DenmarcByddwch yn gwneud cais am deulu ailuno gyda eich rhiant yn Denmarc. Eich rhiant yn Nenmarc yn daneg neu nordig ddinesydd neu gael trwydded breswylio yn Nenmarc ar seiliau eraill na lloches. Gallwch gael trwydded breswylio yn Nenmarc dan y rheolau ar ailuno teulu, pan ydych o dan bymtheg oed flwyddyn — mewn achosion arbennig, hefyd, os ydych rhwng bymtheg a deunaw mlwydd oed ac wedi bod yn rhiant sy’n byw yn barhaol yn Nenmarc. Er mwyn cael trwydded breswylio ar y sail eu bod yn ailuno teulu, chi, fel ymgeisydd, a bod eich rhiant yn Nenmarc i fodloni nifer o ofynion. Mae’n rhaid i ni fod yn groes i eich budd gorau i fod yn ymuno gan aelodau’r teulu, gyda eich rhiant yn Denmarc. Mae hyn yn golygu bod y swyddfa mewnfudo fydd yn asesu p’un ai y fwrdeistref yn lle eich rhiant bywydau, mae’n rhaid i siarad am eich lles a gofal y byddwch yn ei gael gan eich rhiant yn Nenmarc, a’u bod yn gyffredinol, efallai na fydd yn erbyn eich budd gorau i fod yn ymuno gan aelodau’r teulu, gyda eich rhiant yn Denmarc. Y swyddfa mewnfudo gall diystyru gofyniad hwn mewn achosion arbennig, er enghraifft os yw eich rhiant yn Nenmarc, nid oes ganddynt y cyfle i gymryd i fyw yn eich gwlad cartref ynghyd ag eraill yn blant bach, sy’n byw yn Nenmarc, ac fel eich rhiant yn cael y ddalfa, neu ymweliadau, e. e.

Gallwn hefyd ddiystyru y gofyniad, os yw eich rhiant priod wedi cyfathrach rywiol gydag eraill plant dan oed særbørn, sy’n byw yn Nenmarc. Hefyd yn salwch difrifol gall yn yr amgylchiadau yn cyfiawnhau bod y gofyniad yn cael ei wneud. Y’i diwygiwyd o ganlyniad eithaf rhesymau penodol yn yr un modd gall ddigwydd os yw eich rhieni, yn aros yn y cartref, a ydych yn byw mewn, caniatâd yn cael ei roi i aduno priod yn Nenmarc, ac nad oedd yn flaenorol yn cael bywyd teuluol gyda rhiant sy’n dal i fyw yn y cartref. Mae’n wir hefyd, os oes gall fod yn sefydlu bywyd teulu sydd â rhiant yn y cartref aelod-wladwriaeth, neu lle ystyriaeth ar gyfer eich budd gorau i siarad yn erbyn eich cyfeirio i sefydlu bywyd teulu gyda hyn. Gallwn hefyd ddiystyru y gofyniad, os ydych yn gwneud cais am drwydded breswylio yn gysylltiedig i un o’ch rhieni wedi gwneud cais am neu yn cael ei ganiatáu trwydded breswylio yn Nenmarc a ydych yn yn ei hanfod wedi byw gyda’r rhiant hwn. Mae’n ganlyniad i ystyried eich bod chi, y rhiant sydd wedi gwneud cais am neu yn cael ei ganiatáu trwydded breswylio yn Nenmarc, yn gallu parhau i fyw gyda’i gilydd, os ydych hefyd yn byw yn eich famwlad. Os ydych chi a’ch rhiant yn gwneud cais am deulu ailuno gyda eich rhiant arall sydd eisoes yn byw yn Nenmarc, rydym yn gall, fodd bynnag, yn gwneud y gofyniad o integreiddio llwyddiannus, os yw’r rhiant, y byddwch yn gwneud cais ynghyd â’r penderfyniad i wrthod ei gais am drwydded breswylio. trwydded breswylio yn Denmarc gyda’r posibilrwydd o fyw’n barhaol. Mae’n amlwg o’r llythyr gyda eich trwydded breswylio, os yw’n cael ei roi gyda’r posibilrwydd o fyw’n barhaol. Os ydych yn chwilio ar y aduno priod ar yr un pryd, yr ymgeisydd, eich priod, partner sy’n cydfyw yn Nenmarc, daneg neu nordig ddinesydd neu wedi bod yn byw yn gyfreithiol yn Denmarc. Gallwch chi, fel riant y ceisydd, neu eich priod partner mae’n rhaid i ni, o fewn y deng mlynedd diwethaf, gan dyfarniad terfynol yn cael ei ddyfarnu’n euog o drosedd yn erbyn un neu fwy o blant bach. Mewn achosion arbennig, ei gwneud yn ofynnol eich bod chi, fel riant y ceisydd, rhaid bod yn hunan-gynhaliol uned o faint rhesymol (boligkravet). Gall fod yn wir, os byddwch yn dewis i wedi cael cyswllt yr ymgeisydd am gyfnod hir o amser. yn llety sydd wedi bod yn annibynnol fynedfa ac yn ymddangos fel un uned. Nid yw’n amod bod y tŷ wedi ei hun cegin neu doiled. hunan-gynhaliol uned yn golygu bod yn rhaid i chi eich hun, rhentu neu is-osod yn eich fflat. Neu fod yn gyfranddaliwr neu stockholder o dai. Mewn rhai achosion, galw eich bod chi, fel y ceisydd yn rhiant, mae’n rhaid i fod yn hunan-cefnogi. Gall fod yn wir, os byddwch yn dewis gan nad ydynt wedi cael cyswllt gyda’r ymgeisydd dros gyfnod hir o amser. Mae’n rhaid i chi fod yn hunan-gynhaliol yn golygu ei bod yn bosibl nad ydych yn derbyn y budd-daliadau o dan y ddeddf ar gweithgar polisi cymdeithasol neu integreiddio ddeddf. I ymuno ag aelodau’r teulu gyda rhiant yn Denmarc, fel arfer mae’n ofynnol eich bod heb gyrraedd pymtheng mlwydd oed ar adeg y cais. Os ydych chi dros bymtheg mlynedd ond sydd o dan ddeunaw mlwydd oed ar adeg y cais, gallwch yn unig yn cael ailuno teulu, os iawn rhesymau arbennig siarad am y peth. Pan fyddwch wedi cyrraedd pymtheng mlwydd oed ond yn iau na deunaw mlynedd ar adeg y cais, gallwch yn unig ymuno ag aelodau o’r teulu, gyda eich rhiant yn Nenmarc, os iawn rhesymau arbennig siarad am y peth. Gall, er enghraifft, parch tuag at undod teulu, lles pennaf y plentyn, a Denmarc rhwymedigaethau rhyngwladol, yn gyffredinol. Chi, byddwn, lle y bo’n briodol, cael trwyddedau preswyl ar gyfer estroniaid § naw (c). A fydd yn cael ei dyngarol anniogel i gyfeirio eich rhiant yn Nenmarc i fyw gyda chi mewn gwlad arall, lle y bydd unrhyw driniaeth neu ofal y gwasanaethau. Bydd yn cynnwys achosion lle mae difrifol salwch neu anabledd difrifol. Mae’n rhaid i ni fod yn groes i eich budd gorau i fod yn ymuno gan aelodau’r teulu, gyda eich rhiant yn Denmarc. Mae hyn yn golygu bod y swyddfa mewnfudo fydd yn asesu p’un ai y fwrdeistref yn lle eich rhiant bywydau, mae’n rhaid i siarad am eich lles a gofal y byddwch yn ei gael gan eich rhiant yn Nenmarc, a’u bod yn gyffredinol, efallai na fydd yn erbyn eich budd gorau i fod yn ymuno gan aelodau’r teulu, gyda eich rhiant yn Denmarc. Gallwch chi, fel riant y ceisydd yn Nenmarc, neu eich priod partner mae’n rhaid i ni fod o fewn ar gyfer y deng mlynedd diwethaf yn euog o drosedd yn erbyn un neu fwy o blant bach yn y dyfarniad terfynol. Byddwch yn cael yn y lle cyntaf trwydded breswylio am gyfnod cyfyngedig o amser. Mae’n fel man cychwyn hyd nes y byddwch yn cyrraedd yr oedran o ddeunaw mlynedd. Os yw eich rhiant ganddo drwydded breswylio dros dro, fodd bynnag, gallwch ond ei gael trwydded breswylio nes bod eich rhiant trwydded breswylio yn dod i ben. Rydych yn cael y posibilrwydd i gael y estyniad os ydych chi a’ch rhiant yn dal i fod yn bodloni amodau penodol. Yma gallwch gael trosolwg o beth sydd angen i chi ei wneud pan fyddwch am wneud cais am drwydded breswylio ar y sail eu bod yn ailuno teulu. Gall pob cam fod y gwahaniaeth yn yr hyn ddylech chi ei wneud yn dibynnu ar p’un a ydych yn gwneud cais ar yr un pryd bod eich rhiant yn gymwys ar gyfer ailuno gyda phriod, neu os ydych yn gwneud cais ar yr un pryd â rhiant. Mae’n cael ei ddisgrifio dan y camau unigol, pan mae gwahaniaeth. Cyn i chi dalu’r ffi, rydym yn argymell eich bod wedi rhoi eich hun yn drylwyr i mewn i’r amodau ar gyfer cael trwydded breswylio. Gallwch ddarllen am yr amodau o dan y tab ‘Beth ydych yn ei wybod’. Os yw’r awdurdodau mewnfudo wedyn yn penderfynu nad ydych yn cael eu heithrio rhag talu ffioedd, bydd y cais bydd y gŵyn yn cael ei gwrthod. Os ydych wedi talu’r ffi, ac yn yr achos dilynol yn dangos bod y tâl ddylai wedi cael eu talu, y cyfan bydd y ffi yn cael ei ad-dalu. Os ydych wedi talu’r ffi, ac yn yr achos dilynol yn dangos bod y tâl ddylai wedi cael eu talu, y cyfan bydd y ffi yn cael ei ad-dalu. Mae’r holl ffioedd yn cael eu rheoleiddio ar.

