Croeso — cael y tri heb fod yn rhwymol yn cynnig o gymorth cyfreithiol gan arbenigwyrYma yn cael y cyfle i fod yn cysylltu â hyd at dri cyfreithwyr a all helpu i ddatrys eich tasg. Y gyfraith cwmnïau, sy’n cael eu cofrestru ar y wefan hon i gyd yn arbenigol iawn ac yn cael eu dewis yn ôl nifer o feini prawf, a dylai fod gyda nhw i sicrhau ansawdd uchel o berfformiad. Y gyfraith cwmnïau, sy’n cael eu cofrestru ar y wefan hon i gyd yn arbenigol iawn ac yn cael eu dewis yn ôl nifer o feini prawf, a dylai fod gyda nhw i sicrhau ansawdd uchel o berfformiad. Teulu arverets cyfreithiwr nodweddiadol cymorth yn cynnwys wrth lunio ewyllysiau, priodas contractau, darparu cymorth gyda ysgariad, gan gynnwys is-adran o eiddo, sydd wedi forældrerådighed, ac ati, cyngor ar anghydfodau ynghylch cyfrifoldeb rhiant, ymweliadau, ac ati. yn ogystal â chymorth ar farwolaeth a gweinyddu ystadau a dosbarthiad y etifeddiaeth. Ydych chi angen cyngor ar. eich statws fel estron yn Nenmarc. Efallai fod gennych gwestiynau ynghylch y dyletswyddau o aros yn Nenmarc, lloches, ailuno teulu, fisas, amodau gwaith, tai, daneg cenedligrwydd metr. v. Tramorwyr statws cyfreithiol yn Nenmarc yn fawr ac yn aml iawn afloyw ardal lle mae’n talu i gael medrus cyfreithiwr i gysylltu â nhw. Pan fydd angen i chi wedi adeiladu newydd, neu adeiladu ar, mae’n bwysig eich bod yn dod yn gyfarwydd â llawer o reolau sy’n berthnasol, a pha hawliau a dyletswyddau chi fel adeiladwr. Os ydych yn darganfod diffygion yn eich eiddo neu a yw’n gweithio i chi wedi got gwneud ei wneud o’i le, cyfreithiwr sy’n arbenigo mewn ystad go iawn yn eich helpu. Hegnssager, hævdsager ac anghydfodau rhwng cymdogion hefyd achosion, fel cyfreithiwr sy’n arbenigo mewn ystad go iawn yn gallu helpu. Pan fydd angen i chi brynu tŷ, fflat, rhannu, neu projektkøb, felly mae’n bwysig i gael da boligadvokat i helpu chi i gael archwilio am y wybodaeth y byddwch yn ei gael gan y brocer y gwerthwr yn ddiffygiol ac a oes perthynas y mae angen ei harchwilio ymhellach fel eich bod yn sicr y gorau posibl. Mae lejeretsadvokat yn gallu helpu mewn achosion lle bydd anghydfod yn codi rhwng y tenant a’r landlord am y rhent, bydd y diffygion yn y brydles, ac ati. Yn aml, gall talu ar ei ganfed ac arwain da lejeforløb, i gael lejeretsadvokat i adolygu rhent cyn llofnodi’r cytundeb, fel tenant ydych yn gwybod beth rydych chi’n mynd i mewn. Pan fyddwch yn prynu cydweithredol, felly, yn gyntaf bydd angen i chi fod yn ymwybodol nad ydych yn prynu eiddo ystad go iawn, ond yn hytrach yn cael eu hadrodd mewn cymdeithas. Y pris prynu yn talu ar gyfer yr annedd, wrth i chi symud i mewn, ond yn talu am aelodaeth y gymdeithas, y medlemsskabsnr. mae ynghlwm hawl i ddefnydd neilltuedig i yn unig yn y cartref yr ydych yn symud i mewn. A yw hyn yn swnio’n ddryslyd. Mae’n cael ei, a andelsboligretten yn iawn cyfreithiol cymhleth ardal, lle mae nifer fawr o wahanol setiau o reoliadau yn dod i mewn i chwarae yn dibynnu ar yr hyn y sefyllfa ydych mewn. Oes yna niwed yn eich cartref.

