Cyfreithwyr yn Denmarc. Mae'r holl gyfreithwyr ar-Lein


Pleidiau gwleidyddol yn Nenmarc, y gwyddoniadur rhad ac am ddim


Ym mis mawrth, rydym yn canolbwyntio ar y bwyd a diod

Gallwch hefyd gymryd rhan yn y flwyddyn hon yn forårskonkurrence(Darllenwch yma am y sitenotice) Y pleidiau gwleidyddol yn Nenmarc ydynt yn cael eu crybwyll yn y cyfansoddiad, a oedd yn darparu fframwaith ar gyfer y system wleidyddol yn Denmarc. Serch hynny, maent yn chwarae rhan fawr ym mywyd gwleidyddol. Rheolau ac amodau y polisi yn Denmarc, fel mewn llawer o wledydd eraill, yn fwy nag y rheolau ysgrifenedig yn y cyfansoddiad. Traddodiad, ystyriaethau ymarferol a datblygiad cyffredinol yn y gymdeithas yw i raddau helaeth i osod yr amodau ar gyfer bywyd gwleidyddol. Gyda'r -cyfansoddiad, Denmarc yn cael ei democrataidd cyntaf yn y senedd, y Rigsdag, yn cynnwys y Folketing a Landsting. Yn y dechrau, nid oedd unrhyw barti, ond yn raddol dechreuodd asau gyda'r un swyddi i ffurfio clybiau, lle maent yn cwrdd ac yn ei drafod. Yn y dechrau, y clybiau a drefnwyd llac, ond yn raddol maent yn cael mwy cadarn siâp. Mae'r clybiau yn ffurfio sail y parti, a oedd yn ffurfio o gwmpas. Y Ceidwadwyr yn Blaid pobl (ex.

Ar y dde) ac ar y Chwith (ex.

Yr unol Chwith) wedi digwydd y ddau yn fath o glybiau yn y Rigsdag, h. fel cymdeithasau folketingsmænd, a gafodd ei ddewis yn barod. Yn gyntaf, y penodau diweddarach - yn y ffurf o grwpiau o bleidleiswyr. Y democratiaid cymdeithasol oedd, yn wahanol i'r Dde ac yn Yr unol Chwith, a ffurfiwyd y tu allan i'r Rigsdag. Mae'n digwydd yn. Y blaid a adeiladwyd i fyny o'r dechrau, cryf partiorganisation. ganrif, mae nifer o bartïon wedi digwydd ar, folketingsgruppe wedi cael eu rhwygo, tra bod y pleidiau eraill wedi cael eu ffurfio gan nifer o bobl wedi ymuno gyda'i gilydd, naill ai oherwydd eu bod yn rhannu yr un ymdeimlad o gymuned, neu mewn protest yn erbyn achosion penodol. O'r fath cymdeithas a sefydlwyd y tu allan i'r Senedd danaidd wedi dilyn hynny yn ceisio cael eu hethol i'r Cynulliad.

Aelodau'r daneg partïon yn unigolion, nid yn sefydliadau busnes, undebau llafur neu debyg.

Yn ei dro, samplau pob swp i sicrhau cynifer o aelodau ag sy'n bosibl. Neb yn siarad felly hefyd y daneg partïon fel massepartier. Mae'r partďon fydd, fel rheol, nid oes unrhyw amodau arbennig i bobl sydd am ymuno. Fodd bynnag, rhaid i'r aelod, fel rheol, yn cydymffurfio â'r blaid erthyglau cymdeithasu, yn cytuno gyda, ac yn ffyddlon i'r blaid rhaglen a dim ond fod yn aelod o'r un blaid ar y tro.

Mae pob aelod yn rhan o bennod lleol, neu vælgerforening.

Vælgerforeningerne yw lledaenu y parti barn yn y boblogaeth, gwahaniaethau canlynol. drwy recriwtio aelodau newydd. Ar yr un pryd yn cefnogi nhw i fyny y tu ôl cynrychiolwyr y blaid yn y ddwy bwrdeistrefi, yn y Senedd danaidd.

maent yn enwebu ymgeiswyr f.

gan ei, ac i nodweddu'r opstillingsordenen i ddewis.

