YN Y DANEG SYSTEM GYFREITHIOL — YN AGOS AT Y DANEG LLYSOEDDDaneg system gyfreithiol yn seiliedig ar yr hyn a elwir yn ddwy enghraifft egwyddor, sy’n golygu bod y partïon yn cael y cyfle i apelio yn erbyn penderfyniad y llys i lys uwch. Mae llys uwch yn gallu naill ai i gyrraedd yr un canlyniad (cadarnhau) neu newid y dyfarniad. Y rhan fwyaf o achosion yn dechrau yn y llysoedd lle cyntaf gyda’r posibilrwydd o apelio at y llysoedd. Os bydd achos yn dechrau yn y llys dosbarth, efallai, mewn achosion arbennig daeth y trydydd a’r uchaf enghraifft, y Goruchaf lys. Mae pedwar ar hugain llysoedd ardal yn Denmarc. Mae pob ymgyfreithiad yn dechrau fel man cychwyn yn un o’r llysoedd lle cyntaf. Mewn achosion arbennig, y llys dosbarth yn gallu cyfeirio achos sifil yn yr uchel lys, os yw’r mater yn un o egwyddor. Ymgyfreitha gall gael ei gategoreiddio mewn achosion sifil a throseddol. Achosion troseddol achosion sydd wedi cael eu hymchwilio gan yr heddlu, a lle mae’n rhaid i’r llys benderfynu a yw person yn euog ac mae’n rhaid eu cosbi am drosedd. Achosion sifil yn achosion lle y parti am i’r llys i helpu i orfodi’r cais ar barti arall neu awdurdod, er enghraifft, fwrdeistref. Achosion gan y llysoedd lle cyntaf fel arfer yn cael eu clywed gan un barnwr, ond mae’r achosion unigol yn cael eu clywed gan dri beirniad. Mewn achosion troseddol yn y sydd yr erlynydd yn mynnu dedfryd o garchar, hefyd yn helpu i ynadon. Beili — a skifteretterne yn adrannau o fewn y llysoedd ardal. Y beili llys yn yr asiantaeth sy’n helpu i orfodi’r gofynion. Mae’n gall fod, er enghraifft, gofynion ynghylch talu ar ôl dyfarniad neu nodyn addewidiol. Mae hefyd yn y beili llys, a oedd yn cynnal foreclosures o ystad go iawn. Y profiant llys yn trin y ystad person ymadawedig lle yr ymadawedig asedau llwyddo i etifeddion neu gredydwyr. Y profiant llys hefyd yn delio gyda’r hyn a elwir yn insolvensskiftesager, er enghraifft, ystadau mewn methdaliad a cheisiadau ar gyfer ailstrwythuro dyledion. Uchel llysoedd yn y llysoedd apeliadol ar gyfer llysoedd ardal. Yn y rhan fwyaf o achosion, gall byrettens dyfarniad gellir apelio i un o’r ddau landsretter: Vestre Landsret yn Viborg sy’n prosesau achosion o Jutland, neu uwchradd y Dwyrain Llys yn Copenhagen sy’n prosesau achosion o weddill y wlad. Yn y llysoedd achosion yn cael eu clywed fel arfer tri beirniaid. Mewn achosion troseddol, mae hefyd yn gallu helpu ynadon. Y top enghraifft yn y daneg system farnwrol yn y Goruchaf lys. Mae wedi ei leoli yn Copenhagen ac yn y llys apêl, yn ystyried y dyfarniadau o’r llysoedd uchel ac yn yr achosion sy’n arwain oddi wrth y môr a llys Masnachol. Os bydd achos yn dechrau yn yr uchel lys neu yn y môr a llys Masnachol, parti, gall apelio at y Goruchaf lys. Fodd bynnag, os bydd achos yn dechrau gan y llys dosbarth ac yna trin gan y llys apêl, dylai un geisio Iddo am ganiatâd i gyfeirio’r achos gyfer trydydd enghraifft, h. y.