Yn y gymdeithas neu overboen neu eich hun.

Ydych chi’n rhentu allan

Pa hawliau sydd gennych fel preswylydd aelod o gymdeithas, a pa reolau sy’n llywodraethu eich sefyllfa gyfreithiol. Os ydych yn gymdeithas, a fyddai’n hoffi gwybod ble rydych yn sefyll yn y perthynas í gweithrediadau, adnewyddu, grantiau, statudau, a chynnal a chadw o hyn, felly, mae yna hefyd lawer o gwestiynau yma, sy’n gofyn am law cyson i fynd yn ddiogel i mewn i’r gôl. Y cwestiynau ac ansicrwydd yw llawer o. Y cyfreithwyr, a nodweddion yn yr achos trwy y findadvokat. com yn ychwanegol at y cyfreithiol angenrheidiol gwybodaeth a phrofiad o gwmpas y nifer o wahanol feysydd o’r gyfraith, fel andelsboligretten yn cwmpasu, yn aml iawn, hefyd, mewnwelediad gwych i gerdded bob dydd yn y cydweithredol, ac maent hefyd yn aml yn fawr rhwydwaith rhyngddisgyblaethol y tu ôl iddynt, fel eu bod yn gallu tynnu ar ei ddefnyddio ar gyfer yr ateb yn yr achos unigol, lle y mae hyn yn profi i fod yn angenrheidiol, ex. yn dangos valuarer, byggerådgivere, bancwyr, ac yn y blaen. Cyfreithiwr sy’n arbenigo mewn cyfraith cyflogaeth yn cael ei gallu i gynorthwyo mewn cysylltiad â’r adolygiad ar eich contract cyflogaeth, cyngor ar hawliau, anghydfodau gyda’ch cyflogwr, yn anghyfiawn terfynu, diswyddo, ac ati. Cyfreithiwr sy’n arbenigo mewn cyfraith droseddol gall helpu i chi pan fyddwch wedi cael ei gyhuddo o dorri ar y cod cosbi, deddf traffig ffyrdd neu ddeddfwriaeth arall yn ddarostyngedig i’r cyhoedd ei strafsanktion. Y cyfreithiwr yn cynorthwyo fel arfer mewn cysylltiad ag archwiliad, y ddalfa, y llys gwrandawiadau yn ogystal â chyngor ar sut yr ydych yn gwneud yn y ffordd orau bosibl. Cyfreithiwr sy’n arbenigo mewn anafiadau personol i helpu chi mewn cysylltiad â’r ffaith eich bod yn brifo, ac mae’n rhaid ei bennu yn eich cais yn wir — y ddau ar gyfer y troseddwr, rhaid i’r cyflogwr a’r yswiriwr. Hefyd bydd y cyfreithiwr yn gallu helpu mewn achosion lle bydd anghydfod yn codi rhyngoch chi a’r ymosodwr yr yswiriwr. Mae angen i chi siarad â chi am eich busnes, gan gynnwys contractau, lleoli i gwsmeriaid, partneriaid, cynlluniau busnes ac ati. Ydych chi angen cyfreithiwr a gallwch gysylltu pan fydd gennych cwestiwn cyflym. Yswiriant a camwedd yr un fath, sef, iawndal mewn perthynas ag (amhriodol) digwyddiad. Forsikringsretten yn ymwneud ymlaen llaw i i geisio lleihau’r risg sy’n gysylltiedig â digwyddiad. Camwedd cyfraith yn ymwneud â sut i — ar ôl y digwyddiad wedi digwydd — yn ceisio lleihau’r golled, difrod digwyddiad, gan achosi ymdrechion i gael ei wneud fel os bydd y difrod wedi digwydd. Y ddau faes yn aml yn cael eu cysylltu, gall amnewid f. y gyn yn cael ei dalu gan y yswiriant. Ar adegau eraill byddant yn cael dim i’w wneud â’i gilydd. Ar