Ionawr bob blwyddyn

Mae’n bwysig eich bod yn creu eich sagsbestillings id, dalu’r ffi a chyflwyno’r cais yn yr un flwyddyn galendr. Os ydych yn talu y ffi cyn. Ionawr a chyflwyno eich cais ar ôl i. Ionawr, bydd eich cais yn cael ei wrthod. Os nad oes dangos sagsbestillings-id yn y maes isod, rhowch sagsbestillings-id a chliciwch ar Adfer statws taliad. Mae’n bosibl i lwytho i lawr taliad ffurflen sy’n dangos y wybodaeth gael ei defnyddio ar gyfer y taliad yn bancio ar-lein. Nodyn: Mae’r ffurflen Taliad ond yn cael ei defnyddio ar gyfer talu yn bancio ar-lein. Byddwch chi a’ch rhiant rhaid i chi lenwi pob un o’ch rhan o’r cais ac atodwch ddogfennau ategol. Felly, mae’n syniad da i gasglu dogfennau ar y llaw. Dogfennaeth ar gyfer y ddalfa o chi gyda awdurdodedig cyfieithu i daneg neu saesneg (dim ond os bydd eich rhiant yn ceisio i fod yn ægtefællesammenført gyda priod, cyd-fyw, sydd yn eich rhiant biolegol, neu os yw eich rhieni biolegol ydynt yn briod) Prawf o gadw yn y ddalfa dros chi gyda awdurdodedig cyfieithu i daneg neu saesneg (yn unig os yw eich rhieni biolegol ydynt yn briod) y Ffurflen gais mewn fformat Word y gallwch ei llenwi ar y sgrin cyn i chi ei argraffu. Y ffurflen gais mewn fformat pdf mae’n rhaid i chi ei hargraffu a’i llenwi â llaw. Pan fyddwch yn cyflwyno cais i’r swyddfa mewnfudo, byddwn yn prosesu eich data personol. Gallwch ddarllen mwy am eich hawliau a sut rydym yn trin eich gwybodaeth yn y ffurflen gais neu ar y dudalen hon: Os oes daneg cynrychiolaeth neu gontract allanol swyddfa yn y wlad lle rydych yn byw, o ran y rhestr i wledydd eraill sylwadau, fel Denmarc wedi repræsentationsaftale gyda, er enghraifft Norwy neu Sweden, neu i agosaf daneg cynrychiolaeth neu gontract allanol yn y swyddfa yn y rhanbarth. Y swyddfa mewnfudo yn argymell eich bod yn ymweld â’r genhadaeth wefan am fwy o wybodaeth cyn i chi gyflwyno cais. Mae’r cynrychiolaeth unigol osod gofynion ychwanegol ar, er enghraifft, mae nifer o lluniau pasbort a chopïau o’r cais. Pan fyddwch yn cyflwyno y cais, rhaid i chi wedi cymryd olion bysedd a wyneb ddelwedd — y cyfeirir atynt hefyd fel biometreg. Biometreg, dylai gael ei ddefnyddio ar gyfer, gallwch gael cerdyn preswylio, os ydych yn cael trwydded breswylio. Pan ydych yn aros gyda eich rhiant yn Nenmarc, nid oes angen unrhyw cerdyn preswylio. Os nad ydych am i breswylio cerdyn, nid oes, felly, wedi cymryd olion bysedd a wyneb ddelwedd. Yn lle hynny, mae angen i amgáu dau lluniau pasbort ohonoch, pan fydd Yn i gyflwyno cais