Yn ogystal maent yn gweithio fel pleidleisio staff yn y dewis, hy.

gyda i gyfrif a rheolaeth.

Mae'r prif bleidiau wedi penodau yn yr holl etholaethau a neu ranbarthau dinesig, y lleiaf yn y siroedd unigol neu efallai dim ond mewn rhannau penodol o'r wlad. Y penodau lleol at ei gilydd yn ffurfio'r blaid landsorganisation. Os nad yw'r parti wedi cynrychiolwyr yn y Senedd, maent yn ffurfio grŵp annibynnol, y grŵp seneddol, a oedd yn rheolaidd cynnal cyfarfodydd ar y gwaith y Senedd. Yn yr un modd, ar gyfer trefol a regionsspolitikere yn byrådsgruppe a regionsrådsgruppe. Y goruchaf awdurdod yn y partïon yn cael landsmødet, lle mae cynrychiolwyr o bob lefel o blaid ymgynnull i drafod y polisi cyffredinol llinellau. Nid oes gwahaniaeth pa mor aml y cynhelir y cyfarfodydd hyn, fel arfer unwaith bob yn ail flwyddyn. Landsmødet ddewis pwyllgor gweithredol ac o bosibl pwyllgor gweithredol, a oedd yn cymryd gofal y penderfyniadau rhwng landsmøderne. Yn y Parti a elwir yn awdurdod goruchaf 'congress'. Yn Y Blaid Geidwadol 'cyngor'. Enhedslisten a Dansk Folkeparti well gennych yr enw ar y cyfarfod blynyddol. Y pleidiau eraill yn galw ar eu uchaf yn awdurdod ar gyfer confensiwn cenedlaethol. Mae'r rhan fwyaf o y pleidiau gwleidyddol i weithio ar sail rhaglen parti. Gall un wahaniaethu rhwng dau fath: Principprogrammer a rhaglenni gwaith. Principprogrammet yn cynnwys y blaid yn gyffredinol a safleoedd sylfaenol.

Yn y dechrau gweithio i'r ddau barti, yn unig yma

Mae'r rhaglen waith yn fwy concrit ac yn gwasanaethu fel offeryn sy'n gweithio yn y bob dydd.

Dyma ddisgrifiad y blaid wleidyddol y cynlluniau ar gyfer y dyfodol agos mewn nifer o ardaloedd o gymdeithas.

Mae gwahaniaeth mawr mewn sawl math o geisiadau parti yn, a pha mor aml y maent yn cael eu hadolygu. Y blaid yn mabwysiadu, o bryd i'w gilydd yn y ddau principprogrammer ac ar y cyfan rhaglenni gwaith. Partïon eraill yn cael undod clasurol rhyddfrydol hunaniaeth a nifer o raglenni gwaith ar bynciau amrywiol. Y partïon swyddi, fodd bynnag, y mynegiant mewn mannau eraill nag yn y partiprogrammerne, bl. trwy ei araith, yn y papurau newydd ac ar y teledu, ymgyrch deunydd, datganiadau gan y rostrwm Seneddol. Principprogrammet a fabwysiadwyd gan y blaid y goruchaf awdurdod.

Mae fel arfer yn digwydd ar ôl llawer o drafodaeth ar bob lefel yn y parti, bydd yn dweud yn y penodau, y cyngor gweithredol, arweinyddiaeth y blaid a'r arweinyddiaeth.

Mae rhai partïon yn sefydlu pwyllgor rhaglen i wneud cynnig ar gyfer clasurol newydd rhyddfrydol hunaniaeth. Mae eraill yn gadael yr arweinyddiaeth am y peth. Mae'r rhaglenni gwaith yn cael eu, fodd bynnag, yn aml yn mabwysiadu naill ai gan y blaid ganolog pwyllgor gweithredol neu folketingsgruppe. Y blaid top awdurdod neu ar y prif fwrdd yn mabwysiadu safbwyntiau y mae'r blaid yn berthnasol i achos penodol neu ddatblygiad. Y farn gall fod yn eang neu gul yn canolbwyntio ar bwnc penodol.

