Treth: Popeth sydd angen i chi wybod — osgoi skattesmæk. SamlinoTreth yn Denmarc Pwy ddylai dalu treth. Beth yw rhagarweiniol.

Enghraifft o skatteberegning Skattesmæk dyddiadau Pwysig a dyddiadau cau yn y Trethiant o gyfrannau ar gyfer y sector preifat Trethiant o fondiau ar gyfer preifat Begrebsliste Forskudsopgørelsen fydd yn cael ei ryddhau ym mis tachwedd a dangos yr hyn y mae’r Dreth yn disgwyl i chi gael o refeniw. Yn ogystal â faint o dreth y byddwch yn ei dalu yn ystod y flwyddyn. Pleidleisiau forskudopgørelsen ydynt yn cyd-fynd, mae’n rhaid i chi yn gywir ar eich ffurflen dreth. Treth lawrlwytho llawer o wybodaeth yn awtomatig, ond mae’n bwysig ar gyfer pob daniaid i wirio i fyny ar forskudsopgørelsen bob blwyddyn. Mae’n bwysig i fod yn rheolaeth ar ei ffurflen dreth, fel nad ydych yn cael eu twyllo, neu dim ond i gael syndod cas pan fydd yn derbyn ei ddatganiad ar gyfer y gwanwyn. Er enghraifft, mae yna nifer o didyniadau y gallwch yn hawdd colli os nad ydych yn cofio y ffigurau cywir ar gyfer y Dreth. Mae llawer iawn o daniaid yn ei dderbyn, er enghraifft, lwfansau treuliau ar gyfer cludiant, a elwir hefyd yn kørselsfradrag. Os ydych yn hyd yn oed yn talu eich cludiant i ac o’r gwaith, a oes gennych fwy na deuddeng cilomedr i’r gwaith, gallwch gael kørselsfradrag. UM ac interniaethau di-dâl yn cael eu hawl i ddidyniad, ond mae pob math o waith am dâl, gan gynnwys cymorthdaliadau cyflog a swyddi yn rhoi yr hawl i kørselsfradrag. Didyniad, a llawer o daniaid yn colli, yn y didyniad ar gyfer rhoddion at ddibenion elusennol, lle gallwch gael didyniad o hyd i. chwe chant o ddoleri yn. Ar Sg wefan gallwch weld pa sefydliadau sy’n dod o fewn y dibenion elusennol. Mobilepay, yn hawdd a sythweledol a gynlluniwyd gan y Banc daneg, wedi ei gwneud yn haws i daniaid i gael y didyniad. Ar ôl y mis tachwedd, bydd yr holl roddion drwy Mobilepay sef yn awtomatig yn cyfrifo ar gyfer y Dreth. Forskudsopgørelsen ar gyfer y flwyddyn i ddod fel a grybwyllir bob amser yn rhyddhau ym mis tachwedd. Mae hyn yn cael ei wneud ar sail eich gwybodaeth ariannol fel y Dreth a gasglwyd yn y blynyddoedd blaenorol. Y ffigurau, sy’n cael eu defnyddio i gyfrifo y rhestr, yn dod o nifer o leoedd gwahanol. Yn gyntaf ac yn bennaf, defnyddiwch y rhifau o ALLWEDDOL ei HUN, sef y ffurflenni treth electronig ar Sg wefan. Fel y mae’r enw yn awgrymu, mae hyn yn y man lle gallwch fynd i mewn ei waith. Pan fyddwch yn llenwi allan y ffurflen dreth, byddwch yn sylwi bod rhai caeau yn cael eu cloi oherwydd eu bod yn cael gwybod gan eich banc neu eich cyflogwr. Pan fyddwch yn derbyn datganiadau ariannol ym mis mawrth, yn cynnwys trosolwg ar eich incwm a didyniadau ar gyfer y flwyddyn flaenorol. Y peth mwyaf pwysig mae’n rhaid i chi gofio pan fyddwch yn derbyn y datganiadau ariannol yw, i edrych a oedd y ffigurau yn gywir, ac a oes rhai ar goll o wybodaeth. Mae’n ar y pwynt hwn, byddwch yn cael y cyfle i gyflwyno unrhyw roddion yr ydych wedi got a gyflwynwyd yn eich rhagarweiniol. Yn y modd hwn, ni fyddwch yn colli unrhyw un o’ch didyniadau, a phan fyddwch wedi cywiro y niferoedd, byddwch yn derbyn newydd y ffurflen dreth flynyddol gan y Dreth. Mae yna gamgymeriad mewn rhai meysydd nad ydych yn gallu gywir, rhaid i chi gysylltu â nhw i roi gwybod am y wybodaeth. Gall, fel yn y forskudsopgørelsen fod banc neu eich cyflogwr. Os bydd y canlyniad yn y datganiadau ariannol yn dangos bod gennych talu rhy ychydig o dreth, ac nid yw’n helpu i fewnosod y niferoedd cywir, gallwch weld ar y dudalen gyntaf y rhestr eiddo, faint sydd angen i chi ei dalu yn ôl at y Dreth. Os ydych wedi talu gormod o dreth yn ystod y flwyddyn, bydd hefyd yn cael ei adlewyrchu yn y datganiadau ariannol. Gallwch weld faint ydych yn ei gael ar gyfer da, neu ar ôl i’w dalu ar opgørelsens dudalen gyntaf. Os bydd y difrod yn cael ei wneud, ac y mae arnoch chi arian i’r irs, mae yna nifer o opsiynau i gael gwared o ddyled. A oes gennych y gofod yn yr economi, gallwch dalu’r swm cyfan yn ôl ar un adeg trwy ei wefan ei hun. Allwch chi ddim fforddio i dalu’r arian yn ôl gyda yr un fath, gallwch naill ai gymryd benthyciadau i ariannu ad-dalu, neu efallai y bydd arnoch chi arian y Dreth. Pan fydd y trosglwyddyddion nodiadau atgoffa yw’r gost o kr. y darn, ac os byddant yn dod ā gwrthwynebiad, mae’n rhaid i chi dalu’r kr.

