Yn y Banc ac y morgais credyd balansauGweinyddol o wybodaeth am y statistikproduktet Indhold Tid Dibynadwyedd a usikkerhed Sammenlignelighed Tilgængelighed dogfennau Ychwanegol Amcan yr ystadegau yw i daflu goleuni ar y esblygiad o ariannol sefydliadau ariannol (MFI) asedau a rhwymedigaethau, gyda ffocws arbennig ar y tu allan ac adneuon. Bydd y banc cenedlaethol yn cyhoeddi data unigol cyfres o ymlaen. Data o cyn mis gorffennaf yn seiliedig ar gyfrifo ffigurau hanesyddol. Mae’r rhan fwyaf y gyfres yn dechrau erbyn mis gorffennaf. O yn cyhoeddi y data Banc cenedlaethol, yn seiliedig ar Y banc Canolog Ewrop rheoliad (EC) rhif. ynghylch y fantolen gyfunol y MFI yn y sector (ECB). O fis ionawr yn cael eu cyhoeddi data ar sail y banc Canolog Ewrop rheoliad (EC) rhif. pump ar hugain o ar y fantolen gyfunol y Ariannol Sefydliadau Ariannol yn y sector (a) (ddiwygiedig) (ECB). Ar ben hynny, gofynion o’r sefydliadau rhyngwladol eraill, yn ogystal â nifer o ofynion cenedlaethol hymgorffori. Yn ogystal, mae’r rhan fwyaf o’r data ychwanegol gofynion Y Ewropeaidd banc Canolog rheoliad (UE) rhif. medi ar y fantolen gyfunol y Ariannol Sefydliadau Ariannol yn y sector (a) (ddiwygiedig) (ECB) a gynhwysir yn y data o fis ionawr ymlaen. Mae’r ystadegau a ddefnyddir ar gyfer y dadansoddiad o dwf benthyciad benthyciad, math, y farchnad cyfranddaliadau, cylchoedd busnes, sefydlogrwydd ariannol, ac ati. Mae’r defnyddwyr yn cael eu banciau a sefydliadau morgais, Y banc cenedlaethol, gweinidogaethau, grwpiau diddordeb, yr ECB, y IMF, yr OECD, y BIS, ac ati. Casglu y cydbwysedd a llif ystadegau gan y mfis sy’n Denmarc — ie. banciau a sefydliadau morgais, sefydliadau credyd eraill, cronfeydd marchnad arian ac Danmarks Nationalbank. Indberetningspopulationen yn cynnwys denmarc MFI prif fan busnes yn Nenmarc ac yn y canghennau lleol tramor mfis sy’n. Indberetningspopulationen yn cael eu rhannu’n ddau grŵp: ‘llawn adrodd sefydliadau’ a ‘gynffon’. Y mwyaf mfis sy’n cynrychioli o leiaf y cant. y cyfanswm y fantolen cyfanswm y MFI yn y sector, yn llawn adrodd. Mae’r gweddill yn cael ei gynffon ac yn adrodd yn unig yn gostwng yn y fantolen ystadegau. Cyfrif yn cael ei gynnal, fel y MFI-ystadegau sy’n cynnwys y cyfan indberetningspopulationen. Mae’r banc cenedlaethol yn casglu gwybodaeth yn unol â’r Nationalbanklovens § mae mewnosodwyd gan ddeddf dim. o. Mis mehefin, yn ôl y Banc i gasglu, prosesu a chyhoeddi gwybodaeth ystadegol o fewn ei gymhwysedd. Mae’r wybodaeth a gasglwyd yn medru cael ei ddefnyddio ar gyfer unrhyw beth heblaw statistikudarbejdelse. Mae hyn yn arbennig o wir mewn cysylltiad â monitro o sefydlogrwydd ariannol ac yn y sefydliad o arian, polisi ariannol, yn ogystal ag mewn perthynas â Danmarks nationalbank yn cymryd rhan yn y cydweithrediad ewropeaidd yn y flwyddyn ariannol ardal. Y mwyaf respondentbyrde yn gorwedd gyda’r boblogaeth o gwbl-adrodd sefydliadau, fel y t. t.

