Cyfreithwyr yn Denmarc. Mae'r holl gyfreithwyr ar-Lein


Ysgariad, y gwyddoniadur rhad ac am ddim


Ym mis mawrth, rydym yn canolbwyntio ar y bwyd a diod

Gallwch hefyd gymryd rhan yn y flwyddyn hon yn forårskonkurrence(Darllenwch yma am y sitenotice) Ysgariad (neu ddiddymu priodas) yn y rownd derfynol terfynu priodasol gymdeithas gyda'r canslo y dyletswyddau cyfreithiol a chyfrifoldebau o briodas ac yn hydoddi yn y briodas rhwng y partïon. Yn y rhan fwyaf gwledydd yn gofyn am ysgariad cymeradwyo gan y llys neu awdurdod arall yn y broses gyfreithiol. Y broses gyfreithiol cyn i ysgariad hefyd yn cynnwys materion o spousal cynnal a chadw, gwarchodaeth plant, cefnogi plant, dosbarthiad o eiddo a rhannu dyled. Yn y rhan fwyaf o wledydd y gorllewin ysgariad yn hannilysu y briodas, fel yn ddirymiad, ar y llaw arall, canslo y partneriaid statws priodasol. Lle monogamy yn lovpålagt, yn caniatáu ysgariad naill bartner neu'r llall i briodi eto. Lle mae amlwreiciaeth yn cael ei ganiatáu, ar yr amod y ysgariad, y ferch yn cael ei ganiatáu i briodi un arall. Skilsmisselovgivningen yn amrywio'n sylweddol o gwmpas y byd, ac yn ysgariad yn cael ei ganiatáu yn gwbl gatholig rufeinig gwledydd megis Malta neu ynysoedd y Philipinau, tra bod ddiddymu yn cael ei ganiatáu.

Yn y cyfnod - oedd ysgariad, fodd bynnag, cyfreithloni yn y pedwar gatholig o wledydd yn Ewrop, sef Sbaen, yr Eidal, Portiwgal ac Iwerddon.

Yr oedd y diwygiad yn adwaith yn erbyn y catholic golwg o briodas, gan ddadlau bod priodas yn well ar gyfer y cristion na celibacy, gan fod gyrru rhywiol yn rhodd gan Dduw ac yn ubetvingelig fel rhan o natur. Y catholigion yn gwahardd ysgariad, ond caniateir gwahanu, a arweiniodd at y gofyniad o ymwrthod rhywiol ar gyfer y ddau barti, ei beirniadu.

Y diwygwyr yn credu bod ysgaru gyda'r hawl i gengifte dylid caniatáu, fodd bynnag, dylai skilsmisseadgangen yn cael ei gyfiawnhau gan y Beibl.

Yn y briodas dylai, mewn egwyddor, fod yn seciwlar, ac nid yn grefyddol mater. Gyda'r diwygiad protestannaidd yn Denmarc-Norwy, yr oedd i fod, bod y seciwlar byddai'r llysoedd yn cymryd drosodd, ond nid oedd. Yn a sefydlwyd y brenin Kapitelretten, a elwir hefyd yn Tamperretten neu Konsistorialretten, fel y llys, ymhlith pethau eraill, ægteskabstvister. Bobl (yn ddiweddarach amtmanden) oedd y llywydd y llys. Yr esgob a'r clerigion yn yr eglwysi cadeiriol yn gwasanaethu fel beirniaid proffesiynol, a oedd yn golygu bod y farnwriaeth oedd mewn gwirionedd yn dychwelyd i'r eglwys, bron yn fel yn y gatholig amser. Kapitelretten oedd, fodd bynnag, diddymwyd gan y broses o ddiwygio'r system cyfiawnder yn. s ægteskabsordinans o oedd Tamperrettens normgrundlag. Fe'i cynlluniwyd gan y bydol myndigheter, a adeiladwyd ar Luther barn. Ysgariad ei ganiatáu yn unig ar y sail beiblaidd, gan y 'godineb' (godinebu), desertio (un parti stac), yn ogystal ag analluedd. Ysgariad ei hyrddio yn erbyn y dyfarniad. Yr unig effaith a fynegwyd yn ordinansen, fodd bynnag, oedd, ei bod yn horsager, y bedragne parti, heb ragor o ail-briodi yn wedi ysgaru. Fel ordinansen fel arall yn mynegi eu hunain yn ddiffygiol ar y dyfarniad cyfreithiol rym, a oedd y gyfraith gyffredin o bwysigrwydd mawr. Tamperretten defnyddio ei ddisgresiwn. Yr arfer oedd fel bod y partïon yn euog gan archddyfarniad ysgariad 'wedi ei Briodas wedi torri' a felly yn colli ei gyfran yn yr eiddo ar y cyd, yn forældremagt yr hawl i gyswllt personol gyda ar y cyd plant, yn ogystal fel yr hawl i ddod i'r casgliad priodas newydd.