mae’n costio

Os ydych yn mynd dros y terfyn amser ar gyfer ad-dalu, gall y Dreth yn cael ei gweithredu yn eich erbyn, ac yn yr achos hwn, mae’n rhaid i chi dalu costau llys a threuliau ymgyfreitha. Gall fod gwahaniaeth mawr yn yr hyn y mae’n ei gostio i ariannu ad-dalu y Dreth. Yn ôl i skattegældens maint gall fod yn fantais i gymryd allan benthyciad i dalu ei ddyled i y dreth. Gallwch ddod o hyd iddo billigeste benthyciadau, cymharu cyflenwyr prisiau ar samlino forbrugslaan ffurflen dreth A rhaid i chi dalu trethi ar eich bondiau, yn dod i dibynnu ar ba mor fawr eich golled neu eich elw a phan fyddwch yn prynu eich bondiau. Fodd bynnag, mae’n rhaid i chi dalu treth ar rentegevinsten, waeth beth yw pan fyddwch yn prynu eich bondiau. Os bydd cyfanswm y golled, neu i gael eich obligationshandler dan. coronau, ni ddylai fod yn rhaid i chi dalu treth ar eich ennill, ond byddwch hefyd yn ni all dynnu eich colledion oddi ar eich trethi. Yn eich ennill neu eich colled uwch na. coronau, mae angen i chi dalu treth ar y swm cyfan. Ydych chi wedi prynu’r bondiau cyn y d. Ionawr, ni fyddwch yn talu treth ar eich elw pan fyddwch yn gwerthu y bondiau. Fodd bynnag, byddwch yn dal angen i chi dalu trethi ar eich incwm llog. Crefftau chi gyda bondiau mewn arian tramor, rhaid i chi, fodd bynnag, fod yn ymwybodol ei bod yn y rheolau eraill sy’n gymwys, ac sydd, felly, efallai y byddwch yn cael eich trethu ar eich ennill, hyd yn oed os ydynt yn cael eu prynu cyn d. saith ar hugain o ionawr. A yw eich bondiau a brynwyd ar ôl d. saith ar hugain o ionawr, fodd bynnag, rhaid i chi dalu treth ar eich elw a’ch incwm. Gallwch dynnu swm eich colled ar y bondiau os bydd y bondiau yn cael eu prynu ar ôl.

Ionawr

Er mwyn gallu tynnu eich colledion gan eich trethi, gallwch chi neu eich sefydliad ariannol yn darparu’r wybodaeth ganlynol i dreth: mae angen i Chi fod yn ymwybodol y bydd angen i chi hysbysu hyn i DRETH, nid yn hwyrach na d. Mis gorffennaf, y flwyddyn ar ôl i chi wedi prynu bondiau. Gallwch ddarllen mwy am y rheolau sy’n berthnasol i cyfranddaliadau a brynwyd cyn d. Ionawr, ac ar sut i ddidynnu eich colled ar sg wefan.»Fy ffôn symudol a band eang tanysgrifiadau wedi cael gwasanaeth economaidd, ar ôl i mi wedi gymharu prisiau a gwasanaethau ar Samlino. Yn fras yr wyf yn arbed $, — y mis, yn ôl Yr wyf yn newid i’r darparwyr newydd.»