Cyfreithwyr yn Denmarc. Mae'r holl gyfreithwyr ar-Lein


Y cenhedloedd unedig ddatganiad cyffredinol o hawliau dynol


Pan fydd pobl yn cael eu erlid a gwahaniaethu yn eich erbyn

Ers cydnabod urddas cynhenid a hawliau cydradd a phriod holl aelodau'r teulu dynol yw sylfaen rhyddid, cyfiawnder a heddwch yn y byd, gan i anwybyddu a dirmygu hawliau dynol arwain at weithredoedd barbaraidd a dreisiodd gydwybod dynolryw, a bod dyfodiad byd lle y gall bodau dynol yn mwynhau llafar a chred a rhyddid rhag ofn ac angau wedi ei gyhoeddi fel cynghrair y cenhedloedd nod uchaf, gan ei fod yn hanfodol bwysig ein bod hawliau dynol yn cael eu diogelu gan y gyfraith, os nad yw dyn fel dewis olaf y dylid eu gorfodi i wrthryfela yn erbyn gormes a thrais, gan fod Y Cenhedloedd unedig yn y siarter wedi ail ddatgan ffydd mewn hawliau dynol sylfaenol, yn urddas dynol ac yn werth ac yn hawliau cyfartal dynion a gwragedd, ac wedi penderfynu hyrwyddo cynnydd cymdeithasol a safonau byw gwell mewn rhyddid helaethach, gan fod yr aelod-wladwriaethau wedi ymrwymo eu hunain i cydweithrediad â'r Cenhedloedd unedig, y gwaith o hyrwyddo parch cyffredinol i a pharchu hawliau dynol a rhyddid sylfaenol, tra bod dealltwriaeth gyffredin o'r rhain yn hawliau a rhyddid yn o'r pwys mwyaf ar gyfer y wireddiad llawn yr addewid hwn, yn datgan yn y cyfarfod llawn, felly, yn awr y Datganiad cyffredinol o Hawliau dynol fel nod cyffredin i'r holl bobloedd a'r holl genhedloedd, at ddiwedd bod pob unigolyn a phob samfundsorgan erioed gyda y datganiad hwn mewn cof, bydd yn ymdrechu drwy addysgu ac addysg i hyrwyddo parch ar gyfer yr hawliau a'r rhyddid hyn a mesurau blaengar, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol, i sicrhau eu bod yn cael eu cydnabod a welwyd ym mhob man ac yn effeithiol, ymysg pobloedd y gwladwriaethau sy'n aelodau eu hunain yn ogystal ag ymysg pobloedd y tiriogaethau sydd dan eu rheolaethYr holl bodau dynol yn cael eu geni'n rhydd ac yn gydradd â'i gilydd mewn urddas a hawliau. Maent yn cael eu cynysgaeddir â rheswm a chydwybod, a dylai pawb ymddwyn y naill at y llall mewn ysbryd brawdoliaeth. Mae gan bawb hawl i'r holl hawliau a'r rhyddfreintiau a nodir yn y datganiad, heb wahaniaethu o unrhyw fath, er enghraifft, ar sail hil, lliw, rhyw, iaith, crefydd, barn wleidyddol neu arall, tarddiad cenedlaethol neu gymdeithasol, eiddo, genedigaeth neu statws arall. Ni ddylai fod unrhyw wahaniaeth oherwydd y wlad neu'r ardal jurisdiktionsforhold neu wleidyddol neu sefyllfa ryngwladol, y mae pawb yn perthyn iddi, p'un a yw hyn diriogaeth yn annibynnol, dan ymddiriedolwr, neu a yw heb fod yn hunan-lywodraethol diriogaeth neu ei sofraniaeth ar y ffordd arall yn gyfyngedig. Maent i gyd yn gyfartal gerbron y gyfraith a heb wahaniaethu o unrhyw fath, dim ond yr hawl i amddiffyniad y gyfraith. Y mae gan bawb hawl i amddiffyniad cyfartal yn erbyn unrhyw wahaniaethu sy'n groes i'r datganiad hwn ac yn erbyn unrhyw anogaeth i wahaniaethu o'r fath.