gyfer y ddau amgylchiadau gwahanol reolau yn berthnasol, sy’n gosod y telerau ac y goler i fod yn gallu i gynnal busnes yswiriant, neu, yn fwy yn pennu sut y bydd iawndal am anaf personol, rhaid cyfrifo. Mae’r rheolau a’r opsiynau ar gyfer yswiriant heddiw yn gymhleth, a bydd polisïau yswiriant yn gynhwysfawr iawn ac yn anodd i’w gweld trwy. Cyfreithiwr fydd yn gallu i roi i chi ddealltwriaeth o beth y mae angen i chi fod yn ymwybodol o. Bydd cyfreithiwr hefyd yn gallu eich helpu i wneud yn siŵr eich bod yn cael yn union yr yswiriant sydd ei angen arnoch, ac ar y termau mwyaf ffafriol ar gyfer i chi. Mae’r un peth yn berthnasol mewn perthynas ag iawndal lle atwrnai bydd yn gallu eich helpu i gymryd lle y colledion a roddir digwyddiad rhaid i gael ei achosi i chi. Cyfreithiwr sy’n arbenigo mewn cyfraith cyflogaeth yn cael ei gallu i gynorthwyo mewn cysylltiad â’r adolygiad ac, o bosibl. diweddaru eich contractau cyflogaeth, cyngor ar hawliau gweithwyr, barselsregler, cytundebau, anghydfodau gyda gweithwyr cyflogedig, rheolau ar gyfer terfynu, yn troi allan, ac ati. Ceffyl gall fod yn ddrud i brynu. Nid yn unig ym maes caffael, ond hefyd yn y dilynol, y gost o meddygol, offer, ac ati. Pan fyddwch yn prynu ceffyl, yna rhaid i chi gadw mewn cof bod fel man cychwyn yn cael i siarad am werthu nwyddau. Ond gan ei fod yn byw o anifeiliaid, felly mae ystod eang o amodau eraill, a oedd yn y ddau prynwr a’r gwerthwr i gael golwg o gymharu â phan fyddwch yn prynu cyffredin»marwolaeth»o eiddo symudol, ei fod wedi cael y brechlynnau yn y handelsundersøgt, sut i gweld ei milfeddygol cofnodion. Sy’n yswiriant mae’n rhaid i chi gael. Ddylwn i fenthyg un yn gyntaf a gweld a yw’n addas i mi. Y cwestiynau ac ansicrwydd yw llawer o. Y cyfreithwyr cynnig i mewn i’ch achos drwy’r findadvokat. com yn ychwanegol at y cyfreithiol angenrheidiol gwybodaeth a’u profiad, yn aml iawn, hefyd, mewnwelediad gwych yn y hestefaglige yn rhan o’r achos, a mawr rhwydwaith proffesiynol f. ex. milfeddygon, beridere ac eraill grwpiau proffesiynol perthnasol. Fel contractwr neu adeiladwr, mae’n bwysig i chi fod yn gyfarwydd gyda llawer o wahanol rheolau sy’n berthnasol, a pha hawliau a dyletswyddau sydd gennych a phryd y dylech ymateb. Yn aml bydd yn rhoi gwell llif a gallai arbed llawer o drafferth ac arian i gael cyfreithiwr i adolygu eich contract ac, o bosibl. sylwadau ar hyn cyn i chi ei lofnodi neu ei anfon at y parti arall. Mae lejeretsadvokat yn gallu helpu mewn achosion lle mae anghydfod rhwng y landlord a’r tenant ar y rhent, bydd y diffygion yn y brydles, ac ati. Hefyd yn cynorthwyo yn aml i asesu y rheolau sy’n berthnasol i’r unigolyn prydlesi, ac yn hyn y mae o bwysigrwydd i y rhybuddion rhent yn cynyddu, forbedringsforhøjelser