Ddinasyddiaeth ddeuol, Tramorwyr ac Integreiddiorhagfyr, y Senedd danaidd yn mabwysiadu rheolau newydd ar ddinasyddiaeth ddeuol. Y rheolau a nodir yn y gyfraith ddim. rhagfyr am newid y gyfraith ar daneg cenedligrwydd (Derbyn o ddinasyddiaeth ddeuol a thalu ffi mewn achosion o daneg cenedligrwydd), ati yma wedi hyn»y gyfraith ar ddinasyddiaeth ddeuol». Mae’r gyfraith yn golygu bod y dinasyddion daneg, sy’n dymuno i gaffael tramor dinasyddiaeth, gall wneud hyn heb fforffedu eu daneg dinasyddiaeth. Maent yn rhaid achlysur i beidio â gwneud unrhyw beth mewn perthynas â’r daneg awdurdodau. Fodd bynnag, bydd yn dibynnu ar gyfraith y wlad lle mae ef neu hi yn dymuno i gaffael dinasyddiaeth, os dinasyddiaeth deuol yn cael ei dderbyn, neu a oes gofynion ar yr ateb o’r daneg dinasyddiaeth. Daneg efallai y bydd dinasyddion, ar y cais yn parhau i gael eu rhyddhau gan eu daneg dinasyddiaeth. Mae’r gyfraith hefyd yn golygu bod dinasyddion tramor sy’n dymuno caffael Daneg dinasyddiaeth ni fydd y wyneb daneg gofynion ar yr ateb. Fodd bynnag, bydd yn dibynnu ar gyfraith y wlad lle mae ef hi eisoes wedi ddinasyddiaeth, os dinasyddiaeth deuol yn cael ei dderbyn, neu a oedd y person yn colli ei dinasyddiaeth yn y wlad honno gan y caffael daneg dinasyddiaeth. Mae’r gyfraith hefyd yn cynnwys dau trefniadau trosiannol yn ymwneud â chaffael daneg cenedligrwydd drwy gyflwyno datganiad. Cyn-daneg cenedlaethol, sydd wedi colli eu daneg dinasyddiaeth o dan y nawr diddymu adran saith o’r indfødsretsloven (er enghraifft, oherwydd ar ôl y cais wedi cael ei dinasyddion unrhyw wlad arall), mewn cyfnod o. medi hyd at ac yn cynnwys. awst reacquire daneg dinasyddiaeth drwy wneud datganiad i’r perwyl hwnnw i’r Weinyddiaeth wladwriaeth. Mae’n rhag-amod ar gyfer caffael daneg dinasyddiaeth trwy ddatganiad, bod y cyn-daneg cenedlaethol yn ddedfrydu i diamod ddedfryd o garchar yn y cyfnod rhwng colli daneg cenedligrwydd ac yn cyflwyno datganiad. Ar gyfer cyn-daneg dinasyddion dros ddwy flynedd ar hugain, sy’n cael eu geni dramor, yn yr achos lle nid oes yn oed. flwyddyn yn cymryd penderfyniad ar y cadwraeth y daneg dinasyddiaeth yn rhinwedd indfødsretslovens adran, y pellach yr amod bod y person dan sylw cyn yr oedran o. o flynyddoedd wedi bod yn byw yma yn y deyrnas, neu wedi aros yn y deyrnas o gyfanswm o o leiaf blwyddyn o hyd. Daneg yw dinasyddiaeth ar gyfer y person plentyn, gan gynnwys mabwysiadu plentyn, oni bai ei fod yn benodol yn nodi bod y plentyn yn cael eu cynnwys. Fodd bynnag, mae’n amod y declarative yn cael rhan yn y ddalfa y plentyn, gan bod y plentyn yn ddi-briod ac eraill yn rhieni, sydd wedi ddalfa wedi rhoi ei ganiatâd. Ar gyfer mabwysiadu plant mae hefyd yn gyflwr sy’n mabwysiadu yn ddilys o dan daneg gyfraith. Nid yw’n bwysig p’un a yw’r plentyn yn flaenorol wedi bod yn Danish ar y dinesydd. Gwladolion tramor sydd wedi bod yn destun o gyfraith ar frodori cyfathrebu, a fabwysiadwyd ym mis rhagfyr neu’n ddiweddarach, â gofynion ar yr ateb gan y hanesyddol genedligrwydd, ac nad yw wedi cael ei ryddhau gan eu dinasyddiaeth blaenorol, mewn cyfnod o. medi hyd at ac yn cynnwys. awst, yn cyflwyno datganiad i ddeddf Gweinyddu wladwriaeth, ar ôl y maent yn caffael daneg dinasyddiaeth heb gael eu rhyddhau o’u dinasyddiaeth blaenorol. Daneg dinasyddiaeth a roddir gan y datganiadau a wnaed ar. mawrth neu yn ddiweddarach, y person plentyn, gan gynnwys