Ysgariad a’r economi — sut i rannu eich eiddo cymunedol



Mae llawer o bethau i’w hystyried, wrth i chi gerdded oddi wrth ei gilydd. Beth fydd yn digwydd, er enghraifft, gyda eich llety cyffredin. Sut ddylai eich cartref yn cael ei ddosbarthu. A pwy ddylai etifeddu eich pensiynau a pholisïau yswiriant ar ôl ysgariad. Pan ydych yn gwahanu neu wedi ysgaru, yn dod i ben eich formuefællesskab. Yn rhaid i rannau o eich eiddo cymunedol — h. y. Mewn angen i rannu popeth rydych yn berchen tra yr ydych yn briod, fel ystad go iawn, gwarantau, car ac yswiriant cartref. Gan is-adran ar eich eiddo cymunedol, pob un yn briod yn penderfynu ar ei asedau a thynnu unrhyw ddyled.

Yn y ddau bodele cadarnhaol, rhannu cyfoeth yn gyfartal.

ysgariad a rhannu eiddo yma

Wrth chwilio am wahanu neu ysgaru, bydd rhaid hefyd cytuno ar a yw un o’r dylech dalu spousal cynnal a chadw i’r llall. Os bydd yr un-dalu cyfraniadau, bydd, Yn y cytundeb, pa mor hir gyfnod o amser, nid oes rhwymedigaeth i dalu.