Yn y ddau achos, roedd y farn yr un ystyr ag y mae yn y rhaglen.

Mae'r partïon wedi ymagweddau gwahanol yn y cwestiwn o pwy sy'n penderfynu mae'n bolisi gan y blaid yn y Senedd danaidd. Mewn rhai partïon, mae'n folketingsgruppens aelodau. Yn y eraill yn y cenedlaethol sefydliad a neu ar y prif fwrdd. Yn Y Sosialaidd Plaid y Bobl penderfynu ar y prif fwrdd o arweinyddiaeth. Yn Y Blaid Geidwadol yn yr arweinyddiaeth, sy'n ei ben ei hun benderfynu ar y polisi y Peth. Yn adran yn darllen: 'yr aelodau y folketing yn cael eu rhwymo gan eu collfarnu ac nid gan unrhyw praesept eu hetholwyr. Serch hynny, disgwylir bod yr aelodau y folketing yn dilyn y llinell bod y parti wedi cytuno ar. Partïon yn cael gwahanol arferion, lle mae llawer o wyriadau oddi wrth y llinell parti a fydd yn cael eu derbyn. Yn gyffredinol gall un ddweud bod y rhan fwyaf o'r partïon yn credu bod yn rhaid bod ystafell ar gyfer datganiadau unigol, ond ar yr un pryd yn anaml sy'n galluogi aelodau i siarad yn gyhoeddus o'r canfyddiadau, sydd yn hollol wahanol na y blaid, yn union fel nad yw'n cael ei dderbyn yn gyffredinol, eu bod yn pleidleisio yn erbyn y llinell parti yn y Senedd. Mewn rhai 'materion sensitif' gofyn y partïon, fodd bynnag, eu haelodau yn rhad ac am ddim, hy.

maent yn nid oes rhaid i chi bleidleisio fel ei gilydd, ond gall dilyn eu collfarnau.

achos, fel Y dylai senedd yn penderfynu p'un ai y dylid codi impeachment cyn y gweinidog dros gyfiawnder Erik Ninn-Hansen mewn cysylltiad â'r Pennaeth. Deddfwr yn cael eu heithrio o'r blaid - ond ni all y parti gael ei ddiarddel allan o'r Senedd. Dim y siarter neu lofnodi cytundeb yn rhwymo'r aelod o'r Senedd i rywbeth a gall y grym hwn i gyflawni ei fandad. Mae'r pleidiau gwleidyddol yn cael eu crybwyll yn y cyfansoddiad. Ond gyda y gyfraith etholiadol o, ac roedd yn cynnwys yn swyddogol yn yr etholiad cyffredinol. Yr egwyddor y tu ôl i'r daneg system etholiadol yn cael cynrychiolaeth gyfrannol. Mae'n golygu bod parti yn cael cynrychiolwyr yn y Senedd yn gymesur â faint o bleidleisiau y parti yn cael yn y wlad gyfan, ac nid yn unig mewn perthynas â faint o bleidleisiau y blaid ymgeisydd yn yr etholaeth lle y mae ef neu hi yn gosod allan. Mae'r wlad yn cael ei rhannu'n deg storkredse sy'n dewis o seddau yn y Senedd. Y deugain symbolaidd statws yn cael ei ddosbarthu o faint o bleidleisiau y partïon wedi ennill ar y lefel genedlaethol. gyda i i sicrhau bod y blaid o bleidleisiau yn cael eu dosbarthu mor deg ag y bo modd. Er mwyn cymryd rhan yn y tillægsmandaterne, mae'n rhaid i'r partïon yn amlwg yn un o'r tri spærreregler: Rhanbarthau a grybwyllir yn y rheol ail yw: y Brifddinas, Sealand-southern denmarc a chanolbarth Jutland-gogledd Jutland. Mae'r rhan fwyaf o'r ymgeiswyr ar y folketingsvalgene sefyll fel cynrychiolwyr plaid.

Y ymgeiswyr a oedd yn rhedeg i mewn, oedd ond yn deuddeg gosod allan hebddynt.