deugain mwyaf mfis sy’n. Adrodd baich y ‘gynffon’ gryn dipyn yn llai. Y man cychwyn ar gyfer y casgliad o ystadegau gan yr ECB rheoliad dim. pump ar hugain o ar y fantolen gyfunol y Ariannol Sefydliadau Ariannol yn y sector (a) (ddiwygiedig) (ECB). Indholdsbeskrivelse Ystadegau yn dangos rhestr o MFI yn y sector asedau a rhwymedigaethau a datganiad misol symudiadau yn mantolen eitemau. Data yn cael eu casglu o bob mfis sy’n, hy. banciau morgeisi, sefydliadau, sefydliadau credyd eraill, cronfeydd marchnad arian a Y Banc canolog o denmarc, gan gynnwys tramor-eiddo a mfis sy’n mfis sy’n’branches a banciau is-gwmni dramor. Yn gyffredinol, mae’r data a gyhoeddwyd yn ni addasir hyn yn dymhorol, fodd bynnag, fod addasir y rhain yn dymhorol data ar gyfer y gyfres ganlynol: cyflenwad Arian, fel y nodir M ac M Benthyciadau i aelwydydd a di-corfforaethau ariannol yn ogystal ag Arian mewn cylchrediad. Mae’r prisiad o’r fantolen ac eithrio eitemau. a benthyca yn cael ei wneud ar werth y farchnad. Lle bo gwerth ar y farchnad yw, nid yn wrthrychol yn benderfynol, amcangyfrif gorau o werth y farchnad. Adneuon a benthyciadau yn cael eu cyfrifo yn y fantolen ar werth nominal fodd bynnag cynnwys mynegeio benthyciadau gyda mynegeio gwerth nominal. Bond benthyciadau (benthyciadau morgais) yn cael ei gyfrifo hefyd yn ar gyfer y gwerth ar y farchnad ac yn cael eu cynnwys yn y fantolen ar y gwerth hwn. Mae’r holl eitemau yn cael eu cario yn y fantolen fel bruttostørrelser. Benthyciadau yn cael eu cyfrifo gan gynnwys. darpariaethau pr. ddyddiad y fantolen. Eitemau mewn arian cyfred tramor yn cael eu hadrodd yn trosi i kroner daneg. Mantolen eitemau yn cael eu cyfieithu ar y pris cau ar y y rhestr, tra bod gweithrediadau yn cael eu cyfieithu yn ôl y gyfradd gyfnewid ar y fasnach hyd yn hyn. Fel y pris cau yn cael ei ddefnyddio ar yr un gyfradd gyfnewid ag yn cyfrifo. Manylion y symudiadau yn y realkreditinstitutternes yn y cartref benthyca morgeisi (bruttonyudlån, yn gynnar adbryniadau ac yn rhandaliadau blynyddol) yn seiliedig ar hunan-rhestr o realkreditinstitutternes udlånsstrømme. Bruttonyudlån yn cael ei gyfrifo fel gwerth ar y farchnad ar y pryd daethpwyd i’r casgliad, ac yn gynnar yn adbryniadau ar y pris adbrynu ar y indfrielsestidspunktet. Blynyddol ad-daliadau yn cael eu cyfrifo ar werth nominal. Ar gyfer datblygiadau arian parod yn cael eu pennu yn y cyffredin rhandaliad fel kontantlånsafdraget. Sektorfordelinger yn cael ei gynnal yn unol â dosbarthiad sectoraidd yn y rheoliad ar Y system Cyfrifon Ewropeaidd (ENS). Ar gyfer cyfrifon sy’n daladwy gyda daneg trigolion a wnaed yn y sector — a branchefordelingen ar y sail o Denmarc ystadegol busnes Gofrestr (y gofrestr busnes yn seiliedig ar Y Busnes Canolog gofrestr, CVR) a gwybodaeth cofrestru yma ar y sector corfforaethol a sektortilhørsforhold. Yn bersonol yn eiddo i’r mentrau yn cael eu cynnwys fel ar wahân is-sector, o dan aelwydydd. Y wlad yn dangos lle y cyfatebol yn cael ei leoli. Personau naturiol yn cael eu preswylio yn y wlad lle maent wedi preswylio parhaol, ac endidau cyfreithiol yn y wlad lle mae’r parhaol sefydliad. Pobl a chwmnïau yn byw yn Ynys las ac ynysoedd y Faroe yn cael ei ystyried i fod yn daneg preswyl. Gan løbetidsfordeling y fantolen eitemau ddefnyddio fel man cychwyn yn y cyfnod cychwynnol y maen prawf. Sawl cyfres yn dangos yn ychwanegol at y aeddfedrwydd gweddilliol ac amser i nesaf gyfnewid sefydlogi. Y llifau ariannol dros y mis, yn cyfateb i y datblygiad perthnasol yn y fantolen eitem — ie. y bsi ar ddiwedd y mis minws y bsi y dechrau y mis ac yn cael ei roi gan y swm net o drafodion a ailbrisiadau, ac ati. Net trafodion yn cyfateb i’r gwerth asedau net y trafodion y mis. Gwerth addasiadau, ac ati. yn cynnwys