DANA: y Terfynu y cwmniI gau y gall eich busnes fod yn gysylltiedig â llawer o emosiynau ac ansicrwydd. Sut a yw eich bywyd yn y dyfodol, bydd yr hyn yr ydych yn byw ar, a beth y dylai pethau rydych yn benodol yn ei wneud yn awr. Rydym yn gwybod y gall fod heriau sy’n gysylltiedig â rhoi’r gorau i busnes. Er mwyn ei gwneud mor syml i chi eich hun ag y bo modd, mae’n rhaid i chi gael i ganolbwyntio ar sut yr ydych yn dewis i roi’r gorau, ac ar y ddogfennaeth. Ben — yn ffurfiol setDu rhaid i fod yn segur, ar gyfer y gallwch gael budd-daliadau diweithdra. Fel hunan-gyflogedig, mae’n golygu y dylech fod yn bendant yn dod i ben gweithrediad y cwmni. Mae’n wahanol, beth sydd angen i chi anfon yn dystiolaeth bod y cwmni wedi dod i ben. Mae’n dibynnu ar y rheswm dros derfynu, a pha fath o fusnes sydd gennych. Gallwch gael lwfans dyddiol pan fydd eich busnes cyfan yn cael ei drosglwyddo i’r prynwr, ac mae’r cytundeb yn cael ei yn gyfreithiol rwymol. Mae’n rhaid i chi naill ai yn llawn neu yn rhannol cyfreithiol ar gael, neu ar gael mewn gwirionedd dros y cwmni. Os nad yw’r cytundeb yn cynnwys y cwmni cyfan, dylai effeithiau yn cael eu hysgrifennu i ffwrdd, gwerthu, trosglwyddo neu ddychwelyd. Fel prawf o’ch terfynu gyda’r cwmni, rhaid inni gael hyn a elwir yn ophørsbevis. Mae ophørsbevis bydd yn cynnwys cadarnhad o derfyniad gan y cwmni y CVR o denmarc busnes awdurdod ac cadarnhad gan yr awdurdodau TRETH fod y unregistering y cwmni yn cael ei gymeradwyo gan y DRETH. Rhentu a phrydlesu

Os ydych wedi defnyddio ei osod ar rent neu brydles offer, y rhai cytundebau rhaid naill ai gael ei derfynu neu yn cael ei drosglwyddo i’r prynwr. Pwy yw’r prynwr.

Pan fyddwch yn segur, eich cyflogwr, fel rheol, yn talu iawndal ar gyfer eich ddau gyntaf ledighedsdage.

Y a elwir hefyd yn G-diwrnod

Pan fyddwch yn gadael, mae gennych yr hawl i gael eu talu G-diwrnod, os ydych chi o fewn y pedair wythnos diwethaf wedi bod yn gweithio am o leiaf oriau a therfynu yn ddyledus i chi. Mae gennym ddyletswydd i dynnu y ddau G-diwrnod yn eich lwfans dyddiol. Felly, mae’n bwysig eich bod gwneud yn siŵr eich bod yn cael eu talu gan y cyflogwr. Os ydych yn y byddai wedi cael ei dalu G-y diwrnod gan eich cyflogwr, fe allwch chi gael help oddi wrthym ni. Mewn sefyllfaoedd penodol y gallwn roi gwybod am y diffyg iawndal. Os byddwch yn rhoi’r gorau i weithio sawl gwaith ar gyfer yr un swydd, mae eich cyflogwr yn gofyn i chi dalu uchafswm o un ar bymtheg o G-diwrnod ar gyfer bob blwyddyn galendr. A ydych yn hunan-achoswyd rhad ac am ddim.Os byddwch yn penderfynu i siarad i fyny, neu a ydych yn ar fai yn y terfynu, byddwch fel rheol gyffredinol, awr o cwarantin effeithiol sy’n cyfateb i dair wythnos o ddydd i ddydd budd-daliadau arian parod. Fodd bynnag, gallwch osgoi cwarantîn, os oes gennych reswm dilys i atal eich gwaith. Os ydych mewn cysylltiad â therfynu i dderbyn byr cyfnod rhybudd, i chi hunan-achoswyd yn wag am weddill eich cyfnod rhybudd, yn ddarostyngedig i uchafswm o o oriau ar ôl y terfynu. Mae’r rheol hon yn berthnasol hyd yn oed os nad ydych chi na’ch cyflogwr yn ymwybodol eich bod wedi bod yn terfynu gyda byr cyfnod rhybudd. Gall ddigwydd yn achos lle mae eich maes gwaith yn cael ei gwmpasu gan ddeddfwriaeth, megis funktionærloven. Beth gall godi ar y cwarantîn. Weithiau, efallai y bydd rhesymau dilys i ddweud ei swydd — mewn achosion o’r fath gall fod yn rhoi hawl i chi arian parod gyda budd-dal yr un fath. Mae yna lawer mwy o resymau dilys. Felly, mae bob amser yn syniad da i gysylltu â ni yn gyntaf, os ydych chi’n ystyried dweud eich gwaith i fyny. Beth mae’n ei olygu, bod y cwarantîn yn effeithiol.