Tra bod yr ymgeiswyr o un blaid yn unig y mae'n rhaid cael ei gymeradwyo gan yr un swp i wneud i fyny, felly mae yna nifer o ofynion ar gyfer y rhai sydd yn sefyll y tu allan i'r pleidiau gwleidyddol. Yn gyntaf, mae'n rhaid i ymgeiswyr fod yn argymhellir gan o leiaf o bleidleiswyr yn y opstillingskredsen. Yn ail, rhaid iddyn nhw ennill o leiaf un o'r kredsmandater i gael yn y Senedd. Mae'n digwydd yn anaml iawn. Ers y au, dim ond yn llwyddo am Ei Schmidt yn a Jacob Haugaard yn. Mae'r olaf yn cael yn yr etholiadau ym. Er mwyn cymharu, y prif weinidog Pen-blwydd poul Nyrup Rasmussen gan y democratiaid Cymdeithasol yn cael. pleidleisio yn yr un etholiad. Mae'r partïon yn gallu dewis eu ymgeisydd naill ai kredsvis neu ochr yn ochr. Yn y kredsvise sefydlu broses, mae gan yr ymgeisydd yr holl bleidleisiau a fwriwyd yn y parti yn opstillingskredsen yn ogystal â'r personol o bleidleisiau, mae'n cael yn y cyfan storkredsen. Y kredsvise lleoliad yn cael ei ategu gyda sefydlu y parti, lle mae blaenoriaeth rhwng yr ymgeiswyr o flaen llaw. Y dewis o ymgeiswyr yn aml yn cael ei wneud gan hi yn y parti. Mae'n digwydd dim ond yn anaml y bydd ymgeisydd yn cael digon o bleidleisiau i gael ei ethol tu allan i'r partilistens gorchymyn. Mae'n o'r enw 'chwythu i fyny sawl achlysur'. Yn gyfochrog nid yw trefniant y flaenoriaeth rhwng yr ymgeiswyr o flaen llaw. Y gwahaniaeth oddi wrth y kredsvise codi yw, i partistemmerne ddim yn mynd i gylch o amgylch ymgeisydd, ond ddosbarthu ar yr holl ymgeiswyr yn gymesur â'u personol o bleidleisiau. Mae rhan fwyaf o'r partïon yn defnyddio hyn opstillingsmetode. Sosialaidd Plaid y bobl, gan cyferbyniad, yn aml wedi hysbysu rhestr plaid. Mae'r rhan fwyaf o bleidiau yn gadael i swyddfa ranbarthol neu vælgerforeningen yn y cylchedau i sefydlu y blaid folketingskandidat. Mae aelodau o'r pleidiau hynny yn penderfynu pwy fydd yn cael ei roi i'r Senedd, rhanbarthol a chynghorau dinas. Valgsystemets y rheolau ar gyfer y sefydliad yn mynd yn ôl i amser lle mae rhan fawr o'r boblogaeth a drefnwyd mewn swp. Rydym wedi cadw y rheolau hyn, er bod ei aelodaeth wedi gostwng yn sylweddol yn ystod y degawdau diwethaf.

Heddiw, felly mae'n tua naw y cant o etholwyr sydd yn penderfynu pwy sy'n gallu pleidleisio yn yr etholiadau.

Ar yr un pryd, mae llai o waith, bod yn aelod o blaid, fel maen nhw'n ticio ar ddiwrnod yr etholiad. Yn enwedig yn y 'ifanc' partïon, i organisationsprocenten yn isel. Y ganolfan-y Democratiaid roedd yn organisationsprocent yn. Yn y cynnydd parti a Sosialaidd Plaid y bobl oedd y rhif tri. Yr 'hen' partïon yn cael eu gwneud yn well.

Y rhifau cyfatebol ar gyfer f.

Ar y chwith approx. un ar ddeg y cant. O'i gymharu â gwledydd eraill y nifer a bleidleisiodd yn yr etholiad cyffredinol yn Nenmarc yn uchel. y cant o'r etholwyr bleidlais. Yn yr etholiadau trefol yn y nifer a bleidleisiodd approx.