yr holl newidiadau yn y bsi, nid oes oherwydd y trafodion, gan gynnwys newidiadau yn y fantolen o ganlyniad i børskursreguleringer, cyfnewid tramor addasiadau, reclassifications, ac ati. Gwerth addasiadau hefyd yn cynnwys colledion ar fenthyciadau. lle Mae gwerth y mynegai yn mis t, Tt yn net o drafodion yn ystod y cyfnod t, tra bod Bt- yn cau mantolenni mewn cyfnod t. lle nad yw årsvækstraten ym mis t, ac Mae gwerth y mynegai o tybiannol stociau ym mis t. Årsvæksraten felly, y twf y rhoddir mantolen eitem ar sail net o drafodion, ond heb ddylanwad gwerth addasiadau. Y fantolen gyfunol y MFI yn y sector yn cyfateb i y swm o mfis sy’n’balance taflenni, sy’n cydbwyso rhwng y mfis sy’n Denmarc yn cael ei hepgor. Y fantolen gyfunol y MFI yn y sector a thrwy hynny yn dangos y daneg MFI yn y sector balansau, yn y drefn honno, gyda denmarc di-mfis sy’n a thramor. Indlånsoverskud yn dangos y banciau adneuon, minws benthyca lle gwrthbartion yn cael eu di-mfis sy’n. Daneg banciau tramor canghennau a gynhwysir yn y indlånsoverskuddet. Preswylydd canghennau o fanciau tramor yn cael eu cynnwys. Ar ben hynny, y cyfrifo indlånsoverskuddet hefyd repokorrigeret, lle repoind — a -benthyciadau ydynt yn rhan o’r indlånsoverskuddet. Gan addasiad tymhorol glanhau data systematig ar gyfer amrywiadau yn ystod y flwyddyn. Mae’n cael ei wneud drwy wneud cais X ARIMA. Y addasir y rhain yn dymhorol gyfres yn cael eu hadolygu bob blwyddyn ym mis awst. Mae disgrifiad mwy manwl yn dod o hyd yn yr erthygl addasir y rhain yn Dymhorol ariannol ystadegau, Danmarks Nationalbank, y nationalbank ariannol adolygiad. chwarter o, a’r manylion technegol yn cael eu disgrifio yn yr Ystadegau yn seiliedig ar wybodaeth sy’n cael ei gasglu o bob mfis sy’n, sydd tua. deugain perthyn i lawn adrodd boblogaeth. Ar wahân i ddata ar gyfer mis rhagfyr, yn ôl årsrevision ym mis ebrill yn rhestru’r data ar gyfer y lleiaf mfis sy’n. Mae’r grŵp hwn yn cyfrif am tua.

pedwar y cant

y mfis sy’n’total fantolen. Mae’r banc cenedlaethol yn cymryd hyd yn oed cyswllt i unrhyw newydd-ddyfodiaid, mfis sy’n ar ôl derbyn gwybodaeth gan yr Asb. Ystadegau dibynadwyedd yn dibynnu ar ddibynadwyedd sefydliadau unigol adroddiadau, ac yn arbennig y safon y mwyaf mfis sy’n adrodd. Gyda gyfradd dreiddio o un cant y cant. ym mis rhagfyr, ar ôl årsrevision ym mis ebrill, a y cant. yn y misoedd eraill yn asesu dibynadwyedd cyffredinol o ystadegau i fod yn dda. Mae’r banc cenedlaethol yn gosod i lawr y canllawiau ar gyfer sut y dylai mfis sy’n gwneud eu hadroddiadau, ond mae perygl bod mfis sy’n gweld y canllawiau yn wahanol ac felly nad ydynt yn yr adroddiad mewn ffordd unffurf. Perfformio, fodd bynnag, mae amrywiaeth o wiriadau ansawdd o adroddiadau unigol a thraws-adroddiadau, sy’n anelu at leihau y gwall yn yr unigolyn MFI, ac mae’r gwahaniaethau mewn dehongliadau rhwng y mfis sy’n. Mewn cysylltiad â rheoli a chyhoeddi data, mae yna nifer o llawlyfr gweithdrefnau, sydd i gyd yn darparu y risg o wallau. Sammenlignelighed. Chymaroldeb dros amser Ystadegau lefel o fanylder yn cynyddu yn barhaus. Diweddariadau y gall ystadegau fod yn digwydd rhai opgørelsesmæssige newidiadau, sydd, fodd bynnag, yn ceisio trin drwy gyhoeddi y backdata ar sail y diffiniadau newydd. Mae’r asb yn cyhoeddi yn flynyddol arian — a realkreditinstitutternes balansau ar institutniveau a chyfanswm. Mae’r ystadegau yn cael eu hadolygu fel arfer dau cyfeirnod cyfnodau yn ôl pan fydd y yn bresennol yn y mis yn cael ei gyhoeddi, gweler hefyd, polisi Cenedlaethol ar gyfer ystadegau ariannol gyda’r gysylltiedig cylch archwilio. Dewiswch i chi eich hun yr hyn y newyddion, byddwch yn derbyn gan ein gwasanaethau newyddion, megis cyhoeddiadau newydd, ffigurau allweddol, a postings gwaith