ac ati. Boliglejeretsadvokater helpu yn aml gyda oherwydd dilligence mewn cysylltiad â phrynu a gwerthu udlejningsejendommen. Mae eich rhent yn rhy uchel neu’n rhy isel. Os ydych yn prynu eiddo rhent. Mae’n rhaid i chi roi rhybudd o gynnydd mewn rhent neu eich troi allan tenant allan. Mae’n rhaid i chi gael i denant newydd neu os yw’r brydles yn cael ei fforffedu. Mae’r rhain yn dim ond rhai o’r sefyllfaoedd lle gellir ei dalu i chi ddefnyddio cyfreithiwr sy’n arbenigo mewn prydlesi masnachol. Cyfreithiwr sy’n arbenigo mewn cyfraith gorfforaethol gall helpu i arwain chi ar pa opsiynau sydd gan y gwahanol fathau o gwmnïau wedi, ac er mwyn newid hyn, yn ogystal â chynorthwyo mewn cysylltiad â phrynu, gwerthu a thrawsnewid y fenter. Ar ben hynny, mae’r nodweddiadol yn dasgau yn cynnwys ehangu cul grŵp o berchnogion, isel gyfranddaliwr anpartshaveroverenskomster ar gyfer y defnydd o berchnogion, cyfalaf, ac ati. Oes gennych chi frand, nod masnach, neu ddyfais eich bod angen gwarchod neu patent. Ydych chi wedi gweld y gwneud efelychiadau o’ch cynnyrch. Mae’r rhain yn dim ond rhai o’r llawer o sefyllfaoedd lle mae’n rhaid angen i chi gael cyngor am y rheolau cymhleth ym maes cyfraith eiddo deallusol a chyfraith cystadleuaeth. Ac teknologiret yn ymwneud â materion cyfreithiol sy’n ymwneud ā thechnoleg gwybodaeth. Arbennig eiddo deallusol a materion yn ymwneud, er enghraifft, perchnogaeth o feddalwedd, cytundebau rhwng cyflenwyr a chwsmeriaid, yn ogystal â materion defnyddwyr, ac ati. yn aml digwydd yn y maes hwn. Talu eich dyledwyr, nid yw eich biliau. Yna byddwch yn angen inkassoadvokat. Yn wahanol i asiantaeth casglu dyledion, eich inkassoadvokat hefyd fynd ar drywydd yr achos mewn cyfraith sifil, pan fo gwrthwynebiadau gan y dyledwr, y mae’r beili ni all y llys gymryd swydd. Cyfreithiwr sy’n arbenigo mewn methdaliad, ailstrwythuro ac ansolfedd ac yn gallu helpu pan mae’n mynd yn anghywir, ond hyd yn oed yn fwy pwysig: bydd y Cyfreithiwr yn gallu helpu yn y cyfnod i fyny at o bosibl. methdaliad neu ailadeiladu, yna bydd y cwmni neu efallai hyd yn oed yn gyfan gwbl yn cael eu cadw neu y bydd y cwmni yn cael ei baratoi mewn ffordd resymol i ailstrwythuro methdaliad fel y perchennog a’r staff yn gallu dod ymlaen mewn ffordd briodol. Cyfreithiwr sy’n arbenigo mewn cyfraith treth yn arbenigol iawn ac yn gallu helpu i chi gael yn ddiogel drwy’r weithiau yn gymhleth iawn rheolau treth. Ar gyfer yr holl ardaloedd, y twrneiod, sy’n gysylltiedig â y dudalen yma a fydd yn gallu helpu os bydd eich achos yn dod i ben i fyny mewn chyngaws, yn lle eich atwrnai fydd yn archwilio a oes gennych yr opsiwn o gael cymorth cyfreithiol neu gymorth cyfreithiol a helpu i wneud cais i’r awdurdodau priodol ac yswiriant