Bod y cwarantîn yn effeithiol yn golygu eich bod dim ond gallai ddirwyn i ben mewn cwarantîn am wythnos, lle rydych yn fel arall byddai wedi bod yn hawl i gael y lwfans. Bydd yn ymhlith pethau eraill yn dweud bod angen i chi fod wedi cofrestru yn y ganolfan waith, ac nad ydych yn gallu gwynt i fyny mewn cwarantîn am wythnosau, lle byddwch yn cadw y gwyliau. Os nad ydych wedi setlo yn y cwarantîn heb fod yn hwyrach na thri mis ar ôl y terfynu, gwallau mewn cwarantîn. Mae hyn yn golygu bod ar ôl y tri mis y gallwch chi gael budd-daliadau diweithdra, er bod nid yw pob karantænetimerne yn cael ei setlo. Ydych chi sawl gwaith bod yn hunan-achoswyd rhad ac am ddim.

Os ydych yn ddwy gwaith o fewn deuddeg mis wedi bod yn hunan-achoswyd rhad ac am ddim heb reswm dilys, efallai nad ydych yn cael budd-daliadau diweithdra. Aelod wedi dau gwaith o fewn blwyddyn, meddai swydd heb reswm dilys. Yr ail dro nid yw’r aelod cwarantîn, ond efallai nad yw’r aelod yn derbyn budd-daliadau diweithdra cyn yr aelod yn bodloni un o’r tri gofynion gwaith. Pan fyddwch yn camu allan o’ch busnes, mae yna nifer o ffeithiau y dylech fod yn ymwybodol ohonynt. Rydym yn barod i helpu chi i ddod o hyd i’r ateb gorau. Os ydych yn gymwys ar gyfer budd-daliadau diweithdra pan fyddwch yn camu allan o’r cwmni yn gyntaf ac yn bennaf yn dibynnu ar p’un a ydych yn: Ffydd a chariad-datganiad

Rydych chi’n gweithio yn eich priod busnes, gallwch dynnu’n ôl gan arwyddo ffydd datganiad. Mae’n rhaid i’r datganiad hefyd gael ei llofnodi gan eich priod. Ydych chi a’ch priod yn ysgrifenedig eich bod chi wedi rhoi’r gorau i weithio yn y cwmni. Rydych chi’n gweithio yn eich priod busnes, a ydych wedi ymrwymo mewn cytundeb cyflog ar ôl kildeskattelovens § pump ar hugain, yn cael ei ystyried i fod yn gyflogai. Byddwch yn ddarostyngedig i gyfnod o chwe mis ar ôl terfynu gyda cwmni, a lle na allwch ddechrau busnes newydd. Os ydych yn sefydlu y cwmni yn y cyfnod, byddwch yn colli eich hawl i fudd-daliadau yng ngweddill y cyfnod o chwe mis