Y mae gan bawb hawl i ymwared effeithiol gan y llysoedd cenedlaethol cymwys rhag gweithredoedd sy'n troseddu'r hawliau sylfaenol a oedd yn y cyfansoddiad neu gan y gyfraith.

Mae gan bawb hawl, mewn cydraddoldeb llawn, i gael gwrandawiad teg a chyhoeddus gan lys annibynnol a diduedd, wrth gyrraedd penderfyniad o ran ei hawliau a'u rhwymedigaethau ac unrhyw yn ei erbyn ef, a gyfarwyddwyd troseddol cyhuddiad. Fydd unrhyw un yn ddarostyngedig i fympwyol ymyrryd mewn materion preifat, teulu, cartref, na'u gohebiaeth, nac ymosod ar ei anrhydedd a'i enw da. Y mae gan bawb hawl i amddiffyniad gan y gyfraith rhag y fath ymyrraeth ac ymosod. Mae gan bawb yr hawl i yn meddwl, cydwybod a chrefydd mae'r hawl hon yn cynnwys rhyddid i newid ei grefydd neu gred a rhyddid, naill ai ar ei ben ei hun neu mewn cymuned ag eraill ac yn gyhoeddus neu'n breifat, i amlygu ei grefydd neu gred mewn addysgu, arfer, addoliad a defod. Mae gan bawb yr hawl i ryddid barn a mynegiant yr hawl hon yn cynnwys rhyddid i feddu ar farn heb ymyrraeth, ac i geisio, derbyn a chyfrannu gwybodaeth a syniadau trwy unrhyw gyfryngau, heb ystyried ffiniau gwlad. I bawb, fel aelod o gymdeithas, hawl i ddiogelwch cymdeithasol, ac mae ganddo hawl, i economaidd, hawliau cymdeithasol a diwylliannol sy'n anhepgorol i'w urddas ac i ddatblygiad rhydd ei bersonoliaeth, trwy ymdrech genedlaethol a chydweithrediad rhyngwladol ac yn unol gyda phob wladwriaeth sefydliad ac adnoddau. Y mae gan bawb hawl i orffwys a hamdden gan gynnwys cyfyngiad rhesymol ar oriau gwaith, ac i wyliau cyfnodol gyda thâl. Mae gan bawb hawl i drefn gymdeithasol a rhyngwladol lle y yn y datganiad hwn bod hawliau a rhyddid yn llawn yn cael ei gyflawni. Nid oes dim yn y datganiad hwn i olygu ei ddehongli fel gan awgrymu unrhyw wladwriaeth, grŵp neu berson y pŵer i gymryd rhan mewn unrhyw weithgaredd neu i gyflawni unrhyw weithred gyda'r bwriad o ddistrywio unrhyw un o'r yma restrir hawliau a rhyddid. Mae'r datganiad cyffredinol o Hawliau dynol yw datganiad o fwriad. Bydd yn dweud bod rhaid iddo gael ei ystyried fel rhyw fath o egwyddor arweiniol neu fel dymuniad sut yn y byd y dylai fod. Nid oes unrhyw llys, pwyllgor neu yn y blaen, i fonitro neu gosbi gwledydd hynny nad ydynt yn cydymffurfio â y CENHEDLOEDD unedig y Datganiad cyffredinol. Felly, roedd yn angenrheidiol i gyfieithu y datganiad i'r confensiynau, mae gan y gwledydd unigol yn gallu cysylltu ei hun - ac felly yn dod yn gyfreithiol rwymol. Mae'r confensiynau yn fwy penodol ac maent yn seiliedig ar rannau o hawliau dynol. Bydd eich rhodd yn helpu ni ddiogelu pobl yn ffoi rhag rhyfel a thrais. Teuluoedd sy'n cael ei angen ar gyfer diogelwch Oherwydd i chi efallai y byddwn yn ymchwilio a datgelu, pan fydd yn datgan yn cyflawni troseddau rhyfel.

Pan fydd llywodraethau a chorfforaethau mawr yn torri hawliau dynol.