Y parti diniwed, mewn cyferbyniad, yr hawl i briodi eto.

Mewn dyfarniad y Kapitelretten yn Bergen eglwys gadeiriol.

ebrill, pan Dorothea Steindatter oedd wedi ysgaru oddi wrth John Lauritssøn, dywedodd: 'Pan blef mae hi wedi ysgaru oddi wrth hannem, fel y gall hi gifftue, lle hendis Lycke cwsmer ceir, ac efe byth, heb y høy Øffrighed hannem mae'n naadelig grantiau. Os gadael y blaid wedi ymrwymo lejermål, cyn i dair blynedd, ef allai, fodd bynnag, nid yw hi yn gwadu gengifte, 'heb gyda'r Person, yn y gerddi forseet gyda'. Tamperretten yn Bergen penderfynu, fel rheol, i adael y blaid yn gallu i briodi pwy ef neu hi yn 'løstet' (dewis), neu gyda'r person Duw eisiau 'ef i ychwanegu'. Fel arfer roedd y wraig oedd yn eistedd i'r chwith yn ôl. Y beirniaid yn gweld ei bod yn gymuned oedd yn eistedd gyda y bil ar gyfer y gwaith cynnal a chadw anghyfannedd wraig a'i blant - felly mae'n well bod yn briod unwaith eto ac yn cynnal a oedd yn ddi-briod barnefar y tu mewn i'r darlun, gan ei fod yn agosaf i gymryd cyfrifoldeb. Mae'r rhan fwyaf skilsmissedomme cyn forespejlede y parti euog yn godineb, ac desertio achosion, y posibilrwydd o gengifte ond y cyntaf oedd mwyach 'cwarantin' gwasanaethu. Dim ond yn yr achosion difrifol, megis llosgach, ei fod yn hen i gytuno ar y parti euog unrhyw gyfle o briodas newydd.

Y tywysog byddai dylunio ægteskabsretten

Gyda goleuedigaeth enillodd y weledigaeth o briodas fel seciwlar cytundeb ymlaen ac yn agor am fwy rhyddfrydol gyfraith ysgariad.

Yn penodol brenin, bod y bobl y dylid cael gwared ar y gwyriad ar y system barnwrol i fod yn wedi ysgaru, yr amod bod y pâr wedi cael ei gwahanu am - blynedd nesaf.

Yna gallent gyflwyno cyfreithiol gwahanu ac ysgariad-suplik (cais). Mae llawer yn cymryd y cyfle, a dywedodd 'Dymer Mismatch' fel y rheswm. Ffermwr o Elverum Knut Bergensen Oudenby ac wraig Kathleen Olsdatter, wedi ysgaru gan y royal bevilgning. Hydref, ysgrifennu yn unig, na fyddent yn bradychu ei gilydd. mae'r ddwy Ochr wedi sefydlu Anghysondeb'.

Er mwyn llwyddo gyda chais o'r fath, efallai y bydd y pâr yn cael ei gytuno samlivsbrud a nyth rhannu, plant budd-daliadau, ac unrhyw gyfraniadau.

Mae'r offeiriad yn ynghlwm wrth ei cadarnhad a thystysgrifau. Yn rationalismens oedran oeddent yn brysur gan unrhyw cyfiawnhad beiblaidd. Ar ôl y diddymiad o Denmarc-Norwy ym, fod yn fwy anodd i gael ysgariad yn Norwy. Y cefndir oedd y Senedd yn ofni bod y brenin, Karl Johan, gallai ymosod ar y mae'r cyfansoddiad yn gan ddefnyddio ei dispensationsmyndighed i ffordd osgoi y Senedd fel y gwir ddeddfwrfa. Mewn safbwynt hanesyddol, mae'n rhyfedd bod rhai pregethwyr yn neilltuo ysgaru.

