi o blant o dan ddeuddeg mlynedd. Mae hyn yn ddyledus i chi yn ôl y gyfraith mae angen i wedi rhoi cynnig ar bob llai ymwthiol mesurau cyn i'r troi allan ddigwydd. Felly, mae'r teulu yn aml wedi bod mewn therapi teulu, y rhieni a'r plant wedi cael eu cynnig yn unigol angen help, ac yn y blaen.

Pan fydd y penderfyniad terfynol ar gyfer y symud gorfodi o blant dan ddeuddeg mlynedd o syrthio, mae achosion fel arfer yn mistrivsel yn y cartref.

Mae hyn yn dod yn adnabyddus fel y super bowl, nid yn y cartref, trais, salwch meddwl, alcohol neu gyffuriau. Fel y dywedais, felly dylai'r gorchymyn fod yr absoliwt y dewis olaf. Rydych yn anghytuno bod hyn yn wir, yna gwnewch yn siŵr i fanteisio eich hun o'r cymorth cyfreithiol am ddim, mae gennych hawl iddo. Fel gyda grwpiau oedran eraill, tynnu gorfodi plant yn uwch ddeuddeng mlynedd gwaelodion yn, ei bod yn cael ei asesu, i iechyd y plentyn a datblygu ei dan fygythiad o ganlyniad i amhriodol amodau yn y cartref. Gan blant dros y deuddeg oed, yr ydym yn delio, fodd bynnag, achosion lle y mae'r plentyn yn mistrivsel y rhan fwyaf o i gyd yn dod i fynegiant yn yr amgylchedd allanol, gan fod y plentyn yn. Yma, er enghraifft, os bydd plentyn, sydd yn ymrwymo ei hun mewn småkriminelt amgylchedd. Pan fyddwch yn dewis i gymryd y plentyn, fodd bynnag, mae'n oherwydd, mae wedi bod yn amcangyfrif bod y rhieni, nid oes ganddynt yr adnoddau angenrheidiol i helpu y plentyn ar y trywydd iawn.

Symud gorfodi o blant o'r oedran hwn yn sefyll allan yn bod y plentyn yr hawl i børneadvokat, a thrwy hynny dwyn llais pwysig yn y mater.

Rhesymau dros y gorchymyn, felly, rhaid iddynt gael eu hasesu gan y plentyn a barn.

Rydym yn deall eich rhwystredigaeth, a gallwn yn hawdd ddarparu ar eu cyfer. Gan eich ochr, fodd bynnag, byddem hefyd yn eich tywys ar sut rydych yn dal gafael ar y rhain yn ystod cyfarfodydd gyda'r awdurdod lleol, Plant Ungeudvalget ac yn y blaen. Mae'n bwysig i gadw n glws naws ar gyfer yr arholwr ac osgoi cynnwrf, gan y bydd yn byth yn fod o fudd i'ch achos ar y gorchymyn, os ydych yn gadael i'r dicter yn cymryd drosodd. Hyd yn oed os bydd yr arholwr yn defnyddio difrifol naws ar gyfer chi, felly trowch y dŵr oer yn y gwaed. Mae'n gwneud gwahaniaeth trefol cyfarfodydd rydych yn cael y cyfle i ddod â ffrind, aelod o'r teulu neu rywun yr ydych yn ymddiried. Gelwir hyn yn aseswr. I fanteisio ar hyn, yn bennaf yn syniad da. Achosion o droi allan yn ddidostur ac yn angerddol, a gyda aseswr ydych yn siwr i bob amser yn cael y person ar eich ochr. Hefyd yn meddwl bod dau ben yn well nag un. I gael yr hawl i gael mynediad yn golygu bod gennych yr hawl i weld y dogfennau a ffeiliau sydd yn y fwrdeistref yn ei feddiant sy'n berthnasol i'ch achos. Yn aml, mae'n yma y gall fod gwallau o y fwrdeistref, felly, mae'n hynod o bwysig i gadw i fyny hyd yn hyn mewn cysylltiad â'r dogfennau sy'n cael eu cyflwyno. Rydym yn helpu ac yn sicrhau bod hwn yn cydymffurfio gyda. Pellach, ei fod yn syniad da, i gymryd cofnodion o'r cyfarfodydd gyda y fwrdeistref, mae bob amser yn ddwy ochr i'r un geiniog. Y fwrdeistref gall fod yn wahanol i brofiad unrhyw adeg benodol nag sydd gennych chi fel rhiant. Forældrekompetenceundersøgelsen yn gallu i lawer o deuluoedd fod yn dramgwyddus, a all arwain i chi fel rhiant wrthod yr astudiaeth. Nid yw'n briodol, gan y gall fod yn cymryd yn ganiataol fel arwydd eich bod yn addas i gael eich plentyn yn y cartref. Yn hytrach na gwneud yn siŵr, i gael dweud eu dweud o ran sut mae'r ymchwiliad yn mynd i gymryd lle. Bod yn aml yn cael ei wneud forældrekompetenceundersøgelsen o seicolegydd. Gallwch fynd i mewn y penderfyniad gan y seicolegydd y dylai fod. Er mwyn osgoi bod y dewis yn disgyn ar y seicolegydd sydd wedi berthynas flaenorol at eich fwrdeistref. Sy'n golygu y bydd eich achos yn cael ei drin o safbwynt gwrthrychol. Holl reolau yn berthnasol gan y drefn a geir yn y Ddeddf ar y Gwasanaethau Cymdeithasol, sydd yn bob dydd lleferydd yn cael eu galw i Weithredu.

