Oed atebolrwydd troseddol, y gwyddoniadur rhad ac am ddimYm mis mawrth, rydym yn canolbwyntio ar y bwyd a diod. Gallwch hefyd gymryd rhan yn y flwyddyn hon yn forårskonkurrence. (Darllenwch yma am y sitenotice) oed cyfrifoldeb troseddol yn oed giât terfyn ar gyfer pan fyddwch yn golygu atebolrwydd troseddol. Oedran cyfrifoldeb troseddol yn Nenmarc yn bymtheg mlynedd.

Gorffennaf gostwng o bymtheg i bedair blynedd ar ddeg, a oedd yn anghyson â’r CENHEDLOEDD unedig argymhellion, a oedd yn tanio oddi ar y feirniadaeth gan aelodau o bwyllgor y CENHEDLOEDD unedig ar Hawliau’r Plentyn. mawrth roedd y terfyn codi eto i bymtheg mlynedd. Oedran cyfrifoldeb troseddol yn golygu bod plant o dan bymtheg mlwydd oed yn cael eu nid yn ei ddedfrydu i gosb ar gyfer trosedd, dim ots pa mor gros y gallai fod. Gyda ni fydd y gosb yn golygu amodol ddedfryd, dirwy neu dynnu’n ôl o’r achos. Plentyn o dan lavalderen efallai, fodd bynnag, fod yn atebol am ei gweithredoedd. Y rhesymau dros yr oedran cyfrifoldeb troseddol yn cael eu fel arfer mae plant yn ddiffyg aeddfedrwydd a diffyg dealltwriaeth o ganlyniadau eu gweithredoedd neu diamod ddedfryd o garchar gall gael effeithiau niweidiol ar blentyn. Troseddwyr dan oed o bymtheg mlynedd yn hytrach na rhoi mewn sefydliad, o bosibl. heb ganiatâd y plentyn a’i rieni. Mewn gwledydd eraill mae oedran cyfrifoldeb troseddol yn cael ei weithiau yn is, bl. a. yn y ffin yn Lloegr gan rai mathau o drosedd ddeng mlynedd. Troseddau a gyflawnwyd gan blant o dan ddeg mlwydd oed oedd yn flaenorol ddiamod straffrie yn Nenmarc, er bod y plant rhwng deg a phymtheg gallai fod yn cosbi, os ydynt yn cymryd yn ganiataol eu bod yn gwybod troseddol yn ymrwymo camau gweithredu. Yn flaenorol, roedd hefyd yn strafgrænse ar gyfer fwriadol lladd o bedair blynedd ar ddeg, yn union fel roedd arbennig opdragelsesanstalter ar gyfer plant dros y deuddeg oed, sydd wedi ymrwymo difrifol neu dro ar ôl tro trosedd. Weithiau daw i’r cynnig yn y ddadl wleidyddol i newid y terfyn yn y i fyny ac i lawr i gyfeiriad. Yn, cynigiodd yr Danish bobl y Parti, er enghraifft, gostwng y terfyn i ddeuddeg mlynedd. Gan folktingets agor ar ddydd mawrth. Hydref, y prif weinidog y cynlluniau ar gyfer cryfhau ymdrech yn erbyn tramgwyddaeth ifanc, fel bl. a. yn cynnwys gostwng y troseddol lavealder am bedair blynedd ar ddeg. Y cynnig i ostwng yr oed cyfrifoldeb troseddol yn gwrthdaro ag argymhellion y comisiwn y llywodraeth ar tramgwyddaeth ifanc. Y cynnig i ostwng yr oed cyfrifoldeb troseddol yn gadael i’r rhywiol oedran cydsynio yn ddigyfnewid. Felly, gall fod yn ddamcaniaethol yn arwain at ddedfryd o garchar o ddwy -mlwydd-oed i gael rhyw gyda’i gilydd. Yn rhyngwladol, erthygl tri deg-saith y CENHEDLOEDD unedig Confensiwn y arestio a charcharu plant yn cael ei ddefnyddio yn unig fel y dewis olaf, bod dim ond gall yn cael ei wneud yn y byrraf posib cyfnod priodol o amser ac na ddylai plant weini ymhlith oedolion yn droseddwyr. Erthygl deugain mynnu bod y partïon i’r confensiwn i sefydlu oed atebolrwydd troseddol yn eu deddfwriaeth, ond nid yw’n pennu pa mae hyn yn ei oedran mae’n rhaid fod. Y cenhedloedd unedig ‘Pwyllgor ar Hawliau’r Plentyn’ yn argymell bod oedran cyfrifoldeb troseddol yn y lleiafswm absoliwt y dylai fod yn ddeuddeng mlynedd, a bod is oedran cydsynio mae’n rhaid eu hystyried yn annerbyniol yn rhyngwladol