A thrwy hynny ei gwneud yn ofynnol y ysgaru byw celibate, ac nid yw mewn da lutheraidd ysbryd.

Yn y au rydd yn y gwledydd nordig mynediad i ysgariad gan dderbyn dim bai ysgariad, hy. ysgariad gan gytundeb rhwng y partïon, heb brawf neu gynnen ar y traddodiadol forgåelser fel godineb, creulondeb, bigamy, ac ati. Mewn gwledydd fel y Du, yr Almaen, Ffrainc, yr Eidal a'r UNOL daleithiau oedd dim bai ysgariad yn cael ei dderbyn tan tua. Yn y gwledydd Nordig yn cael y briodas gyntaf ac yn bennaf bod yn seciwlar sefydliad cymdeithasol, y mae'r eglwys byth yn cael y rheolaeth lawn dros y.

Skilsmisselovgivningen newid yn annibynnol ar y democratiaid cymdeithasol, yn cael ei yrru gan y radical rhyddfrydol lluoedd, a gyda'r gefnogaeth i'r ceidwadwyr, pan fydd yr olaf gwelodd y rhyddfrydoli y skilmisse fel ffordd i gryfhau y briodas sefyllfa ar y.

Teulu, rhyw ac yn y boblogaeth nad oedd yn ei weld fel rhywbeth preifat, ond ar y groes, fel y materion cyhoeddus yn bwysig iawn cymdeithasol.

Amodau ar gyfer ysgariad yn cael eu disgrifio yn y Gyfraith ar y casgliad a datrys.

Mae'r rheolau yn cael eu rheoli gan Familiestyrelsen (ex. Cyfraith sifil) ac yn hafal ar gyfer y ddau priodasau heterorywiol a ar gyfer cofrestru partneriaethau - ar wahân i'r ffaith mai dim ond cyplau heterorywiol wedi hawlio ar y cyfryngu o offeiriad. Gweinyddu a chwnsela yn digwydd heddiw yn y wladwriaeth Gweinyddu, y cyn-swyddfa llywodraeth a hyd yn oed yn gynharach gan Tamperretten. Yr amod cyntaf ar gyfer cael ysgariad yw bod y berthynas yn mynd i mewn i mewn iddo mewn modd cyfreithlon. Fel arall, bydd yn cael ei droi drosodd. Parti yn y berthynas yn gallu gwneud cais am ysgariad (heb cyn gwahanu), os yw un neu fwy o'r amodau hyn yn cael eu bodloni: Ysgariad yn yr achos arall yn cymryd yn ganiataol meddiannu y gwahanu, sydd yn cael ei roi gan y wladwriaeth Gweinyddu (ex. Swyddfa y llywodraethwr). Ar ôl chwe mis, y gall partneriaid yn ei gyflawni ysgariad, ar yr amod eu bod yn cytuno arno. Ond ar ôl blwyddyn o wahanu, gall y berthynas ei diddymu os dim ond un parti yn gofyn am hynny. Parti yn y berthynas, nad ydynt yn credu i fod yn gallu parhau i fyw gyda'i gilydd, yn cael yr hawl i wahanu. Fodd bynnag, os yw'r partïon yn ailddechrau cyd-fyw, yn dod i ben gwahanu. Os bydd rhai felly yn ceisio ailafael yn y berthynas yn ystod y gwahanu, ond yn methu, maent yn mae'n rhaid i ddechrau o'r dechrau unwaith eto gyda chais newydd ar gyfer gwahanu cyfreithiol.

Eisoes gan roi cyfreithiol gwahanu drwy hyn yn diddymu y rhan fwyaf o'r effeithiau cyfreithiol y briodas, yn y drefn honno.

mae partneriaeth cofrestredig. etifeddu ydynt mwyach yn awtomatig ar ei gilydd, a yr hawl i fywyd polisi yswiriant fel arfer yn dod i ben hefyd.

Y wladwriaeth gweinyddu yn cario allan vilkårsforhandling mewn cysylltiad gyda gwahanu ac ysgariad.

Os bydd y partïon yn gallu cytuno, bydd y mater wedi setlo gan lys.