Ekonomiskt bistånd — ar gyfer unigolionEkonomiskt bistånd är ett stöd ag y gallwch ei gael oddi wrth eich fwrdeistref os ydych wedi ekonomiska broblem. Gallwch gael ekonomiskt bistånd nes eich försörjning (försörjningsstöd) neu tan andra anghenion fel exempelvis läkemedel, tandvård, glasögon, neu hemutrustning. Möjligheten att få ekonomiskt bistånd påverkas av hela hushållets refeniw och tillgångar. Ekonomiska broblem gall fod yn ganlyniad att dyn inte gall försörja oherwydd av arbetslöshet, sjukdom, neu andra atal. Ibland gall ekonomiska broblem yn dibynnu ar yr att un wedi yr ysgwydd som gör y svårt att få vardagsekonomin att mynd yn ihop. Yna gallwch vända chi tan y gyllideb trefol — och skuldrådgi eitem. Y kostar inget att få träffa gyllideb — och skuldrådgivare a gallwch gael cyngor, stöd och syniadau för att yn cael y system ar eich ekonomi. Nid oes gennym unrhyw wybodaeth am ei fod mor llawer o kallar för existensminimum.

Yr hyn y gallwch ei läsa sir feirionnydd ar y Kronofogden. Ar sidan Provberäkning gallwch göra yn förenklad beräkning av ar eich ekonomi dros neu o dan nivån ar försörjningsstöd. Y canlyniad yw nad oes gwarant för att y gallwch neu inte yn gallu cael försörjningsstöd.

Dina uppgifter sparas inte yn y system

Yn socialtjänstlagen yw vad fel rhan o försörjningsstödet och att y ska fod yn riksnorm för en del av kostnaderna. Riksnormen yn cynnwys kostnader för yn ddi-flas annat livsmedel, kläder och ffôn och är lika för alla. Mae’n övriga försörjningsstödet yn cynnwys skäliga kostnader för yn ddi-flas annat boende, hushållsel och hemförsäkring. Enligt lagen gallwch också cael bistånd tan annat du behöver. Os nad ydych yn gallu arbeta måste du enligt lagen yn sefyll tan arbetsmarknadens förfogande för att ha rätt tan försörjningsstöd. Os ydych yn treflan ansöka o ekonomiskt bistånd ska du ta cysylltwch â socialtjänsten yn eich kommun. Du ska även kontakta nhw chi treflan ha mer gwybodaeth om ekonomiskt bistånd, gyllideb — och skuldrådgivning neu ar hur maent yn edrych ar yn union eich sefyllfa. Rydych chi bob amser wedi rätt att göra yn ansökan ar bistånd och cael y prövad. Os ydych yn cael yn gyfan gwbl neu’n rhannol avslag ar chi ansöker am ska byddwch yn cael penderfyniad ysgrifenedig gyda chymhelliant. P’un a ydych yn är inte nöjd gyda beslutet gallwch överklaga. Socialtjänsten bedömer och beslutar vem fel ska cael bistånd och hur mycket mae’n ska vara. Y ska då titta ar omständigheterna yn varje enskilt yn disgyn. Mae grundförutsättning är att dyn inte gall klara av y sefyllfa ar eu pen eu hunain trots att dyn wedi försökt. Är dyn tan exempel arbetslös krävs ef att yr ydych yn mynd ati i söker gweithio, neu deltar yn verksamhet sydd yn y fwrdeistref neu Arbetsförmedlingen wedi för arbetssökande. P’un a ydych yn jyst angen andra insatser för att kunna övergå tan hun försörjning gallwch ta upp gyda socialtjänsten