spousal yma

Mae’n briod, ac mae ganddi Mewn tai cyffredin, yn cael eu cynnwys yn awtomatig yn eich formuefællesskab. Mae hefyd yn berthnasol, hyd yn oed er ei fod yn dim ond un ohonoch sy’n sefyll ar ei glin. Yn byw Yn di-bapur, yn dibynnu ar rannu, ar y ddau eich enw ar y weithred. At ei gilydd, mae angen i chi ddarganfod p’un a ydych yn gwerthu yn y cartref a rhannu’r swm rhwng y ddau ohonoch, neu a yw un ohonoch yn byw yn y breswylfa ac yn prynu y llall. Fel man cychwyn, rhaid i bob un ohonoch dalu’r gost y tŷ, hyd nes skilsmisseboet yn cael ei wneud i fyny. Mae hyn yn berthnasol fel arfer hefyd, hyd yn oed os yw un parti yn symud allan. Os byddwch yn penderfynu bod un rhaid i chi gymryd dros eich gyffredin preswyl, rhaid gwneud cais am ddyled rhagdybiaeth. Mae’n ei gwneud yn ofynnol, fodd bynnag, bod y banc neu kreditforeningen gymeradwyo, y bydd un ohonoch yn cymryd dros y cyfan y balans sy’n weddill. Fodd bynnag, mae gwrthod llawer o fanciau i gymeradwyo y ddyled dybiaeth, gan fod y priod arian sydd ar gael yn ddigon mawr. Nid yw’n bosibl i gael ddyled rhagdybiaeth, yn dal i fod yn atebol am y ddyled y ddau o’r ddau. Felly, rydych yn rhedeg y risg o orfod talu ar tai, nad oes gennych bŵer dros. Os byddwch yn dewis rhoi y tŷ ar werth, mae yn rhaid i barhau i dalu rhandaliadau morgais eiddo, trethi ac yswiriant ar gyfer yr eiddo cyffredin yn y cyfnod gwerthu. Yn y sefyllfa hon, gall fod yn syniad da i gael help i gytuno ar rai rheolau sylfaenol clir ar y dyraniad o’r gost. Os bydd un ohonoch yn symud i mewn i’r eiddo ar rent, gwariant, a delir gan y parti sy’n aros yn yr eiddo. Os gwelwch yn dda fod yn ymwybodol y gall hefyd fod trethiant o»incwm rhent»ar gyfer y ymadael priod. Os nad ydych yn sicr, mae’n syniad da i ofyn i’ch TRETH arno. Eich cartref cyffredin eiddo yn cael eu cynnwys yn eich gwerthoedd cyffredin ac mae angen i gael eu rhannu, pan fydd Yn yr ysgariad. Symud i Mewn oddi wrth ei gilydd, cyn is-adran o eiddo yn cael ei gytuno arno, mae gennych yr hawl i gymryd eich pethau hun gyda. Mae hyn yn golygu, er enghraifft, efallai y byddwch yn cymryd eich dillad ac bryllupsgaven oddi wrth eich rhieni. Yn byw Yn di-bapur, mae’n gwbl i fyny i chi i rannu eich eiddo cyffredin. Os ydych yn cael cytundebau ysgrifenedig, maent yn medru ffurfio sail ar gyfer yr is-adran. Os ydych chi wedi plant, yn dilyn eu pethau nhw. Byddwch yn symud gyda phlant, mae’n rhaid i chi, felly, yn hoffi i gymryd eu pethau. Yn gallu cytuno, bydd y cyfryngwr yn gyfreithiwr rhwng chi ac yn ceisio cael cytundeb mewn lle. Pan fyddwch Yn ysgaru, mae’n bwysig eich bod Yn cael i chi yn addas ar eich polisïau yswiriant i sefyllfa newydd. Nid oes angen i chi eu cymryd allan yswiriant newydd ddau. Yn jyst angen i cofiwch fod y blaid y mae’n rhaid i chi gadw eich yswiriant cyfredol, yn cael eu hyd at y dyddiad. Yn y mae’n rhaid ymdrin lle y mae’n rhaid i chi gymryd drosodd y teulu — a indboforsikringen. Nid yw’n i chi, sy’n cymryd yn ganiataol indboforsikringen, yna rhaid llunio un newydd. Hefyd, cofiwch i newid y indbosummen. Pan, ar ôl ysgariad yn aml yn berchen hanner ohono, Mewn eiddo cyn, yn aml bydd yn gallu i arbed rhywfaint o arian ar newid indbosummen. Mewn perthynas â bilforsikringen mae’n rhaid i benderfynu pa un ohonoch fydd yn sefyll fel perchennog a defnyddiwr y car. Os bydd y car yn newid perchennog, dylech gofio i ddatgelu iddo i’r yswiriwr. Byddwch fel arfer yn cael yr un statws ag y bydd eich priod blaenorol. Mae damwain yswiriant yw yswiriant personol, lle mae’r payout yn digwydd iddo, wedi tynnu ar y yswiriant. Ydych chi wedi dødsfaldsdækning ar eich yswiriant damweiniau, mae’n rhaid i chi fod yn ymwybodol bod y swm yn cael ei dalu i’ch perthynas agosaf. Pan ydych yn briod, eu perthnasau agosaf eich priod, ond pan fyddwch yn ysgaru, yn cymryd y sefyllfa, a fydd yn derbyn iawndal, os o gwbl. Oes gennych chi blant, gan y byddant yn awr yn cael eich perthnasau agosaf, ac i gael unrhyw iawndal oni bai eich bod yn rhoi’r neges bod ail berson y mae’n rhaid eu hychwanegu fel buddiolwr. Os ydych chi’n berchennog busnes, dylech fod ar flaen y gad ac yn creu cytundeb prenuptial pan fyddwch yn priodi. Nid ydych wedi creu cytundeb prenuptial, bydd eich priod yn derbyn rhan o’r cwmni, os Yn yr ysgariad. Fel hunan-gyflogedig gyda’r busnes eich hun, dylech weld cytundeb prenuptial fel rhagofal ymarferol, yn yr un ffordd â phan fyddwch yn ei gymryd allan polisi yswiriant. Mae cytundeb priodas yn gallu sicrhau bod yr economi preifat, felly bydd eich teulu yn atebol am y cwmni unrhyw methdaliad — a gall sicrhau bod eich priod nid yw wedi honni i ran eich busnes, os byddwch yn penderfynu cael ysgariad. Mae yna nifer o berchnogion y cwmni, dylech chi a’ch priod gyd-berchnogion yn siwr i greu y contract briodas. Fel arall, byddwch yn rhedeg y risg y bydd y cwmni yn sicrhau arian i gyn-priod mewn achos ysgariad. Yn dylai ar yr un pryd yn ei gwneud yn fel gofyniad ar gyfer unrhyw newydd briodi cyd-berchnogion yn y perchnogaeth y grŵp. Gall fod yn anodd rhoi gwerth ar y busnes. Felly, mae llawer o opsiynau, os ydych chi neu eich priod mae’n rhaid i gael rhan o’i werth ar ôl ysgariad. Rhaid i’ch priod, er enghraifft, gwaith yn y cwmni, derbyn tâl diswyddo, tâl a bydd hefyd yn cael eu cynnwys yn yr is-adran eiddo