Yn y Goruchaf lys achosion yn cael eu gwrando fel arfer gan bum beirniad. Fel y wlad uchaf yn y llys at y Goruchaf lys, trwy ei benderfyniadau yn bennaf benderfynu ar y gyfraith ac yn y canllawiau ar gyfer sut y beirniaid yn y llysoedd ardal, a rhaid i’r llysoedd yn trin achosion tebyg yn y dyfodol. Y goruchaf lys yn gyfrifol am y retsudviklingen gan greu eglurder ynghylch sut y dylai’r gyfraith gael ei ddehongli gan y wlad llysoedd. Felly, yn trin y Goruchaf lys y rhan fwyaf o achosion sylfaenol. Y goruchaf lys byth yn cymryd eu safle ar y cwestiwn o euogrwydd mewn achos troseddol, ond dim ond yn y frawddeg. Mae’r morwrol a Masnachol llys yn Copenhagen yn llys arbenigol sy’n delio yn unig gyda dewis o fathau o achosion. Fe’i rhennir yn ddwy adran: retsafdeling a skifteafdelingen. Y cyfreithiol adran hon cymryd gofal er enghraifft ryngwladol achosion busnes, cystadleuaeth achosion ac achosion ynghylch patentau, dylunio a nodau masnach. Skifteafdelingen prosesau holl mwy o copenhagen achosion ar methdaliad, ailstrwythuro dyled, ailadeiladu a barnwrol dirwyn-i fyny o gwmnïau stoc ar y cyd. Mae’r morwrol a masnachol dyfarniadau llys y gall fod yn apelio i’r uchel lys neu’r llys Goruchaf, yn dibynnu ar y prif gymeriad. Tinglysningsretten yn cael ei leoli yn Hobro, ond yn ymarferol mae’r holl cofrestru fantais digidol ers. Gan ei gofrestru i chi fod wedi cofrestru hawliau i ystad go iawn a gwerthoedd eraill. Gall fod hawliau i annedd neu forgais, er enghraifft, mewn car neu mewn cwmni gwerthoedd. Tua o bob tinglysningssager yn cael ei brosesu yn awtomatig o dan bum eiliad, tra bod y gweddill, fel arfer yn achosion mwy cymhleth, yn llaw ei brosesu yn y Tinglysningsretten. Yn dibynnu ar y mathau o achosion yn trin naill ai un o’r pedwar kredsretter neu i’r Llys o Ynys las achosion yn. enghraifft, tra bod y Llys cenedlaethol yn clywed achosion o.

enghraifft

Y penderfyniadau y genedlaethol gall y Llys gyda Procesbevillingsnævnets caniatâd yn cael eu dwyn gerbron y Goruchaf lys.

Y llys ar ynysoedd y Faroe lleoli yn Torshavn

Mae’r ardal yn cynnwys pob un o ynysoedd y faroe. Y llys o ynysoedd y Faroe yn clywed yr un math o achosion yn y llysoedd ardal yn Denmarc. Penderfyniadau a wnaed gan y Llys ar ynysoedd y Faroe gellir apelio I’r uchel Lys. Mae’n delio â cheisiadau am ganiatâd i apelio i’r llys Goruchaf, a elwir yn drydydd-enghraifft-berchnogi. Hefyd, mae’r bwrdd yn ymdrin â cheisiadau am ganiatâd i apelio yn yr achosion hynny fel arfer gellir ei drin yn unig yn yr un achos, ac apeliadau yn erbyn gwrthod cymorth cyfreithiol. Arbennig Hawl i apelio yn prosesu ceisiadau i ailgydio yn yr achos troseddol. Mae’r hawl i apelio hefyd yn mynd i’r afael â’r afskedigelsessager a gweithdrefnau disgyblu barnwyr ac atwrneiod eraill a gyflogir gan y llysoedd. Mae’r llys hefyd yn clywed achosion lle mae amddiffynnwr wedi cael ei hepgor o’r achos troseddol. Mae’n rhaid i farnwyr ofyn am Bibeskæftigelsesnævnet am ganiatâd os ydynt am gymryd ail swydd gyda’r incwm rheolaidd, er enghraifft, fel cadeirydd y cyngor neu bwyllgor. Mae’r bwrdd yn canfod faint y beirniaid was, a chosbau sy’n wynebu beirniaid nad ydynt yn cydymffurfio â’r rheolau y sideline. Bydd y bwrdd yn cyhoeddi bob blwyddyn yn rhestru, yna bydd y wybodaeth ar gael i’r cyhoedd. Y goruchaf lys yn perfformio ysgrifenyddol ar gyfer Bibeskæftigelsesnævnet. Dommerudnævnelsesrådet annibynnol yw’r cyngor, sy’n trafod ceisiadau ar gyfer gwag dommerstillinger. Yr unig eithriad yw llywydd y llys Goruchaf, a benodwyd gan y llys ei hun beirniaid. Mae’r cyngor yn gwneud argymhelliad i’r gweinidog dros gyfiawnder ac yn gallu gosod dim ond un ymgeisydd ar gyfer pob dommerstilling. Mae’r comisiwn yn ymdrin â’r ysgrifenyddiaeth ar gyfer Dommerudnævnelsesrådet. Mae’r comisiwn yn annibynnol ar y sefydliad gyda chyfrifoldeb i reoli a datblygu daneg Llysoedd. Mae’r bwrdd cyfarwyddwyr yn cynnwys cynrychiolwyr staff y llys, i ddefnyddwyr, prifysgolion ac yn y cyngor cyflogaeth. Y bwrdd cyfarwyddwyr wedi llogi cyfarwyddwr rheoli o ddydd i ddydd ac mae wedi ymysg pethau eraill, gyfrifoldeb am y gyllideb a barnwrol dyrannu adnoddau rhwng y llysoedd. Yn ffurfiol ac yn bevillingsmæssigt glywed y comisiwn o dan y weinyddiaeth Gyfiawnder, ond gall y gweinidog beidio newid yr asiantaeth penderfyniadau