Dyna yw pwrpas y gyfraith i gynnig cyngor a chymorth i ddinasyddion gyda'r nod i atal problemau cymdeithasol.

Mae hyn yn cael ei wneud yn benodol drwy gynnig ystod o wasanaethau ataliol nod. Y rheolau ar gyfer yr hyn all gyfateb go iawn sail ar gyfer y drefn yn bodoli yn y Servicelovens §. Fel sy'n cymryd rhan yn yr achosion o y drefn y byddwch chi, felly, gyda diogelwch i yn dod ar draws cyfeiriadau at y ddeddfwriaeth hon. Arall na ellir ei osgoi ac yn bwysig iawn rheol yw rheol y genbehandlingsfrist, fel y byddwch yn dod o hyd yn y Servicelovens §.

Genbehandlingsfristen yn gosod y fframwaith ar gyfer pan fydd gorchymyn yn cael ei ailddechrau.

Felly, yn gweithio Judan Cyfreithwyr bob amser yn cael ei leihau genbehandlingsfristen. Mae'r well i chi wybod y rheolau a canllawiau ar gwmpas tvangsfjernelsessager, y mwyaf yw'r siawns y gallwch gael eich plentyn adref eto. Felly, dylech gysylltu â chyfreithiwr sy'n arbenigo yn ei absenoldeb, fel y troi allan. o blant i ddwy flynedd ar bymtheg gosod y tu allan i'r cartref. Deg ohonynt yn cael eu tynnu heb ganiatâd y rhieni. Mae'n cyfateb i drefn. mae cannoedd o blant ledled y wlad, a gall fod yn dweud i fod yn nifer sylweddol o deuluoedd yn sefyll gyda'r teimlad o ddiffyg grym. Yn ffodus, mae yna help ar gael. Tvangsfjernede plant yn y pen draw fel arfer gyda i gael ei neilltuo teulu maeth, neu'n cael eu gosod mewn døgninstitution (f. ysgol), pa un bynnag sy'n briodol o ran oedran y plentyn. Mae eich plentyn yn cael ei tvangsfjernet, neu, y fwrdeistref wedi gosod y broses ar gyfer gorchymyn mewn pryd, os gwelwch yn dda peidiwch ag oedi i gysylltu â ni. Gorau po gyntaf y byddwch yn cymryd camau, bydd y gorau y gallwn eich helpu chi a'ch teulu.

Rydym wedi lles y plentyn fel y flaenoriaeth gyntaf, ac felly rydym yn ei chael yn anodd i diwethaf unwaith eto dwyn eich teulu gyda'i gilydd unwaith eto.

Rydym yn gwybod hefyd y drefn ar gyfer troi allan, a lle mae camgymeriadau yn fwyaf aml yn ymrwymo. Llenwch y ffurflen cyswllt yma ar y dudalen pellaf ar y dde. Yna, un o'n profiadol a phroffesiynol tvangsfjernelses gyfreithwyr mewnol yn fuan ar ôl yr alwad i chi ac yn ateb unrhyw gwestiynau a allai fod gennych.