mabwysiadu plentyn, oni bai ei fod yn benodol yn nodi bod y plentyn yn cael eu cynnwys. Fodd bynnag, mae’n amod y declarative yn cael rhan yn y ddalfa y plentyn, gan bod y plentyn yn ddi-briod, yn iau na deunaw mlynedd ac yn byw yma yn y deyrnas. Ar gyfer mabwysiadu plant mae hefyd yn gyflwr sy’n mabwysiadu yn ddilys o dan daneg gyfraith. Datganiadau a wnaed yn y cyfnod rhwng mis medi drwy chwefror nid yw, fodd bynnag, y erklærendes plant. Mae hyn yn berthnasol hyd yn oed os bydd y erklærendes plant yn wreiddiol yn gynwysedig yn y cais ar gyfer daneg dinasyddiaeth gan ddinasyddio. Ar gyfer y grŵp hwn o blant, y mae yn y memorandwm esboniadol at y diwygio cyfraith dim. y. Chwefror yn dangos bod yna bob. mawrth cyflwyno arbennig -flwyddyn drosiannol drefn, cf. mwy o fanylion ar unwaith isod. Arbennig trosiannol drefn ar gyfer y plant y bobl, fel y yn ystod y cyfnod. medi i. Chwefror wedi rhoi datganiad yn unol ag adran pedwar y gyfraith ar ddinasyddiaeth ddeuol, Plant nad ydynt yn cael y cyfle i fod yn daneg gwladolion at ei gilydd gyda eu rhieni (fel y cymeriad mân), rhaid bodloni’r amodau cyffredinol ar gyfer cynnwys mewn bil ar frodori yn sylwi. Yr amodau a nodir yn y llythyr cylchlythyr dim. o. Hydref ar gyfer brodori. Ceisiadau ar gyfer daneg cenedligrwydd gan ddinasyddio o blant, gan gynnwys plant a fabwysiadwyd, y bobl sydd yn y cyfnod medi -chwefror Y wladwriaeth gweinyddu wedi rhoi datganiad yn unol ag adran pedwar y gyfraith ar ddinasyddiaeth ddeuol, fodd bynnag, bydd, os bydd y cais yn cael ei gyflwyno i’r Estroniaid materion ac Integreiddio gan chwefror, gellid ei gyflwyno i’r Senedd Indfødsretsudvalg. Bydd y pwyllgor yn ystyried p’un ai y gellir eu cyfleu i’r ymgeisydd o rhanddirymiad o’r cyffredinol naturalisationsbetingelser, fel y mae’r aelod yn efallai na fydd yn cwrdd. Bydd y cyflwyniad yn digwydd, os bydd y declarative rhiant ar y erklæringstidspunktet wedi rhan yn y ddalfa gan yr ymgeisydd, ac i’r ymgeisydd ar y erklæringstidspunktet yn ddi-briod, yn iau na deunaw mlynedd ac yn byw yma yn y deyrnas. Ar gyfer mabwysiadu plant mae hefyd yn gyflwr sy’n mabwysiadu yn ddilys o dan daneg gyfraith. Rhaid i’r cais gael ei gyflwyno i’r Estroniaid ac mae’r weinyddiaeth o Integreiddio ar arbennig ffurflen gais: FFURFLEN gais — PLANT. Y cais, yn ychwanegol at y dogfennau a nodir ar dudalen dau yn y ffurflen gais, atodwch gopi o’r declarative rhiant statsborgerretsbevis, a gyhoeddwyd gan y Mae’r gweinyddiaeth gwladol o dan adran pedwar y gyfraith ar ddinasyddiaeth ddeuol. Ar gyfer ymgeiswyr sydd dros ddeunaw mlynedd, yn gost. wyth gant o kr. yn y ffi i wneud cais am daneg dinasyddiaeth. Byddwch ond yn talu ffi unwaith. Y ffi a dalwyd i Dramorwyr ac mae’r weinyddiaeth o Integreiddio, gan y cyflwyniad y ffurflen gais at y canlynol cyfrif banc: rhif Cofrestru, rhif y cyfrif. Wrth dalu gan y banc tramor yn cael eu defnyddio y wybodaeth a ganlyn: IBAN: DK, BIC SWIFT: DABADKKK. Ymgeisydd CPR. dim. neu mae’n rhaid i enw yn cael ei nodi gyda taliad y ffi. Y rheolau ar gyfer talu ffioedd mewn cysylltiad â frodori yn cael tystiolaeth gan y indfødsretslovens § deuddeg (gorchymyn dim. o. Gorffennaf ar daneg cenedligrwydd, fel y’i diwygiwyd gan y gyfraith ddim. o. rhagfyr). Rhaid i’r datganiad gael ei gyflwyno i’r wladwriaeth Gweinyddu. Ffurflenni ar gyfer cyflwyno datganiad i ddeddf Gweinyddu wladwriaeth ar gael ar wefan y Llywodraeth